Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "aktualne"

Showing results for "aktualny". No results found for "aktualne".
 

"aktualne" English translation

Results: 1-26 of 107

aktualny {adjective}

aktualny (obecny, teraźniejszy) {adj. m} (also: obecny, współczesny, bieżący, potoczny)

current {adj.}

Kwartet potrzebuje ożywienia - wymaga tego aktualny impas w procesie pokojowym.

The Quartet needs reinvigoration - the current stalemate in the peace process demands it.

W przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący

When new information is received that may impact on the current Safety Specification,

Teraz wracam do tematu, który, jak wszyscy powiedzieli, jest bardzo aktualny.

Now back to the subject which, as everyone has said, is very current.

Jednak aktualny proces przeprowadzania ocen skutków ma szereg wad, o czym wspomniano w sprawozdaniu.

However, the current IA process has numerous failings, as the report acknowledges.

Przedmiot: Grecja i aktualny kryzys współpracy w dziedzinie euro

Subject: Greece and the current crisis in euro cooperation

aktualny (obecny, teraźniejszy) {adj. m} (also: obecny, współczesny, teraźniejszy, obecne)

present {adj.}

We wniosku przywołuje się jedynie istniejący stan rzeczy i podtrzymuje się aktualny kierunek, nic nie dodając.

The proposal merely invokes the status quo and maintains the present line with no additions.

Rzeczywiście niemożliwe byłby wprowadzenie obiecanych podwyżek, biorąc pod uwagę aktualny poziom wpływów państwowych.

And indeed it would be virtually impossible, given the present level of government revenue, to effect the promised spending increases.

Aktualny wskaźnik emisji na głowę mieszkańca w Polsce kształtuje się na poziomie 7 ton rocznie podczas gdy w starych krajach Unii nawet parokrotnie więcej.

The present figure for emissions per inhabitant in Poland stands at 7 tonnes per annum, while in the old EU countries this is up to two times higher.

Panie i panowie! Jak państwu wiadomo, aktualny zakres ochrony prawnej przed dyskryminacją różni się w UE zależnie od przyczyn tej dyskryminacji.

Ladies and gentlemen, as you know, the extent of legal protection against discrimination differs at present in the EU depending on the reasons for the discrimination.

Jednak Komisja musi wkrótce przedstawić inicjatywę prawodawczą w tej sprawie, ponieważ aktualny system musi zostać pilnie poddany przeglądowi i musi być bardziej efektywny.

However, the Commission needs to present a legislative initiative on this subject very soon, because the current system needs to be reviewed and made more effective as a matter of urgency.

aktualny {adj. m} [phil.]

actual {adj.} [phil.]

deklaracji związanej z systemem podejmowania decyzji w Radzie w drodze kwalifikowanej większości głosów, która wyjaśnia aktualny mechanizm ochronny Joanina;

a declaration relating to the system for decision-making in the Council by a qualified majority that clarifies the actual Ioannina safeguard mechanism;

aktualny {adj. m}

live (issue) {adj.}

Temat ten jest wyjątkowo aktualny, zwłaszcza w kontekście igrzysk olimpijskich.

This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.

aktualny (ważny) {adj. m} (also: ważny, prawomocny)

valid {adj.}

Ten głos jest dziś wciąż tak samo aktualny, a najlepszą odpowiedzią na niego jest zjednoczona Europa.

They are still just as valid today and the best response to them is a united Europe.

aktualny (na czasie) {adj. m}

topical {adj.}

Ten gest mówi sam za siebie i jest szczególnie aktualny dla nas tutaj w Europie.

This gesture speaks for itself, and it is especially topical for us here in Europe.

Temat postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi jest wielce aktualny.

The subject of the management of spent fuel and radioactive waste is highly topical.

(FI) Panie Przewodniczący! Temat imigracji jest bardzo aktualny w całej Unii Europejskiej.

(FI) Mr President, the immigration issue is a very topical one throughout the European Union.

Następny punkt bez wątpienia jest także bardzo ważny i aktualny.

The next item is certainly also tremendously important and topical.

Skoro jednak temat jest aktualny, a na szali znalazło się życie ludzkie, czuję się w obowiązku zwrócić na to państwa uwagę.

However, because it is topical and because human lives are at stake, I feel obliged to call your attention to it.
Not exactly what you've been looking for? Let us know that the translation for "aktualne" is missing.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "aktualny":

 

Context sentences

Context sentences for "aktualne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A więc hasło "uwolnić więźniów politycznych” w Birmie nadal pozostaje aktualne.

The slogan 'release the political prisoners' therefore still stands in Burma.

W celu ochrony dobrobytu naszych dzieci, potrzebne jest nam aktualne ustawodawstwo.

We need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.

Należy uwzględnić aktualne zalecenia dotyczące obserwacji i leczenia.

Available treatment and surveillance guidelines should be considered.

Chciałabym podziękować sprawozdawczyni, pani Ferreirze, za istotne i aktualne sprawozdanie.

I would like to thank the rapporteur, Mrs Ferreira, for a relevant and timely report.

Jak powiedział pan Cadec, muszą być one bezsporne, obiektywne i aktualne.

As Mr Cadec said, it must be incontestable, it must be objective and it must be up to date.

Mimo to, sedno tego łacińskiego przysłowia pozostaje wciąż aktualne.

Nonetheless, the principle that inspired the Latin phrase is still relevant today.

Aktualne doświadczenia pochodzą z obserwacji grupy około 1000 pacjentów leczonych betainą.

Experience derived from exposure to betaine in about 1,000 patients.

Uważam, że podejście oraz przesłania w nim zawarte są właściwe i aktualne.

I believe that its messages and approach are timely and appropriate.

komisarz. - Pytanie o różne prawo konsumenckie jest bardzo aktualne.

Member of the Commission. - The question is about varying consumer rights and is very timely.

Aktualne doniesienia prasowe cechuje pesymizm: czy porozumienie zostanie ewentualnie osiągnięte?

Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?

Uważam, że to sprawozdanie jest bardzo aktualne i może mieć wpływ zwłaszcza w dwóch dziedzinach.

I think this report is very timely and can make an impact especially in two areas.

Będziemy mieć nowoczesne i aktualne przepisy w obszarze, w którym rozwój postępuje bardzo szybko.

We will have modern and up-to-date regulations in an area where development is very rapid.

W przeciwnym razie upewnij się, że Twoje dane umożliwiające odzyskanie konta są w pełni aktualne.

Last account activity shows you information about recent activity in your mail.

Można też dowiedzieć się, jakie są możliwości zatrudnienia w EBC, i sprawdzić aktualne wakaty.

Here you can also learn about the different work opportunities at the ECB and view our vacancies.

Czy Rada może przedstawić aktualne informacje na temat dobiegających końca negocjacji w Kopenhadze?

Can the Council give an update on the negotiations nearing conclusion in Copenhagen?

Zwrócono w nim uwagę na jeden z tych niefortunnych aspektów życia w Indiach, które wciąż są aktualne.

What it does is single out one of the unfortunate aspects of Indian life which still exists.

(BG) Sprawozdanie pani poseł Angelilli jest bardzo aktualne i ważne.

(BG) Mrs Angelilli's report is very timely and important.

Wciąż jesteśmy tym zainteresowani i zaproszenie wciąż jest aktualne.

We are still interested and the invitation still stands.

Wszystkie kwestie, które przedstawiliśmy w drugim przeglądzie sytuacji energetycznej, są wciąż aktualne.

All the points that we put forward in the second energy review are still there.

Słowa te były aktualne 60 lat temu i są nadal aktualne.

This was true 60 years ago and it is still true today.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to re-test, to re-test, estoppel, brownie, cub

Similar words

Moreover bab.la provides the Greek-English dictionary for more translations.