Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Polish-English translation for "być"

 

"być" English translation

Results: 1-26 of 209746

być {verb}

być [jestem|był] {vb} (also: bywać, znajdować się, istnieć, podziewać się)

to be [was|been] {vb}

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Hodowla nie powinna być przemysłem, ale przede wszystkim działalnością rolniczą.

Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one.

Rzecznik musi być niezależnym, bezpartyjnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym.

The Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.

Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.

The objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.

Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.

These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.

być [jestem|był] {vb} (also: mieścić się, znajdować się)

Tak może być również teraz i dlatego instytucje związane z Europejskim Instytutem Technologicznym powinny się znajdować w nowych krajach członkowskich.

The same can be the case now, and that is why institutions linked to the European Institute of Technology should be located in the new Member States.

Konieczne jest ich lokalizowanie i projektowanie na podstawie kryteriów, które pod każdym względem byłyby równie ekstremalne jak zjawiska naturalne, na które mogą być narażone.

They must be located and designed on the basis of criteria every bit as extreme as the natural phenomena to which they may be exposed.

Wszyscy mamy oczywiście dosyć marnowania pieniędzy w wyniku "defragmentacji” Parlamentu Europejskiego, jednak jedną siedzibą może równie dobrze być Strasburg.

Naturally we are all sick of the waste of money caused by the 'fragmentation' of the European Parliament, but this one seat could of course just as easily be located in Strasbourg.

Chciałbym podnieść tutaj dwie kwestie; z jednej strony, oczywistym jest, że potrzebujemy sprawnych służb dyplomatycznych, które powinny być usytuowane w strukturach Komisji Europejskiej.

I would like to bring up two things here: on the one hand, we do of course need a workable diplomatic service, which must be located at the Commission.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "być":

 

Similar translations

Similar translations for "być" in English

 

Context sentences

Context sentences for "być" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

To był nieustanny problem i moi wyborcy wielokrotnie się z nim do mnie zwracali.

This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.

Są to niestety puste słowa zapisane w konstytucji, która nie jest przestrzegana.

Unfortunately, they are only empty words, for the constitution is not respected.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Orfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.

Rzecznik musi być niezależnym, bezpartyjnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym.

The Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.

Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.

The objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.

Hodowla nie powinna być przemysłem, ale przede wszystkim działalnością rolniczą.

Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one.

Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.

These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.

Leniwiec zda się sobie być mędrszym, niżeli siedm odpowiadających z rozsądkiem.

The sluggard is wiser in his own conceit Than seven men that can render a reason.

Oczywistym jest, że WTO musi być zreformowana, że musimy dokonać postępu z WTO.

It is clear that the WTO must be reformed, that we must go further with the WTO.

Przede wszystkim cele są zbyt ambitne i skutek może być odwrotny do zamierzonego.

First of all, the set targets are too ambitious and could be counterproductive.

Tylko państwa mogą być członkami Unii Europejskiej, a Kosowo stało się państwem.

Only states may be members of the European Union and Kosovo has become a state.

Jaka powinna być (lub nie powinna) "Rola Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie”?

What should the 'role of the European Union in the Middle East' be (or not be)?

Czy jednak powtarzanie tych apeli nie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym?

However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Jego kwota może być potrącona z dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych.

These amounts may be offset against the national central banks ' monetary income.

Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.

So if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.

Tacy pracownicy powinni być szkoleni i przygotowywani do realizacji tych zadań.

People like that should be specially trained to prep them for these assignments.

Laguna otoczona była palmami, Laguna otoczona była palmami i kilkoma namorzynami.

And the lagoon was surrounded by palm trees, as you can see, and a few mangrove.
 

Forum results

"być" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to trudge, isentrope, photoreceptor, internodes, internode

Similar words

buła · bułat · buława · bułeczka · bułeczki · Bułgar · Bułgaria · bułgarski · bułka · by · być · bycie · byczek · byczy · Bydgoszcz · Bydgoszczanin · bydlak · bydlę · bydło · Byk · byki

More in the Polish-English dictionary.