How to write a letter in English

Polish-English translation for "awaria"

 

"awaria" English translation

Results: 1-30 of 39

awaria {noun}

awaria {f} (also: niepowodzenie, plajta)

failure {noun}

Oczywiście, nie ma to tak wiele wspólnego z tym co dokładnie poszło nie tak. ~~~ Ponieważ rak jest awarią całego systemu.

And of course, it really doesn't have that much to do with what went wrong because cancer is a failure of the system.

Co zrobić, jeśli wystąpi awaria pompy

What to do in case of pump system failure

Co zrobić, jeśli wystąpi awaria pompy Na wypadek awarii pompy zawsze należy mieć przy sobie zapasową insulinę, gotową do podania podskórnego.

What to do in case of pump system failure You should always have alternative insulin available for injection under the skin in case of pump system failure.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie regulatora ciśnienia, aby zapobiec awarii urządzenia.

A particular attention should be also turned to the fastening of the pressure regulator so as to avoid the risks of accidental failures.

awaria {f} (also: analiza, załamanie)

breakdown {noun}

Awaria pociągu na trasie Paryż-Bruksela nieomal zmiotła mnie z powierzchni Europy, ale wszystko dobrze się skończyło, dziękuję.

A train breakdown between Paris and Brussels nearly took me out of Europe, but it has been put right now, thank you.

komisarz. - Odnośnie do pierwszego pytania, Eutelsat przekazał nam, że awaria jest nieodwracalna i nie można wznowić nadawania usług telewizyjnych.

Member of the Commission. - Concerning the first question, Eutelsat has told us that the breakdown is irreversible and that the transmission of TV services cannot be resumed.

awaria {f} [IT]

crash {noun} [IT]

Gdy strona internetowa nieoczekiwanie ulegnie awarii, możesz po prostu ponownie ją załadować.

If a webpage crashes unexpectedly, you can simply reload the page.

Komunikat „Kurza twarz!” może zostać wyświetlony, gdy strona internetowa nieoczekiwanie ulegnie awarii.

You may see the "Aw, Snap!" message if a webpage crashes unexpectedly.

awaria {f}

malfunction (breakdown) {noun}

awaria {f}

break-down {noun} [comp.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "awaria":

 

Similar translations

Similar translations for "awaria" in English

 

Usage examples

Usage examples for "awaria" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W przypadku awarii lokalnego dysku twardego nie stracisz zapisanych treści.

Since Google Docs continuously saves your work, there's no Save button or menu item.

Myślicie pewnie, że się bałam, widząc awarię systemu, który utrzymywał mnie przy życiu.

And you might think, well, "Boy, your life support system was failing you.

Jestem głęboko zaniepokojona skutkami, jakie ta awaria może mieć także dla Rumunii.

I am deeply concerned about the impact which this disaster may have on Romania as well.

W tych warunkach Japonia musi teraz poradzić sobie z niezwykle poważną awarią jądrową.

Under these conditions, Japan must now deal with a nuclear accident of extreme seriousness.

Niemniej jednak pozostaje kilka kwestii, które wymagają dyskusji w związku z tą awarią.

However, there are also some issues that need to be discussed in the light of this disaster.

Awaria jądrowa w Fukushimie wywołała szereg konsekwencji dla życia politycznego w Europie.

The Fukushima nuclear disaster has had a series of repercussions on European political life.

Awaria w Fukushimie pokazała, że niektóre z istniejących elektrowni jądrowych nie są bezpieczne.

The Fukushima accident has shown us that some existing nuclear power plants are not safe.

Oczywiście, to straszne, że ta awaria wydarzyła się w 2010 roku.

Of course, it is terrible that the disaster happened in 2010.

Możliwe przyczyny to awaria serwera użytkownika lub problem z routingiem DNS do jego domeny.

This could be because your server is down, or there is an issue with the DNS routing to your domain.

Awaria ta wywołała poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa energii jądrowej na świecie.

This accident has given rise to serious doubts regarding the safety of nuclear energy around the world.

Awaria przemysłowa jak ta, która wydarzyła się na Węgrzech, wywołuje szereg pytań do obywateli Europy.

An industrial accident like the one which occurred in Hungary raises a number of questions for Europe's citizens.

Awaria na Węgrzech świadczy także o potrzebie ściślejszych uregulowań wspólnotowych w dziedzinie ochrony ludności.

This disaster in Hungary also proves the need for stricter community regulations in the area of civil protection.

Dwadzieścia pięć lat temu doszło do awarii w Czarnobylu, a zaledwie w marcu br. miała miejsce awaria w Fukushimie.

The accident in Chernobyl occurred 25 years ago, but as recently as March of this year there was an accident in Fukushima.

Spowodowana przez tsunami awaria w elektrowni jądrowej Fukushima jest przyczyną poważnego zaniepokojenia na całym świecie.

The accident caused by the tsunami at the Fukushima nuclear power station is a cause of serious alarm throughout the world.

Kiedy wydarza się taka awaria powinniśmy, oczywiście, zastanowić się, czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie ponieść koszty.

When such disasters occur, we should, of course, consider whether individual companies are in a position to bear the costs.

Klęska żywiołowa w Japonii i awaria jądrowa, która po niej nastąpiła, zwróciła uwagę na znaczenie tego zagadnienia.

The natural disaster in Japan and the nuclear disaster that followed in its wake have drawn attention to the importance of the topic.

Po pierwsze, chciałbym podziękować pani i obywatelom Europy, którzy wyrazili swoje współczucie w związku z awarią na Węgrzech.

Firstly, I would like to thank you and the European citizens who have expressed their sympathy in relation with the disaster in Hungary.

Aktualne rozwiązania z zakresu ciągłości biznesowej zostaną ulepszone tak, aby mogły obsługiwać szereg scenariuszy odzyskania danych po awarii.

The existing business-continuity arrangements will be improved to support a range of disaster- recovery scenarios.

Obowiązujące obecnie przepisy prawne, o których właśnie wspomniałem, przyjęto w bezpośrednim następstwie kryzysu wywołanego awarią w Czarnobylu.

The current regulation, to which I have just referred, was therefore laid down ​​in the immediate wake of the Chernobyl crisis.

Dziś nie jest dla nas niczym niezwykłym, że każdy komputer zawiera miliardy tranzystorów i wykonuje miliardy cykli na sekundę bez jednej awarii.

And we take it for granted now, that each of these machines has billions of transistors, doing billions of cycles per second without failing.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

In the Portuguese-English dictionary you will find more translations.