"aktualne" English translation


Showing results for "aktualny". "aktualne" is currently not in our dictionary.
PL

"aktualne" in English

PL aktualny
volume_up
{adjective masculine}

  1. general
  2. philosophy

1. general

aktualny
volume_up
live {adj.} (issue)
aktualny (also: modny, nowoczesny)
A w rzeczywistości jest aktualny przez kilka dni, jeśli nie godzin.
In fact, it is only up-to-date for a few days, if not a few hours.
Najbardziej aktualny i najbardziej wszechstronny kodeks praw podstawowych staje się prawem europejskim.
The most up-to-date and most comprehensive code of fundamental rights is becoming European law.
Sprawozdania w sposób znaczący i aktualny wzbogaca treść rozporządzenia, a dzieje się tak z dwóch powodów.
The report enriches the contents in a meaningful and up-to-date way, and does so for two reasons.

trending_flat
"obecny, teraźniejszy"

aktualny (also: współczesny, obecny, bieżący, obiegowy)
Przedmiot: Grecja i aktualny kryzys współpracy w dziedzinie euro
Subject: Greece and the current crisis in euro cooperation
Teraz wracam do tematu, który, jak wszyscy powiedzieli, jest bardzo aktualny.
Now back to the subject which, as everyone has said, is very current.
W przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą mieć wpływ na aktualny opis dotyczący
When new information is received that may impact on the current Safety Specification,
aktualny (also: współczesny, obecny, obecna, obecne)
We wniosku przywołuje się jedynie istniejący stan rzeczy i podtrzymuje się aktualny kierunek, nic nie dodając.
The proposal merely invokes the status quo and maintains the present line with no additions.
Rzeczywiście niemożliwe byłby wprowadzenie obiecanych podwyżek, biorąc pod uwagę aktualny poziom wpływów państwowych.
And indeed it would be virtually impossible, given the present level of government revenue, to effect the promised spending increases.
Aktualny wskaźnik emisji na głowę mieszkańca w Polsce kształtuje się na poziomie 7 ton rocznie podczas gdy w starych krajach Unii nawet parokrotnie więcej.
The present figure for emissions per inhabitant in Poland stands at 7 tonnes per annum, while in the old EU countries this is up to two times higher.

trending_flat
"na czasie"

aktualny
Następny punkt bez wątpienia jest także bardzo ważny i aktualny.
The next item is certainly also tremendously important and topical.
Temat imigracji jest bardzo aktualny w całej Unii Europejskiej.
(FI) Mr President, the immigration issue is a very topical one throughout the European Union.
I will mention a topical example in this regard.

trending_flat
"ważny"

aktualny (also: odpowiedni, sprawdzony, ważny, uzasadniony)
volume_up
valid {adj.}
Ten głos jest dziś wciąż tak samo aktualny, a najlepszą odpowiedzią na niego jest zjednoczona Europa.
They are still just as valid today and the best response to them is a united Europe.

2. philosophy

aktualny
volume_up
actual {adj.} [phil.]
deklaracji związanej z systemem podejmowania decyzji w Radzie w drodze kwalifikowanej większości głosów, która wyjaśnia aktualny mechanizm ochronny Joanina;
a declaration relating to the system for decision-making in the Council by a qualified majority that clarifies the actual Ioannina safeguard mechanism;

Context sentences for "aktualne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW celu ochrony dobrobytu naszych dzieci, potrzebne jest nam aktualne ustawodawstwo.
We need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.
PolishChciałabym podziękować sprawozdawczyni, pani Ferreirze, za istotne i aktualne sprawozdanie.
I would like to thank the rapporteur, Mrs Ferreira, for a relevant and timely report.
PolishAktualne doniesienia prasowe cechuje pesymizm: czy porozumienie zostanie ewentualnie osiągnięte?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
PolishJak powiedział pan Cadec, muszą być one bezsporne, obiektywne i aktualne.
As Mr Cadec said, it must be incontestable, it must be objective and it must be up to date.
PolishUważam, że podejście oraz przesłania w nim zawarte są właściwe i aktualne.
I believe that its messages and approach are timely and appropriate.
PolishUważam, że to sprawozdanie jest bardzo aktualne i może mieć wpływ zwłaszcza w dwóch dziedzinach.
I think this report is very timely and can make an impact especially in two areas.
PolishAktualne doświadczenia pochodzą z obserwacji grupy około 1000 pacjentów leczonych betainą.
Experience derived from exposure to betaine in about 1,000 patients.
PolishNależy uwzględnić aktualne zalecenia dotyczące obserwacji i leczenia.
Available treatment and surveillance guidelines should be considered.
PolishCzy Rada może przedstawić aktualne informacje na temat dobiegających końca negocjacji w Kopenhadze?
Can the Council give an update on the negotiations nearing conclusion in Copenhagen?
PolishWszystkie kwestie, które przedstawiliśmy w drugim przeglądzie sytuacji energetycznej, są wciąż aktualne.
All the points that we put forward in the second energy review are still there.
Polish. - Pytanie o różne prawo konsumenckie jest bardzo aktualne.
Member of the Commission. - The question is about varying consumer rights and is very timely.
PolishBędziemy mieć nowoczesne i aktualne przepisy w obszarze, w którym rozwój postępuje bardzo szybko.
We will have modern and up-to-date regulations in an area where development is very rapid.
PolishMożna też dowiedzieć się, jakie są możliwości zatrudnienia w EBC, i sprawdzić aktualne wakaty.
Here you can also learn about the different work opportunities at the ECB and view our vacancies.
PolishZwrócono w nim uwagę na jeden z tych niefortunnych aspektów życia w Indiach, które wciąż są aktualne.
What it does is single out one of the unfortunate aspects of Indian life which still exists.
Polish(BG) Sprawozdanie pani poseł Angelilli jest bardzo aktualne i ważne.
(BG) Mrs Angelilli's report is very timely and important.
PolishWciąż jesteśmy tym zainteresowani i zaproszenie wciąż jest aktualne.
We are still interested and the invitation still stands.
PolishNajnowsze pomysły i aktualne badania bardzo obiecująco działają na naszych najlepszych zwierzęcych modelach.
Newer concepts and early testing now show even greater promise in the best of our animal models.
PolishMamy zatem dwa pytania: czy przepisy są nadal aktualne i czy nadzór rynkowy jest odpowiedni?
We have two questions, then: is the legislation still up to the minute, and is the market surveillance adequate?
PolishStare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
PolishCzy dostępne są jakiekolwiek aktualne informacje w tej sprawie?
Is there any up-to-date information on this issue?