Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "absolutnie nie"

Translation

"absolutnie nie" English translation

Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "absolutnie nie" in English

 

Context sentences

Context sentences for "absolutnie nie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jednak poprawka 15 jest z etycznego punktu widzenia absolutnie nie do przyjęcia.

That said, Amendment 15 is completely unacceptable from an ethical point of view.

Nie widzę absolutnie żadnego powodu, by nie zastosować tej zasady w całej Unii.

I see absolutely no reason why this should not apply across the whole of the Union.

Czynienie z Europy wasala Stanów Zjednoczonych jest absolutnie nie do przyjęcia.

To turn Europe into a vassal of the United States is completely unacceptable.

Absolutnie nie uważam, że istnieją sprawy, w których były naciski polityczne.

In no way do I believe that any cases have been politically influenced, not at all.

Rada nie odgrywa absolutnie żadnej roli w tych procesach, prezydencja także nie.

The Council has absolutely no role in these processes, and the Presidency even less.

Unia Europejska, z jej skromnymi zasobami, absolutnie nie może sobie na to pozwolić.

The European Union, with its scant resources, absolutely cannot afford this.

Panie Schmidt, panie prezesie Trichet, absolutnie nie mogę przystać na te propozycje.

Mr Schmidt, Mr Trichet, I absolutely cannot go along with these proposals.

To, co od lat dzieje się w Iranie, jest czymś absolutnie nie do przyjęcia.

What has been going on for years in Iran is something which is absolutely unacceptable.

Jednocześnie dla dziennikarzy w Chinach nie istnieje absolutnie żadna wolność prasy.

At the same time, there is absolutely no freedom of the press for journalists in China.

Są jednak dwa powody, dla których absolutnie nie mogę ich skwitować uśmiechem.

However, there are two reasons why I absolutely cannot smile about this.

Uważam, że zakaz handlu wewnątrzwspólnotowego absolutnie nie nadaje się do wprowadzenia.

I believe that an intra-Community trading ban is a complete non-starter.

Ogólne wskazówki instytucji UE w tych sprawach absolutnie niczemu nie służą.

General pointers from the EU institutions on these matters contribute absolutely nothing.

W tym nie ma absolutnie żadnego celu i jest także szkodliwe dla europejskiej konstrukcji.

This serves absolutely no purpose and is also harmful to European construction.

Andrew Symeou utrzymuje, że nie ma absolutnie nic wspólnego z zarzucanym mu przestępstwem.

Mr Symeou maintains that he has nothing whatsoever to do with the crime in question.

Jednak również jestem pewien, że absolutnie nikt nie pomyślał o tym.

But I'm also sure, pretty sure, that absolutely nobody is thinking of this.

Byliśmy świadkami wielokrotnych gróźb i bojkotów, których absolutnie nie możemy zaakceptować.

We have witnessed repeated threats and boycotts which we absolutely cannot accept.

Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że interwencja w Czadzie jest konieczna.

There is absolutely no doubt that intervention is required in Chad.

Państwa członkowskie już nie mają absolutnie nic do powiedzenia w tej sprawie.

The Member States have absolutely no say in this dossier any more.

Sytuacja polityczna w Uzbekistanie absolutnie nie jest zadowalająca.

The political situation in Uzbekistan is by no means satisfactory.

Pani komisarz! Absolutnie nie jestem zwolenniczką protekcjonizmu, ale nadszedł czas działania.

Commissioner, I am not advocating protectionism in any way, but it is time to act.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the ability to repay, quasi bank, guard plate, threaded hole, magazine

Similar words

Search for more words in the English-Dutch dictionary.