How to write a CV in English

Polish-English translation for "a mianowicie"

 

"a mianowicie" English translation

Results: 1-21 of 499

a mianowicie {adverb}

a mianowicie {adv.} (also: mianowicie)

to wit {adv.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "a mianowicie" in English

 

Context sentences

Context sentences for "a mianowicie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.

There is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.

Chcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

We want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.

Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.

I shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.

Przypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.

Remind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'

Jest jednak coś, co oczywiście nadal nas martwi, a mianowicie jakość tego porozumienia.

But the thing that concerns us still, of course, is the quality of the agreement.

Do kompletu można dodać kolejny wymiar, a mianowicie: gadanie, gadanie, gadanie.

I want to add another dimension to the mix, and that is 'taking and taking and taking'.

Potrzebujemy powrotu do prawdziwej legalnej władzy, a mianowicie - suwerennego państwa.

What is needed is a return to the real legitimate authority, namely the sovereign state.

Popieramy jednak przyjęcie niektórych złożonych poprawek, a mianowicie:

We welcome the fact, however, that some of the proposals we tabled were adopted, namely:

W 2006 roku wprowadziliśmy nowe zasady, a mianowicie europejskie ramy kwalifikacji (EQF).

In 2006, we set out new conditions, namely the European Qualifications Framework (EQF).

(EL) W programach imigracyjnych brakuje wielkiego słowa, a mianowicie słowa "solidarność”.

(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.

Nadal w sposób karygodny lekceważy się jeden z zasobów, a mianowicie starszych pracowników.

One resource continues to be criminally neglected, namely older employees.

A mianowicie, moim zadaniem optymiści żyją znacznie dłużej od pesymistów.

And that is, I understand that optimists greatly outlive pessimists.

10% znajduje się w regionie, z którego pochodzę - a mianowicie regionu środkowo-zachodniego.

10% is located in the region I come from - namely the west and the midlands.

Do nich sprowadza się mój drugi punkt, a mianowicie pytanie, czym faktycznie "nowa żywność”?

That brings me on to my second point, namely what are 'novel foods', actually?

Chcę też nawiązać do Kurdów, a mianowicie do uznania ich za mniejszość narodową.

I would also like to mention the Kurds, and namely to recognise them as a national minority.

Jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym podkreślić, a mianowicie szkody długookresowe.

There is one further aspect that I would like to highlight and that is the long-term damage.

Na tym etapie nie odpowiedziano na jedno kluczowe pytanie, a mianowicie kwestię finansowania.

At that stage, one crucial question was left unanswered, namely the issue of funding.

Chcę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, a mianowicie na podstawę prawną. Nie jest nią art.

I want to underline one important thing, which is the legal basis.

Środki te powinny zostać przeznaczone lub zwrócone tam skąd pochodzą, a mianowicie podatnikom.

The money should be given, or given back, to where it comes from, namely the taxpayers.

Nie chodzi tutaj tyle o oszustwa finansowe, ile o kwestię zasad, a mianowicie o przejrzystość.

This is not so much about fraud, as it is about a matter of principle, namely transparency.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

 · 10_7=3 · 2,4-dinitrofenol · 2015rok · 24-godzinny · 2D · 7.30 · @ · a · A-dur · a-mianowicie · a-moll · Aaron · aaronowa · aaronowe · aaronowy · abak · abaka · abakus · abakusy · abasyd

Moreover bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.