Internship offers in many countries

Hungarian-English translation for "áruló"

 

"áruló" English translation

Results: 1-28 of 82

áruló {adjective}

áruló {adj.} (also: hűtlen)

disloyal {adj.}

A barcelonai harcokat az áruló anarchisták és trockisták zendüléseként tálalták, akik ezek szerint hátba támadták a spanyol kormányt, és így tovább.

As a result the Barcelona fighting has been represented as an insurrection by disloyal Anarchists and Trotskyists who were stabbing the Spanish Government in the back, and so forth.

áruló {adj.} (also: árulkodó)

telltale {adj.}

Természetesen azonnal eszébe jutna, hogy meg kell szabadulnia az áruló ruhadaraboktól.

It would of course instantly strike him that he must get rid of the tell-tale garments.

David felkiáltott, kétségbeesetten előrevetette magát: túlságosan későn érzékelte az áruló, égető érzést a szemében.

David cried out, lunged forward desperately, aware too late of the telltale burning in his eyes.

Minden egyes ruhadarabot végigtapogatott áruló dudorok után, feszülten hallgatózva, nem zörren-e meg valahol egy darab papír az ujjai alatt.

Every piece of clothing was tested by hands that felt for telltale bulges and ears that listened for the crinkle of paper between pressing fingers.

Egy óra leforgása alatt a ciánsav áruló szaga eloszlik, az áldozat izmai ismét ellazulnak, és a tünetek szívrohamra utalnak majd.

An hour later the telltale bitter almond smell of prussic acid was gone, the muscles of the corpse relaxed again; the symptoms were those of heart attack.

áruló {adj.} (also: hitszegő)

traitorous {adj.}

Ekkor kivágódott a kapusházikó ajtaja, és berepült rajta az áruló őrszem hullája.

Then the gatehouse door burst open and the body of the traitorous sentry was thrust violently through the entryway.

A hitetlenek a külső biztonsági posztokat afgán katonákra bízták, akik a kabuli áruló kormány szolgálatában álltak.

The winter weather was hard on everyone, and the infidels left the outer security posts to Afghan soldiers in the service of the traitorous government in Kabul.

áruló {adj.} (also: hűtlen)

treacherous {adj.}

Csak annyi volt hátra, hogy elmozdítsák a helyéről a királyt és áruló tanácsadóit.

All that was left was to depose the ineffectual king and his treacherous advisers.

Aztán megint összeállt, és az áruló kacsa a jégről fölszólt hozzájuk.

Then they coagulated again and the treacherous duck on the ice started to talk to them.

- Az áruló mindig bizalmatlan - felelte fáradtan Gandalf.

'The treacherous are ever distrustful,' answered Gandalf wearily.

Lelkiismeretlen, áruló, buja...

Remorseless, treacherous, lecherous ...

Az áruló marsemberi égboltra emelte a tekintetét, majd nagyot fújtatott, és visszafordult.

She glared around at treacherous Marsember for a moment in the lightening dawn, then spun around and raced back to the open skylight.

áruló {noun}

áruló {noun} (also: hitszegő)

traitor {noun}

A CIA-nál egyszerű volt az axióma, bár némileg nyers: az áruló mindig áruló marad.

The axiom in CIA was simple, if somewhat cruel: once a traitor, al- ways a traitor.

A szentekhez fohászkodtam, s a rózsafüzérrel rávágtam az áruló csuklójára.

I promised the saints many candles and smacked my rosary across the traitor's wrist.

Szerintem az áruló nyilván megtudta, hogy neked kellett engem elhoznod Sebastian atyához.

The traitor obviously knows you were sent to bring me to Father Sebastian.

Mit tesznek vele, ha úgy döntenek, hogy áruló? kérdezte ösztönszerűen.

What will they do to him if they decide he is a traitor? he asked impulsively.

Semmisítsd meg! - csattant fel a parancsnok, az áruló kultúrabeli hajónak címezve szavait.

'Can't you destroy it?' the Commander asked the traitor Culture vessel.

áruló {noun} (also: patkány, rongy ember)

rat {noun}

De ha a Stasi netán megfejtené is a sorok közé láthatatlan tintával írt üzenetet, ezekből akkor is csupán annyi derülne ki, hogy az elhunyt Weber áruló volt.

Even if the Stasis had deciphered the hidden message in invisible ink between the lines, it would have indicated only that Weber, deceased, had been a rat who had got away with it.

áruló {noun} (also: besúgó, kézi bilincs)

snitcher {noun}

áruló {noun} (also: besúgó, spicli, madárfióka, kismalac)

squealer {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "áruló" in English

 

Context sentences

Context sentences for "áruló" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A csicsergő gépmadarakat áruló férfi közönyösen lóbálta a feje fölött a portékáját.

The man who sold twittering mechanical birds swung his wares overhead listlessly.

Csatában vágtam le a kezéről, ám az áruló hátat fordított, s megfutamodott.

I cut it from his hand in battle, but the oathbreaker turned tail and fled.

Nézd a szemét, milyen fénytelen és beesett, és az áruló ráncot az orránál!

Look at his eyes - hollow and sunk - and the Betraying Line from the nose down!

A helybéliek nem tolonganának a New Orleans" feliratú trikókat áruló bódék előtt.

Locals would not be drawn in such numbers to the stands piled with New Orleans T-shirts.

Ez nem csak a kocsin hagyott volna áruló nyomokat, de a Részegesen is.

It would leave evidence not only on the car but on the Drunkard's Walk.

Narancsot áruló kisfiúk guggoltak az áruval megrakott tálcák mellett.

Small boys, orange sellers squatting down by their trays of merchandise.

Stark Kintothra hagyta, hogy gondoskodjék minden áruló nyom eltüntetéséről.

Stark left it to Kintoth to make sure there were no betraying marks.

Te áruló, te átkozott... a többi szava elveszett puskája ropogásában.

You God-damned double-crossing-- The noise his rifle made blotted out the rest of his words.

Röfi, áruló hasa ösztönzésére, eldobta körülrágcsált csontját, s lehajolt egy újabb adagért.

Betrayed by his stomach, Piggy threw a picked bone down on the beach and stooped for more.

- Akkor vagy lehallgatták a találkozójukat, vagy a csoportból valaki áruló.

So either your meeting was bugged or one of the group betrayed you.

Becsuktam az ajtót, és lassan körbejártam a kocsit, valami áruló jelet kerestem, de nem találtam.

I shut the doors and circled the car slowly, looking for a sign and not finding any.

Elég egy áruló gondolat, és olvasztott tollgombócot csinál belled.

If you so much as think of committing another act of treachery, it will happily reduce you to hot gas.

A tűz hamar fellobbant, s ha valaki netán odakinn hallgatózik, semmilyen áruló neszt nem hallott volna.

The ignition was rapid and virtually silent, at least to anyone who might have been listening outside.

Bizonyos fokig áruló vagyok, gondolta Dmitrij Arkagyijevics, de még mindig nem tudta, mi célból.

He was some sort of Judas goat, Dmitriy Arkadeyevich thought, but if so, serving what sort of abattoir?

Akkor megint felém fordította zord, semmiféle érzelmet el nem áruló tekintetét.

Then he put the bleak and callous eye on me once more.

Továbbá még az is lehetséges, hogy az egyik vagy a másik tanácsban áruló van.

There may even be a leak on one of the two councils.

A zsarunő körbepásztázott, áruló jeleket keresett.

The shecop was looking all around the room, searching for clues.

Csak az éhes földszellemek! biccentett az Áruló.

The vigil Contested only by hungry earth spirits.

Biztosítalak, semmi okod, hogy neheztelj rám mondta az áruló.

You bear no grudges, I trust, said the recreant.

A nyolc táblát megtisztítottam az áruló Szatén Dura-Lux minden maradványától, újra feszítettem és újra alapoztam.

I had the eight panels purged of every trace of faithless Sateen Dura-Luxes, and restretched and reprimed.
 

Suggest new Hungarian to English translation

Are you familiar with regional Hungarian expressions? Are we missing specific terms in our dictionary and you are a Hungarian language expert? Please feel free and make a suggestion for inclusion in the dictionary here.

HungarianHungarian

Latest word suggestions by users: to distance himself, human traficker, human traficking, to remove himself, to advance

Similar words

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.