Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "biodrowy"

 

"biodrowy" English translation

Results: 1-22 of 35

biodrowy {adjective}

biodrowy {adj. m} [anat.]

pelvic {adj.} [anat.]

biodrowy {adj. m} [anat.]

iliac {adj.} [anat.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "biodrowy" in English

 

Context sentences

Context sentences for "biodrowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

U pacjentów po dużej operacji stawu biodrowego leczenia trwa zwykle 5 tygodni.

If you have had a major hip operation you will usually take the tablets for 5 weeks.

Ponad 8 000 pacjentów (złamanie szyjki kości udowej – 1 711, wymiana stawu biodrowego – 5 829, duże

Fondaparinux 2.5 mg once daily started 6-8 hours postoperatively was

Alendronian zmniejsza ryzyko złamania kręgów i stawu biodrowego.

Alendronate reduces the risk of vertebral and hip fractures.

Dostępne są tylko dane kliniczne dotyczące chirurgii stawu biodrowego.

To date clinical data are available on hip surgery only.

541 pacjentów poddanych zabiegowi całkowitej aloplastyki stawu biodrowego

4,541 patients undergoing total hip replacement surgery

509 pacjentów poddanych zabiegowi całkowitej aloplastyki stawu biodrowego

2,509 patients undergoing total hip replacement surgery

Stosowanie preparatu Fablyn nie wiązało się z istotnym dla pacjentek obniżeniem poziomu złamań stawu biodrowego.

Fablyn did not reduce the number of hip fractures to a level that would be relevant for patients.

Zmniejsza ryzyko złamania kręgosłupa i stawu biodrowego.

It reduces the risk of spine and hip fractures.

Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo- zatorowej (ŻChZZ) u pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego:

Prevention of Venous Thromboembolism (VTE) in patients following elective hip replacement surgery:

Wykazano, że Alendronate HEXAL zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa i stawu biodrowego u kobiet i złamań kręgosłupa u mężczyzn.

Alendronate HEXAL has been shown to reduce the risk of spine and hip fractures in women and spine fractures in men.

W powyższym badaniu produkt FABLYN istotnie zwiększał BMD kręgosłupa i stawu biodrowego (w obrębie całego stawu biodrowego) od 2 do 4 %.

In this study, FABLYN significantly increased spine and hip (total hip and all subcomponents of the hip) BMD by 2 to 4 %.

Revasc stosowany jest u pacjentów dorosłych w profilaktyce tworzenia zakrzepów krwi po operacji wymiany stawu biodrowego lub kolanowego.

Revasc is used in adult patients to prevent blood clotting after hip or knee replacement surgery.

Lek Xarelto stosuje się, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach, po operacjach wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego.

Xarelto is used to prevent blood clots in your veins after a hip or knee replacement operation.

Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich u pacjentów poddawanych planowemu, operacyjnemu wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego.

Prevention of deep venous thrombosis in patients undergoing elective hip or knee replacement surgery.

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.

Prevention of venous thromboembolism (VTE) in adult patients undergoing elective hip or knee replacement surgery.

Lek Pradaxa stosowany jest w zapobieganiu powstawaniu skrzepów krwi w żyłach po przebytej operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego.

Pradaxa is used to prevent the formation of blood clots in the veins after knee or hip replacement surgery.

Badania wykazały, że desyrudyna była bardziej skuteczna niż oba leki kontrolne w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich po operacji wymiany stawu biodrowego.

The studies showed that desirudin was more effective than both comparator medicines in the prevention of deep vein thrombosis after hip replacement surgery.

Po alloplastyce stawu biodrowego stwierdzono występowanie skrzepów krwi u 50 (6 %) z grupy 880 pacjentów przyjmujących preparat Pradaxa w dawce 220 mg.

After hip replacement, blood clots were detected in 50 (6 %) of the 880 patients taking 220 mg Pradaxa, compared with 60 (7 %) of the 897 receiving enoxaparin.

Prewencja pierwotna żylnych powikłań zakrzepowo- zatorowych u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego.

Primary prevention of venous thromboembolic events in adult patients who have undergone elective total hip replacement surgery or total knee replacement surgery.

Ten specjalistyczny lek stosuje się zamiast przeszczepu autologicznego (pobieranego z kości biodrowej pacjenta) w celu uzyskania zrostu i unieruchomienia kręgów kręgosłupa.

This specialised medicine is used instead of autograft bone (some of a patients own bone taken from the hip) to fuse the spine.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Even more translations in the English-German dictionary by bab.la.