Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "co"

 

"co" English translation

Results: 1-34 of 19172

co {interjection}

co {interj.} (also: cóż)

what {interj.}

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nadal nie osiągnęliśmy tego, co chcemy osiągnąć.

On the question of security, we have still not achieved what we need to achieve.

O co chodzi w pracach legislacyjnych naszego Parlamentu i w propozycjach Komisji?

What are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?

Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.

I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

Co zawiera lek Avaglim Substancjami czynnymi leku są rozyglitazon i glimepiryd.

What Avaglim contains The active substances are rosiglitazone and glimepiride.

co {pronoun}

co {pron.} (also: który, jaki, czym)

what {pron.}

co!? {interjection}

co!? {interj.}

eh (incredulity, inviting repetition) {interj.}

Po co zadowalać się czymś miejszym?

Why settle for anything less, eh?

Dobra Gordon, co ty, eee.

Alright Gordon, come on, eh.

Co nie?".

Eh?" Right.

co? {interjection}

co? {interj.} (also: phi!, hę?, że jak?, jak?)

huh {interj.}

Zapytacie, "Co masz na myśli?" ~~~ Właściwie - zagwiżdżecie ze mną.

You say, "Huh, what do you mean?" Well actually, you are going to whistle along.

Jest porównywalne z tym co Kyu robi z muzykami. ~~~ Wyobrażam sobie, że jest to podobne. ~~~ A wy?

It must be like that for Kyu doing things with musicians -- it's similar to that I would imagine -- where you ... huh?

Więc jest śpiewaczką operową, co?

So our madam is an opera singer, huh?

Z Cloudem zawsze są problemy, co?

Cloud sure is a pain, just as always, huh?

Podoba ci się ta dziewczyna, co?

You really like that girl, huh?

Co {noun}

Co (Company) {noun} [abbr.]

sp. (spółka) {f} [abbr.]

Co (Company) {noun} [abbr.]
Co (county) {noun} [abbr.]

hrab. (hrabstwo) {n} [abbr.]

Co (county) {noun} [abbr.]

co-

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Co":

 

Similar translations

Similar translations for "co" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Unia Europejska staje w obronie wszystkiego, co sprzeciwia się totalitaryzmowi.

The European Union stands for everything that is the opposite of totalitarianism.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.

Musimy im pomagać, przez co będziemy wierni sobie i naszym wspólnym wartościom.

We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.

Każda fiolka zawiera fosaprepitant dimegluminy co odpowiada 115 mg fosaprepitantu.

Each vial contains fosaprepitant dimeglumine equivalent to 115 mg fosaprepitant.

Jednocześnie zaledwie co dziesiąta ofiara przemocy szuka profesjonalnej pomocy.

At the same time, only one in ten victims of violence seeks professional help.

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany

Miejsce wstrzyknięcia domięśniowego należy zmieniać co tydzień (patrz punkt 5. 3).

The intramuscular injection site should be varied each week (see section 5.3).

Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.

As we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.

W przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.

In case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.

Bleomycyna to substancja cytostatyczna, co oznacza, że hamuje ona wzrost komórek.

Bleomycin is a cytostatic substance; this means that it stops the growth of cells.

Dla większości pacjentów zalecana dawka wynosi 25 mg domięśniowo, co dwa tygodnie.

For most patients the recommended dose is 25 mg intramuscular every two weeks.

odpowiedzi pacjenta na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg co tydzień.

Depending on your response, your doctor may increase the dose to 40 mg every week.

I rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.

And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.

Co trzecia osoba w tym pomieszczeniu będzie miała raka na jakimś etapie życia.

One in three people in this room will develop cancer at some stage in their lives.

Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?

But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?

My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.

We reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.

Prowadzi to także do zniszczenia lasów tropikalnych, co ma katastrofalne skutki.

It is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.

Oto kontekst, w którym przyglądamy się uważnie temu, co się dzieje na Białorusi.

So it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

cmok · cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-branding · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz

Search for more words in the Thai-English dictionary.