Summary

Our team was informed that the translation for "co do zasady" is missing.

Search for the most beautiful word
sun-baked
scurf

VOTE NOW

Polish-English translation for "co do zasady"

Translation

"co do zasady" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "co do zasady" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co do zasady" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Co do zasady jestem jednak przeciwny procedurze uchylania immunitetu poselskiego.

However, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.

Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.

A zatem, co do zasady, nazwiska wszystkich członków grup ekspertów są dostępne.

Thus, in principle, the names of all members of expert groups are available.

(DE) Panie Przewodniczący! Oczywiście moja opinia uległa zmianie, ale nie co do zasady.

(DE) Mr President, of course my opinion has changed, but not fundamentally.

Co do zasady nie ma żadnych ograniczeń co do długości samego okablowania.

In principle there is now no limitation on the length of the cabling itself.

Co do zasady dziecko powinno wychowywać się w kraju, którego jest obywatelem.

As a rule, a child should be brought up in the country of which he or she is a citizen.

Co do zasady Rada UE podejmuje decyzje kwalifikowaną większością głosów.

Decisions in the Council of the EU are taken by qualified majority as a general rule.

W istocie, co do zasady, wszyscy pasażerowie muszą być traktowani równo w obliczu prawa.

In fact, and as a matter of principle, all passengers must be equal before the law.

Co do zasady zdecydowanie popieramy mocniejsze związki pomiędzy ustawodawcami UE i USA.

In principle, we unequivocally support stronger links between the EU and US legislators.

Co do zasady zgadzam się z większością propozycji zawartych w zielonej księdze.

I agree in principle with most of the proposals in the Green Paper.

Globalizacja i handel międzynarodowy są co do zasady zjawiskami pozytywnymi.

Globalisation and international trade are fundamentally positive.

Mówię o tych parytetach z pewną niechęcią, bo co do zasady ich nie popieram.

It is with reluctance that I speak of quotas because, in principle, I am not in favour of them.

Unia Europejska nie powinna, co do zasady, stosować despotyzmu.

The European Union should not, as a general rule, employ despotism.

Co do zasady proponowane rozwiązania są słuszne, ale należy je wdrażać stopniowo i sprawiedliwie.

While, in principle, these are fair, it should be implemented in a gradual and equitable manner.

Co do zasady, jak już mówiłem, nie mam co do tego zastrzeżeń.

I have no reservations against it in principle, as I have said.

Co do zasady zgadzam się z państwem, ale musimy pozostać w granicach wyznaczonych nam przez Traktat.

I agree with you on the principle, but we need to stay within the boundaries of the Treaty.

Co do zasady każdy ma prawo swobodnie decydować o swoim koszyku.

As such, everyone is free to decide upon their energy mix.

Po trzecie, co do zasady, ludzie są chętni, aby dla przyszłych korzyści obniżyć obecny standard życia.

Thirdly, people are generally willing to discount their future and sacrifice current living standards.

Co do zasady nie uważam, by stwarzały one jakiekolwiek problemy.

In principle, I do not believe they create any problems.

Po pierwsze, co do zasady UE dąży do tego, by przyczyniać się do lepszego sprawowania rządów na świecie.

Firstly, in principle the EU aims to contribute to better world governance.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-branding · co-do-zasady · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

More translations in the bab.la Esperanto-English dictionary.