Polish-English translation for "żywot"

PL żywot English translation

żywot {m}
EN

PL żywot
play_circle_outline
{masculine}

żywot (also: życie, droga życiowa, dożywocie, kara dożywotniego pozbawienia wolności)
W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką.
In him was life; and the life was the light of men.
Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie.
For as the Father hath life in himself, even so gave he to the Son also to have life in himself:
Kto naśladuje sprawiedliwości i miłosierdzia, znajduje żywot, sprawiedliwość i sławę.
He that followeth after righteousness and kindness Findeth life, righteousness, and honor.

Context sentences for "żywot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropejscy wykonawcy często wiodą żywot bardzo niepewny, nawet za najlepszych czasów.
Europe's performers often live a very precarious existence at the best of times.
PolishWspółczucie to jest z pewnością spontaniczne i szczere, lecz jego żywot jest krótki.
This compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.
PolishJego żywot jest z góry przesądzony z powodu warunków, jakie narzuca skrajna bieda.
His livelihood is predetermined by the conditions of grinding poverty.
PolishOto żywot mój jest jako moszcz bez oddechu, a jako beczka nowa rozpękłby się.
Behold, my breast is as wine which hath no vent; Like new wine-skins it is ready to burst.
PolishPoczęli kłopot, a porodzili nieprawość; a żywot ich gotuje zdradę.
They conceive mischief, and bring forth iniquity, And their heart prepareth deceit.
PolishProsił cię o żywot, a dałeś mu przedłużenie dni na wieki wieków.
His glory is great in thy salvation: Honor and majesty dost thou lay upon him.
PolishAlbowiem potłoczona jest aż do prochu dusza nasza, a przylgnął do ziemi żywot nasz.
Rise up for our help, And redeem us for thy lovingkindness' sake.
PolishAle Annie dał jednę część wyborną; bo Annę miłował, chociaż był Pan żywot jej zamknął.
but unto Hannah he gave a double portion; for he loved Hannah, but Jehovah had shut up her womb.
PolishGrób, i żywot niepłodny, ziemia też nie bywa nasycona wodą, a ogień nie mówi: Dosyć.
Sheol; and the barren womb; The earth that is not satisfied with water; And the fire that saith not, Enough.
PolishZ owocu ust każdego nasycon bywa żywot jego; urodzajem warg swych będzie nasycony.
A man's belly shall be filled with the fruit of his mouth; With the increase of his lips shall he be satisfied.
Polishizali powtóre może wnijść w żywot matki swojej i narodzić się?
can he enter a second time into his mother's womb, and be born?
PolishOto Bóg jest pomocnikiem moim: Pan jest z tymi, którzy podpierają żywot mój.
With a freewill-offering will I sacrifice unto thee: I will give thanks unto thy name, O Jehovah, for it is good.
PolishIzali lwowi łup łowisz, a lwiąt żywot napełniasz?
Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth?
PolishHandel akcjami przeniósł się bowiem do Londynu, a handel obligacjami w mniejszym lub większym stopniu zakończył żywot.
This was because the trade in shares moved to London and the trade in bonds more or less died.
PolishCóżbym Ja, który otwieram żywot, rodzić nie miał?
Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth?
PolishW tamtych czasach wiodłem żywot szczęśliwego ignoranta.
In those days, I was living in a fool's paradise.
Polish(Tak jako napisano w zakonie Pańskim: że wszelki mężczyzna, otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie.
(as it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord),
PolishAlbowiem prędko przemija gniew jego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola jego; z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele.
As for me, I said in my prosperity, I shall never be moved.
PolishDaj im żywot niepłodny a piersi wyschłe.
give them a miscarrying womb and dry breasts.
PolishI przykrzyli im żywot ich robotą ciężką około gliny, i około cegieł, i około każdej roboty na polu, mimo wszelaką robotę swą, do której ich używali bez litości.
And it shall be, when thy son asketh thee in time to come, saying, What is this?