Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "być podstawą"

 

"być podstawą" English translation

Results: 1-21 of 404

być podstawą {verb}

być podstawą {vb} (also: znajdować się, podlegać)

To jest zastrzeżenie, które musi być podstawą naszego podejścia do tej dyrektywy.

That is the proviso which must underlie our approach to this directive.

Poprzez skupienie się na jednym miejscu Jonas dotarł do duszy i wytrawłego ludzkiego ducha które są podstawą tej społeczności.

By staying tightly focused in one place, Jonas tapped into the soul and the enduring human spirit that underlies this community.

Panie Przewodniczący! Stworzenie spójnego obszaru gospodarczego, jednolitego rynku europejskiego było podstawą powstania wspólnot, a następnie Unii Europejskiej.

(PL) Mr President, the creation of a coherent economic area, a single European market, was the underlying reason for the appearance of the Communities, and later the European Union.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "być podstawą" in English

 

Context sentences

Context sentences for "być podstawą" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Te plany byłyby następnie podstawą ukierunkowanego finansowania i innego wsparcia.

These plans would then form the basis for targeted financial and other support.

Każde dziecko ma prawo do posiadania rodziny, która jest podstawą wychowania.

Every child has a right to have a family, which is the basis of his upbringing.

Podstawą jest międzysektorowe podejście oraz wzmocnienie znaczenia młodzieży.

It is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.

Wtedy będziemy na jej podstawie mogli opracowywać ewentualne nowe wymagania i środki.

We can then formulate any new requirements and measures on the basis of that.

nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

You must contact your doctor immediately if you notice any of the following:

Myślę, że jest to podstawa oraz zasadnicza część pracy, jaką powinniśmy wykonać.

I think this is a core and fundamental part of the work that we should do.

Jego podstawą jest dobrowolny szacunek, czasem nawet połączony z miłością.

It's based on more voluntary deference, and even elements of love, at times.

Tak zwany nowy zielony ład powinien być podstawą naprawy gospodarczej i nowego wzrostu.

The 'New Green Deal', as it is known, must be a basis for recovery and new growth.

Jest podstawą różnic międzyludzkich. ~~~ Jest podstawą różnic międzyludzkich.

It is the basis of our real differentiation, one individual from another.

na piśmie. - (DE) Zdrowe gleby są podstawą ludzkiego zdrowia i dobrobytu.

in writing. - (DE) Healthy soils are the basis of human health and wealth.

To także jest podstawą współczucia, rozumienie naszego miejsca na ziemi.

And that too is a basis for having compassion, for understanding our place in the world.

Właściwie łacińskie słowo nadzieja jest podstawą słowa prosperity, czyli dobrobytu.

In fact, the Latin word for hope is at the heart of the word prosperity.

(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Wolność wyznania jest podstawą cywilizacji.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, religious freedom is the basis of civilisation.

Dodatni wynik testu nie jest wyłaczną podstawą do przeprowadzania terapii eradykacyjnej.

A positive test alone does not constitute indication for eradication therapy.

Teraz, w ekonomii doświadczeń, podstawą jest wytwarzanie autentyczności.

And now, with the experience economy, it's about rendering authenticity.

Teraz jest to najważniejsza podstawa do zapewnienia postępów w realizacji tej strategii.

This is now the first and foremost cornerstone of making progress on this strategy.

Czy Rada przygotowana jest na ocenę tego na podstawie naukowych dowodów?

Is the Council prepared to assess this on the basis of scientific evidence?

To jest zastrzeżenie, które musi być podstawą naszego podejścia do tej dyrektywy.

That is the proviso which must underlie our approach to this directive.

Poszukiwanie trudnych do obalenia wyjaśnień jest podstawą wszelkiego postępu.

The search for hard-to-vary explanations is the origin of all progress.

Październikowy dokument, który jest podstawą naszej obecnej dyskusji, jest bardzo krótki.

The October paper, which is the basis of our present discussion, is a brief document.
 

Forum results

"być podstawą" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

bułat · buława · bułeczka · bułeczki · Bułgar · Bułgaria · bułgarski · bułka · by · być · być-podstawą · bycie · byczek · byczy · Bydgoszcz · Bydgoszczanin · bydlak · bydlę · bydło · Byk · byki

More in the English-Chinese dictionary.