Internship offers in many countries

Polish-English translation for "być"

 

"być" English translation

Results: 1-26 of 94541

być {verb}

być [jestem|był] {vb} (also: bywać, podziewać się, podziać się)

to be [was|been] {vb}

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

Whosoever doth not bear his own cross, and come after me, cannot be my disciple.

Żałuję, że urzędujący przewodniczący nie może być obecny w trakcie całej debaty.

It is a shame that the President-in-Office cannot be present for the whole time.

Ponadto organizacja musi być zintegrowana z międzynarodowym systemem zarządzania.

Furthermore, the organisation must be integrated into international governance.

Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.

These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.

być [jestem|był] {vb} (also: mieścić się, znajdować się)

Te pomocnicze siły powinny stacjonować w krajach o wysokim stopniu zagrożenia pożarami i być gotowe do akcji począwszy od lata 2008 r.

This support force could be located in high-risk countries and be ready for action from the summer of 2008.

Tak może być również teraz i dlatego instytucje związane z Europejskim Instytutem Technologicznym powinny się znajdować w nowych krajach członkowskich.

The same can be the case now, and that is why institutions linked to the European Institute of Technology should be located in the new Member States.

Konieczne jest ich lokalizowanie i projektowanie na podstawie kryteriów, które pod każdym względem byłyby równie ekstremalne jak zjawiska naturalne, na które mogą być narażone.

They must be located and designed on the basis of criteria every bit as extreme as the natural phenomena to which they may be exposed.

Wszyscy mamy oczywiście dosyć marnowania pieniędzy w wyniku "defragmentacji” Parlamentu Europejskiego, jednak jedną siedzibą może równie dobrze być Strasburg.

Naturally we are all sick of the waste of money caused by the 'fragmentation' of the European Parliament, but this one seat could of course just as easily be located in Strasbourg.

Chciałbym podnieść tutaj dwie kwestie; z jednej strony, oczywistym jest, że potrzebujemy sprawnych służb dyplomatycznych, które powinny być usytuowane w strukturach Komisji Europejskiej.

I would like to bring up two things here: on the one hand, we do of course need a workable diplomatic service, which must be located at the Commission.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "być":

 

Similar translations

Similar translations for "być" in English

 

Context sentences

Context sentences for "być" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

Whosoever doth not bear his own cross, and come after me, cannot be my disciple.

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Żałuję, że urzędujący przewodniczący nie może być obecny w trakcie całej debaty.

It is a shame that the President-in-Office cannot be present for the whole time.

Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4).

The most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).

W stężeniach terapeutycznych, 94 % tadalafilu w osoczu jest związane z białkami.

At therapeutic concentrations, 94 % of tadalafil in plasma is bound to proteins.

Farmakokinetyka aprepitantu nie jest liniowa w całym zakresie dawek klinicznych.

The pharmacokinetics of aprepitant is non-linear across the clinical dose range.

U dzieci istota profilu bezpieczeństwa jest podobna do obserwowanej u dorosłych.

In children, the nature of the safety profile is similar to that seen in adults.

Zmiany te były zlokalizowane na kończynach (dłoniach, stopach, uszach i ogonie).

These were consistently located on the extremities (hands, feet, ears and tail).

Częstość podawania będzie zależeć od skuteczności leku ADVATE u danego pacjenta.

Do not use ADVATE after the expiry date, which is stated on the label after EXP.

Fenylomaślan sodu jest prolekiem, który szybko ulega przemianie do fenylooctanu.

Sodium phenylbutyrate is a pro-drug and is rapidly metabolised to phenylacetate.

● Należy się upewnić, czy żaden z elementów zestawu nie był uprzednio otwierany.

● Make sure none of the items that you need for your injection have been opened.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Jedna mówi, "Życie jest na równi pochyłej, albo idziesz w górę, albo schodzisz."

One, they said, "Life is on an incline. ~~~ You either go up, or you come down."

okazało się, że wszystkie meble, które bardzo mi się podobały, były zbyt drogie.

And it turned out that all the furniture that I really liked, I couldn't afford.

Czy Bóg jest po prostu jednym z imion wszechświata, nie istniejącym niezależnie?

Is God just another name for the universe, with no independent existence at all?

Powieści wdzięczne są jako plastr miodu, słodkością duszy, a lekarstwem kościom.

Pleasant words are [as] a honeycomb, Sweet to the soul, and health to the bones.

Szczerze, mamy technologię żeby budować Skycary -- byliśmy przecież na księżycu!

I can tell you, technically we can build Skycars -- my God, we went to the moon!

Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.

These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.

Leniwiec zda się sobie być mędrszym, niżeli siedm odpowiadających z rozsądkiem.

The sluggard is wiser in his own conceit Than seven men that can render a reason.

Insulina, którą napełniono wkład w pompie, może być stosowana przez 2 tygodnie.

Once in the pump, Insulin Human Winthrop Infusat may be kept for up to 2 weeks.
 

Forum results

"być" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

buła · bułat · buława · bułeczka · bułeczki · Bułgar · Bułgaria · bułgarski · bułka · by · być · bycie · byczek · byczy · Bydgoszcz · Bydgoszczanin · bydlak · bydlę · bydło · Byk · byki

More in the English-German dictionary.