Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "być"

 

"być" English translation

Results: 1-26 of 213741

być {verb}

być [jestem|był] {vb} (also: bywać, podziewać się, podziać się)

to be [was|been] {vb}

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Żałuję, że urzędujący przewodniczący nie może być obecny w trakcie całej debaty.

It is a shame that the President-in-Office cannot be present for the whole time.

Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.

These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.

Hodowla nie powinna być przemysłem, ale przede wszystkim działalnością rolniczą.

Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one.

Rzecznik musi być niezależnym, bezpartyjnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym.

The Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.

być [jestem|był] {vb} (also: mieścić się, znajdować się)

Te pomocnicze siły powinny stacjonować w krajach o wysokim stopniu zagrożenia pożarami i być gotowe do akcji począwszy od lata 2008 r.

This support force could be located in high-risk countries and be ready for action from the summer of 2008.

Tak może być również teraz i dlatego instytucje związane z Europejskim Instytutem Technologicznym powinny się znajdować w nowych krajach członkowskich.

The same can be the case now, and that is why institutions linked to the European Institute of Technology should be located in the new Member States.

Konieczne jest ich lokalizowanie i projektowanie na podstawie kryteriów, które pod każdym względem byłyby równie ekstremalne jak zjawiska naturalne, na które mogą być narażone.

They must be located and designed on the basis of criteria every bit as extreme as the natural phenomena to which they may be exposed.

Wszyscy mamy oczywiście dosyć marnowania pieniędzy w wyniku "defragmentacji” Parlamentu Europejskiego, jednak jedną siedzibą może równie dobrze być Strasburg.

Naturally we are all sick of the waste of money caused by the 'fragmentation' of the European Parliament, but this one seat could of course just as easily be located in Strasbourg.

Chciałbym podnieść tutaj dwie kwestie; z jednej strony, oczywistym jest, że potrzebujemy sprawnych służb dyplomatycznych, które powinny być usytuowane w strukturach Komisji Europejskiej.

I would like to bring up two things here: on the one hand, we do of course need a workable diplomatic service, which must be located at the Commission.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "być":

 

Similar translations

Similar translations for "być" in English

 

Context sentences

Context sentences for "być" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Żałuję, że urzędujący przewodniczący nie może być obecny w trakcie całej debaty.

It is a shame that the President-in-Office cannot be present for the whole time.

Jestem w pełni świadom zobowiązań, jakie stwarza art. 218 traktatu lizbońskiego.

I am fully aware of the obligations created by Article 218 of the Lisbon Treaty.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Niezbędny jest w tym celu kapitał i MŚP muszą zyskać łatwiejszy dostęp do niego.

Capital is required for this purpose and SMEs must be given easier access to it.

Na przykład, musimy się upewnić, że chroniony jest mechanizm wzajemnej kontroli.

For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Jednak dostępne są również inne instrumenty, o których powiadomiłam prezydencję.

However, there are other instruments and I have informed the presidency of them.

Jednakże to i bieżące mankamenty w naszych unijnych budżetach są krańcowo różne.

However, this and the current shortcomings in our Union budgets are poles apart.

Nie sądzę, aby zwiększanie kosztów inwestycji w biednych krajach było przydatne.

I cannot see that making investments in poor countries more expensive is useful.

Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą one miały szansy na przetrwanie.

If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.

Jeśli uda się je zrealizować do końca sprawowania prezydencji, to będzie sukces.

If you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.

Jest to osiągnięcie, którego nie możemy zakwestionować przed kolejnymi wyborami.

It is an achievement that we cannot question before the next elections are over.

Ważne jest, by okres przejściowy nie trwał dłużej niż do 21 października 2012 r.

It is important that the transition period does not last beyond 21 October 2012.

Stopień oporu wobec praw pasażerów połączeń kolejowych jest dosyć dziwną sprawą.

The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.

To samo zagadnienie jest już ujęte w ust. 199, za przyjęciem którego głosowałem.

The same concept is already covered by paragraph 199 on which I voted in favour.

Jest to temat dość delikatny, który nie znalazł do tej pory dobrego rozwiązania.

This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.

Tutaj zaczyna się historia sprawiedliwości społecznej, a obie historie są ważne.

This is where the story of social justice begins and both stories are important.

To był nieustanny problem i moi wyborcy wielokrotnie się z nim do mnie zwracali.

This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
 

Forum results

"być" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

buła · bułat · buława · bułeczka · bułeczki · Bułgar · Bułgaria · bułgarski · bułka · by · być · bycie · byczek · byczy · Bydgoszcz · Bydgoszczanin · bydlak · bydlę · bydło · Byk · byki

More in the English-Czech dictionary.