Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "awaria"

 

"awaria" English translation

Results: 1-30 of 105

awaria {noun}

awaria {f} (also: klęska, porażka, niepowodzenie, nieudacznik)

failure {noun}

Oczywiście, nie ma to tak wiele wspólnego z tym co dokładnie poszło nie tak. ~~~ Ponieważ rak jest awarią całego systemu.

And of course, it really doesn't have that much to do with what went wrong because cancer is a failure of the system.

Co zrobić, jeśli wystąpi awaria pompy Na wypadek awarii pompy zawsze należy mieć przy sobie zapasową insulinę, gotową do podania podskórnego.

What to do in case of pump system failure You should always have alternative insulin available for injection under the skin in case of pump system failure.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie regulatora ciśnienia, aby zapobiec awarii urządzenia.

A particular attention should be also turned to the fastening of the pressure regulator so as to avoid the risks of accidental failures.

Nie możemy wykluczyć ludzkiego błędu lub awarii technicznej, a zatem obydwie te rzeczy odgrywają ważną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa kolei.

We cannot exclude human error or technical failures and therefore both of these things play a role in rail safety.

awaria {f} (also: analiza, załamanie)

breakdown {noun}

komisarz. - Odnośnie do pierwszego pytania, Eutelsat przekazał nam, że awaria jest nieodwracalna i nie można wznowić nadawania usług telewizyjnych.

Member of the Commission. - Concerning the first question, Eutelsat has told us that the breakdown is irreversible and that the transmission of TV services cannot be resumed.

Prawdopodobieństwo awarii i przerw w dopływie energii rośnie wraz z geograficzną złożonością sieci.

The likelihood of breakdowns and outages grows with the geographical complexity of the network.

awaria {f} [IT]

crash {noun} [IT]

Komunikat „Kurza twarz!” może zostać wyświetlony, gdy strona internetowa nieoczekiwanie ulegnie awarii.

You may see the "Aw, Snap!" message if a webpage crashes unexpectedly.

Nie możemy podjąć ryzyka, że samolot pełen pasażerów będzie miał awarię silnika i być może w efekcie rozbije się w terenie zabudowanym.

We cannot take the risk of a plane full of passengers suffering engine failure and perhaps, as a result, crashing in a built-up area.

awaria {f}

malfunction (breakdown) {noun}

Naszym rządom udało się zlikwidować wiele przecieków w międzynarodowym systemie finansowym, który jest tak rozgałęziony, że jego awarie rozprzestrzeniły się na skalę ogólnoświatową.

Our governments have managed to plug the series of leaks in an international financial system that is so interconnected that the malfunctions have gone global.

awaria {f}

break-down {noun}
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "awaria":

 

Similar translations

Similar translations for "awaria" in English

 

Context sentences

Context sentences for "awaria" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jakby nie dość było klęski żywiołowej, jedna po drugiej pojawiają się awarie jądrowe.

One nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.

Jestem głęboko zaniepokojona skutkami, jakie ta awaria może mieć także dla Rumunii.

I am deeply concerned about the impact which this disaster may have on Romania as well.

Myślicie pewnie, że się bałam, widząc awarię systemu, który utrzymywał mnie przy życiu.

And you might think, well, "Boy, your life support system was failing you.

Jak to możliwe, że przedsiębiorstwo odpowiedzialne za tę awarię wznowiło już działalność?

How is it that the company responsible for this disaster is already back in business?

W tych warunkach Japonia musi teraz poradzić sobie z niezwykle poważną awarią jądrową.

Under these conditions, Japan must now deal with a nuclear accident of extreme seriousness.

Z tego względu możemy oczekiwać, że co 25 lat dojdzie do awarii reaktora.

Therefore, we can expect a reactor accident to happen every 25 years.

Niemniej jednak pozostaje kilka kwestii, które wymagają dyskusji w związku z tą awarią.

However, there are also some issues that need to be discussed in the light of this disaster.

Awaria jądrowa w Fukushimie wywołała szereg konsekwencji dla życia politycznego w Europie.

The Fukushima nuclear disaster has had a series of repercussions on European political life.

Awaria w Fukushimie pokazała, że niektóre z istniejących elektrowni jądrowych nie są bezpieczne.

The Fukushima accident has shown us that some existing nuclear power plants are not safe.

Powiedziała, że awarii uległa tylko jedna elektrownia w Japonii.

She talks about only one nuclear plant in Japan having been hit.

Po awarii jądrowej w Japonii tysiące ludzi zginęły lub zniknęły bez śladu.

Following the nuclear accident in Japan, thousands of people died and disappeared without trace.

Oczywiście, to straszne, że ta awaria wydarzyła się w 2010 roku.

Of course, it is terrible that the disaster happened in 2010.

Nie można dopuścić do tego, żeby konsekwencje awarii jądrowej pozbawiały rolników środków do życia.

The effects of nuclear accidents must not be allowed to put the livelihoods of farmers at risk.

Możliwe przyczyny to awaria serwera użytkownika lub problem z routingiem DNS do jego domeny.

This could be because your server is down, or there is an issue with the DNS routing to your domain.

Tak zwani specjaliści mówili nam, że istnieje ryzyko wystąpienia awarii raz na dziesięć tysięcy lat.

The so-called experts told us that there was a risk of an accident once every ten thousand years.

Od dwóch tygodni w Japonii ma miejsce jedna z najpoważniejszych awarii jądrowych w historii.

For two weeks now, one of the most serious nuclear accidents in history has been played out in Japan.

Następnie doszło do niezwykle poważnej awarii jądrowej w elektrowni jądrowej w Fukuszimie.

This subsequently led to an extremely serious nuclear accident in the Fukushima nuclear power station.

Awaria ta wywołała poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa energii jądrowej na świecie.

This accident has given rise to serious doubts regarding the safety of nuclear energy around the world.

Do awarii jądrowych dochodzi niespodziewanie i w sposób nieoczekiwany.

Nuclear accidents occur without warning and unexpectedly.

To jedyna gwarancja, że nie dojdzie do kolejnych awarii.

It is the only guarantee that there will be no further accidents.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Chinese dictionary you will find more translations.