"co prawda" English translation

PL

"co prawda" in English

PL co prawda
volume_up
{adverb}

co prawda
Co prawda nie udało się uzyskać pełnego sukcesu, jednakże i to, co uzyskano, warte jest podkreślenia.
Admittedly, their success was not unalloyed, but it is worth emphasising what was achieved.
Sprawozdanie co prawda podkreśla, że tego rodzaju hipokryzja winna być wyeliminowania w przypadku Chin.
Admittedly the report does emphasise that hypocrisy of this kind should be eliminated in the case of China.
Jest to co prawda tylko propozycja dotycząca przyszłości, ale w chwili obecnej nie znajduje ona uznania wśród obywateli.
It is, admittedly, only a proposal for the future, but at the present time, it does not have the approval of the citizens.
co prawda
co prawda (also: właściwie, faktycznie, w rzeczywistości, tak naprawdę)

Synonyms (Polish) for "co prawda":

co prawda

Similar translations for "co prawda" in English

co pronoun
English
co interjection
English
co!? interjection
English
co? interjection
English
prawda noun

Context sentences for "co prawda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA to co jest prawdą dla informacji sensorycznej, jest prawdą dla informacji w ogóle.
And what's true for sensory information is true for information generally.
PolishCo prawda nie znalazła DNA, ale odkryła hem, podstawowy składnik hemoglobiny.
But she did find heme, which is the biological foundation of hemoglobin.
PolishNie jestem co prawda prorokiem, przypuszczam jednak, że nie w najbliższej przyszłości.
I am no prophet, but I don't expect anything to change in the near future.
PolishWiele ludzi uważa, że EE jest znakiem bezpieczeństwa, co nie jest prawdą.
Many people believe that the EE symbol is a safety mark, but unfortunately it is not.
PolishNie wkręcają nam się co prawda włosy, ale to ten właśnie poziom prymitywności.
We don't get our hair caught in it, but that's the level of primitiveness of where we are.
PolishChciałabym wyrazić coś, co jest prawdziwsze niż prawda o naszej wspólnej ludzkiej naturze.
I want to convey something that is truer than truth about our common humanity.
PolishPowiedziano, że w Srebrenicy znajduje się mnóstwo zbiorowych mogił, co jest prawdą.
It was said that Srebrenica is overrun with mass graves, which is true.
PolishCo prawda nie zawsze przynosi satysfakcjonujące efekty, ale nie mamy innych narzędzi.
It is true that sometimes it is not satisfactory, but we do not have another instrument.
PolishSprawozdanie to, co prawda koncentruje się na problemie, ale moim zdaniem to nie wystarcza.
This report focuses attention on the problem but, in my opinion, it is not enough.
PolishAle po tym co zobaczyłem, prawda jest taka: oni wcale nie zniknęli.
But after seeing what I've seen, the truth is, they have not disappeared at all.
PolishMubarak co prawda odszedł, ale może to być tylko krok pośredni.
(NL) Mr President, Mubarak may have gone, but that can only be an intermediate step.
PolishCo prawda żałuję, że Parlament Europejski jest tylko konsultowany w tej sprawie.
I have to say that I regret that the European Parliament is only being consulted in this matter.
PolishTo, co jest prawdą dla regionu Wielkich Jezior, jest także prawdą dla innych regionów świata.
What is true for the Great Lakes region is also true for other regions of the world.
PolishCo prawda nie spełnia ono wszystkich oczekiwań, ale z drugiej strony spełnia wiele z nich.
It does not meet all expectations, but it does meet a great many of them.
PolishByły one już co prawda omawiane, ale chciałbym powtórzyć je tutaj jeszcze raz.
They have been mentioned, and I would reiterate them once here.
PolishAle oczywiście, nie jesteśmy odpowiedzialni za konsekwencje tego, co robimy teraz, prawda?
And, of course, we're not responsible for the consequences of what we're doing now, are we?
PolishJeśli jest to prawda, to co się dzieje z pierwotną siłą nabywczą?
And of course, even if that's true, then what about initial buying power?
PolishTo prawda co mówią, a ja nie wierzyłem aż to nie spotkało mnie.
It's true what they say, and I didn't believe it until it happened to me.
PolishSą nawet tacy, którzy twierdzą, że zwiększane są dodatki dla posłów do PE, co nie jest prawdą.
There are even those who insinuate that MEPs' allowances are increasing, which is not true.
PolishPotem możemy zbadać, czy warto byłoby, co się może okazać prawdą, je połączyć.
After that, we can examine whether it would be worthwhile, as may well prove to be the case, to merge them.