Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Polish-English translation for "co"

 

"co" English translation

Results: 1-34 of 19246

co {interjection}

co {interj.} (also: cóż)

what {interj.}

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nadal nie osiągnęliśmy tego, co chcemy osiągnąć.

On the question of security, we have still not achieved what we need to achieve.

O co chodzi w pracach legislacyjnych naszego Parlamentu i w propozycjach Komisji?

What are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?

Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.

I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

Co zawiera lek Avaglim Substancjami czynnymi leku są rozyglitazon i glimepiryd.

What Avaglim contains The active substances are rosiglitazone and glimepiride.

co {pronoun}

co {pron.} (also: który, jaki, czym)

what {pron.}

co!? {interjection}

co!? {interj.}

eh (incredulity, inviting repetition) {interj.}

(Jak Tony Blair): "Tak, dobrze, no co ty, eee.

(As Tony Blair): "Yeah, alright, come on, eh.

Po co zadowalać się czymś miejszym?

Why settle for anything less, eh?

Dobra Gordon, co ty, eee.

Alright Gordon, come on, eh.

Co nie?".

Eh?" Right.

co? {interjection}

co? {interj.} (also: phi!, hę?, że jak?, jak?)

huh {interj.}

Więc, gdybym był Imperatorem Sieci, chyba nadal byłbym śmiertelny, co?

So if I were emperor of the Internet, I guess I'd still be mortal, huh?

Zapytacie, "Co masz na myśli?" ~~~ Właściwie - zagwiżdżecie ze mną.

You say, "Huh, what do you mean?" Well actually, you are going to whistle along.

Jest porównywalne z tym co Kyu robi z muzykami. ~~~ Wyobrażam sobie, że jest to podobne. ~~~ A wy?

It must be like that for Kyu doing things with musicians -- it's similar to that I would imagine -- where you ... huh?

Więc jest śpiewaczką operową, co?

So our madam is an opera singer, huh?

Z Cloudem zawsze są problemy, co?

Cloud sure is a pain, just as always, huh?

Co {noun}

Co (Company) {noun} [abbr.]

sp. (spółka) {f} [abbr.]

Co (Company) {noun} [abbr.]
Co (county) {noun} [abbr.] (also: Shire)

hrab. (hrabstwo) {n} [abbr.]

Co (county) {noun} [abbr.]

co-

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Co":

 

Similar translations

Similar translations for "co" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Unia Europejska staje w obronie wszystkiego, co sprzeciwia się totalitaryzmowi.

The European Union stands for everything that is the opposite of totalitarianism.

Co się tyczy koordynacji i porażki Lizbony, zawiodła metoda otwartej koordynacji.

With regard to coordination and the failure of Lisbon, open coordination failed.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Co więcej, opinia publiczna ma do niej bezpośredni dostęp poprzez serwer Europa.

More importantly, it is directly accessible to the public on the Europa server.

Mimo to, mam nadzieję, że Chorwacja czyni w tym względzie wszystko, co możliwe.

Nevertheless, I hope that Croatia does everything in its power in this respect.

Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.

Transport musi wnieść istotny wkład w ogólne cele UE w odniesieniu do emisji CO2.

Transport must make a substantial contribution to the EU's overall CO2 targets.

Chciałabym przywołać przykład Belgii, ponieważ właśnie tam pracuję na co dzień.

I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.

Musimy im pomagać, przez co będziemy wierni sobie i naszym wspólnym wartościom.

We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.

Uważam jednak, że i tak jest to więcej niż cokolwiek, co robiliśmy w przeszłości.

However, I believe that even this is more than anything we have done in the past.

Jednocześnie zaledwie co dziesiąta ofiara przemocy szuka profesjonalnej pomocy.

At the same time, only one in ten victims of violence seeks professional help.

Każda fiolka zawiera fosaprepitant dimegluminy co odpowiada 115 mg fosaprepitantu.

Each vial contains fosaprepitant dimeglumine equivalent to 115 mg fosaprepitant.

Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.

As we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany

Miejsce wstrzyknięcia domięśniowego należy zmieniać co tydzień (patrz punkt 5. 3).

The intramuscular injection site should be varied each week (see section 5.3).

Prowadzi to także do zniszczenia lasów tropikalnych, co ma katastrofalne skutki.

It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.

Oto kontekst, w którym przyglądamy się uważnie temu, co się dzieje na Białorusi.

So it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.

Nadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.

There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.

Wielu rybaków może odejść z zawodu, co może rozregulować tą całą gałąź gospodarki.

It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
 

Forum results

"co" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: monstertrack, Humbucker, N.Y.P.D., to trudge, isentrope

Similar words

cmok · cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-branding · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz

Search for more words in the Indonesian-English dictionary.