"संवर्धन" English translation

HI

"संवर्धन" in English

संवर्धन [samvardhan] {m}

HI संवर्धन [samvardhan] {masculine}

  1. general
  2. formal

1. general

संवर्धन (also: सुधार, उत्कर्ष, कृषि, खेती)
संवर्धन (also: वृद्धि, उन्नति, संवर्धन, विस्तार)

2. formal

संवर्धन (also: वृद्धि, उन्नति, बढाव)
संवर्धन (also: वृद्धि, उन्नति, विस्तार, उभार)
संवर्धन
संवर्धन (also: बढती, वृद्धि, उन्नति, प्रोत्साहन)