How to write a CV in English

Polish-English translation for "a mianowicie"

 

"a mianowicie" English translation

Results: 1-21 of 511

a mianowicie {adverb}

a mianowicie {adv.} (also: mianowicie)

to wit {adv.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "a mianowicie" in English

 

Context sentences

Context sentences for "a mianowicie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Chciałbym także wspomnieć o jeszcze innym temacie, a mianowicie o sprawie Armenii.

I would like to mention another subject as well, namely the Armenian question.

Jest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.

There is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.

(DE) Panie przewodniczący! Jest jeszcze jedna poprawka, a mianowicie poprawka nr 1.

(DE) Mr President, there is another amendment before that, namely Amendment 1.

Chcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

We want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.

Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.

I shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.

Przypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.

Remind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'

Musimy zawsze pamiętać o jednej rzeczy, a mianowicie o ich wartości i znaczeniu.

The question that we always have to keep in mind is the value and importance of them.

Jest jednak jeden czynnik, którego nie wolno ignorować, a mianowicie czynnik ludzki.

However, there is one factor that must never be ignored, and that is the human factor.

Jest jednak coś, co oczywiście nadal nas martwi, a mianowicie jakość tego porozumienia.

But the thing that concerns us still, of course, is the quality of the agreement.

Do kompletu można dodać kolejny wymiar, a mianowicie: gadanie, gadanie, gadanie.

I want to add another dimension to the mix, and that is 'taking and taking and taking'.

Potrzebujemy powrotu do prawdziwej legalnej władzy, a mianowicie - suwerennego państwa.

What is needed is a return to the real legitimate authority, namely the sovereign state.

Popieramy jednak przyjęcie niektórych złożonych poprawek, a mianowicie:

We welcome the fact, however, that some of the proposals we tabled were adopted, namely:

W 2006 roku wprowadziliśmy nowe zasady, a mianowicie europejskie ramy kwalifikacji (EQF).

In 2006, we set out new conditions, namely the European Qualifications Framework (EQF).

A mianowicie: co powiedzą obywatele państw, które są płatnikami netto.

That is the question of what the citizens of the net contributors would say.

(EL) W programach imigracyjnych brakuje wielkiego słowa, a mianowicie słowa "solidarność”.

(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.

Nadal w sposób karygodny lekceważy się jeden z zasobów, a mianowicie starszych pracowników.

One resource continues to be criminally neglected, namely older employees.

A mianowicie, moim zadaniem optymiści żyją znacznie dłużej od pesymistów.

And that is, I understand that optimists greatly outlive pessimists.

10% znajduje się w regionie, z którego pochodzę - a mianowicie regionu środkowo-zachodniego.

10% is located in the region I come from - namely the west and the midlands.

Do nich sprowadza się mój drugi punkt, a mianowicie pytanie, czym faktycznie "nowa żywność”?

That brings me on to my second point, namely what are 'novel foods', actually?

Chcę też nawiązać do Kurdów, a mianowicie do uznania ich za mniejszość narodową.

I would also like to mention the Kurds, and namely to recognise them as a national minority.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sting in the tail, up the spout, born with a silver spoon in one's mouth, in spades, to put a sock in it

Similar words

 ·  · 10_7=3 · 2,4-dinitrofenol · 24-godzinny · 2D · @ · a · A-dur · a-mianowicie · a-moll · Aaron · aaronowa · aaronowe · aaronowy · abak · abaka · abakus · abakusy · abasyd

Moreover bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.