Internship offers in many countries

Polish-English translation for "być podstawą"

 

"być podstawą" English translation

Results: 1-21 of 150

być podstawą {verb}

być podstawą {vb} (also: znajdować się, podlegać)

To jest zastrzeżenie, które musi być podstawą naszego podejścia do tej dyrektywy.

That is the proviso which must underlie our approach to this directive.

Poprzez skupienie się na jednym miejscu Jonas dotarł do duszy i wytrawłego ludzkiego ducha które są podstawą tej społeczności.

By staying tightly focused in one place, Jonas tapped into the soul and the enduring human spirit that underlies this community.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "być podstawą" in English

 

Usage examples

Usage examples for "być podstawą" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

You must contact your doctor immediately if you notice any of the following:

Widok domyślny w serwisie Mapy Google jest określany na podstawie Twojej lokalizacji.

The default view that Google Maps displays is determined by your location.

Jego podstawą jest dobrowolny szacunek, czasem nawet połączony z miłością.

It's based on more voluntary deference, and even elements of love, at times.

Tak zwany nowy zielony ład powinien być podstawą naprawy gospodarczej i nowego wzrostu.

The 'New Green Deal', as it is known, must be a basis for recovery and new growth.

Jest podstawą różnic międzyludzkich. ~~~ Jest podstawą różnic międzyludzkich.

It is the basis of our real differentiation, one individual from another.

To także jest podstawą współczucia, rozumienie naszego miejsca na ziemi.

And that too is a basis for having compassion, for understanding our place in the world.

Właściwie łacińskie słowo nadzieja jest podstawą słowa prosperity, czyli dobrobytu.

In fact, the Latin word for hope is at the heart of the word prosperity.

Dodatni wynik testu nie jest wyłaczną podstawą do przeprowadzania terapii eradykacyjnej.

A positive test alone does not constitute indication for eradication therapy.

Teraz, w ekonomii doświadczeń, podstawą jest wytwarzanie autentyczności.

And now, with the experience economy, it's about rendering authenticity.

To jest zastrzeżenie, które musi być podstawą naszego podejścia do tej dyrektywy.

That is the proviso which must underlie our approach to this directive.

Poszukiwanie trudnych do obalenia wyjaśnień jest podstawą wszelkiego postępu.

The search for hard-to-vary explanations is the origin of all progress.

na piśmie. - Szanowni państwo! Handel może być podstawą trwałego i sprawiedliwego rozwoju.

Ladies and gentlemen, trade can be the basis for lasting and fair development.

Uwaga jest podstawą wyższych umiejętności poznawczych i emocjonalnych.

Attention is the basis of all higher cognitive and emotional abilities.

Może to być podstawa prawdziwie nowej, tak nam potrzebnej europejskiej polityki podatkowej.

It could be the basis for the genuine new European tax policy that we need.

Towary były podstawą gospodarki rolnej, która przetrwała tysiąclecia.

Commodities were the basis of the agrarian economy that lasted for millennia.

Potencjalne działanie teratogenne nie może być określone na podstawie badań na zwierzętach.

The teratogenic potential of abacavir could not be established from studies in animals.

Ponieważ nowotwory są niejednorodne, a to idealna podstawa dla ewolucji samego nowotworu.

Because it's heterogeneous, and that's the perfect substrate for evolution within the cancer.

Częstotliwość możliwych działań niepożądanych jest określana na podstawie poniższej konwencji:

The frequency of possible side effects listed below is defined using the following convention:

Obliczenia są wykonywane na podstawie starych i nowych instrukcji.

It computes on what it was doing before and what you said you wanted it to do.

Skłaniam się ku nauce, Tam, to co widzimy i możemy zweryfikować jest podstawą tego, co wiemy.

I tend to like science, where what we see and can ascertain are the foundation of what we know.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

bułat · buława · bułeczka · bułeczki · Bułgar · Bułgaria · bułgarski · bułka · by · być · być-podstawą · bycie · byczek · byczy · Bydgoszcz · Bydgoszczanin · bydlak · bydlę · bydło · Byk · byki

More in the Turkish-English dictionary.