How to write a letter in English

Polish-English translation for "co prawda"

 

"co prawda" English translation

Results: 1-22 of 127

co prawda {adverb}

Co prawda nie udało się uzyskać pełnego sukcesu, jednakże i to, co uzyskano, warte jest podkreślenia.

Admittedly, their success was not unalloyed, but it is worth emphasising what was achieved.

Sprawozdanie co prawda podkreśla, że tego rodzaju hipokryzja winna być wyeliminowania w przypadku Chin.

Admittedly the report does emphasise that hypocrisy of this kind should be eliminated in the case of China.

Jest to co prawda tylko propozycja dotycząca przyszłości, ale w chwili obecnej nie znajduje ona uznania wśród obywateli.

It is, admittedly, only a proposal for the future, but at the present time, it does not have the approval of the citizens.

Czy raczej Unia, która co prawda wpisała ambitne cele do Traktatu, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że to "na niby”?

Or is it instead to be an EU which did admittedly include ambitious objectives in the Treaty, but which everyone knows was only playing make-believe?

Dominujący pomysł dotyczący przedłużenia kariery zawodowej poza 65. rok życia spotkał się, co prawda, z mieszanymi reakcjami wśród ogółu społeczeństwa.

The predominant idea of prolonging working life beyond the age of 65 has, admittedly, met with mixed reactions among the general public.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "co prawda":

 

Similar translations

Similar translations for "co prawda" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co prawda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nie jestem co prawda prorokiem, przypuszczam jednak, że nie w najbliższej przyszłości.

I am no prophet, but I don't expect anything to change in the near future.

A to co jest prawdą dla informacji sensorycznej, jest prawdą dla informacji w ogóle.

And what's true for sensory information is true for information generally.

Wiele ludzi uważa, że EE jest znakiem bezpieczeństwa, co nie jest prawdą.

Many people believe that the EE symbol is a safety mark, but unfortunately it is not.

Co prawda nie znalazła DNA, ale odkryła hem, podstawowy składnik hemoglobiny.

But she did find heme, which is the biological foundation of hemoglobin.

Co prawda nie zawsze przynosi satysfakcjonujące efekty, ale nie mamy innych narzędzi.

It is true that sometimes it is not satisfactory, but we do not have another instrument.

Powiedziano, że w Srebrenicy znajduje się mnóstwo zbiorowych mogił, co jest prawdą.

It was said that Srebrenica is overrun with mass graves, which is true.

Nie wkręcają nam się co prawda włosy, ale to ten właśnie poziom prymitywności.

We don't get our hair caught in it, but that's the level of primitiveness of where we are.

Co prawda nie spełnia ono wszystkich oczekiwań, ale z drugiej strony spełnia wiele z nich.

It does not meet all expectations, but it does meet a great many of them.

(NL) Panie Przewodniczący! Mubarak co prawda odszedł, ale może to być tylko krok pośredni.

(NL) Mr President, Mubarak may have gone, but that can only be an intermediate step.

Chciałabym wyrazić coś, co jest prawdziwsze niż prawda o naszej wspólnej ludzkiej naturze.

I want to convey something that is truer than truth about our common humanity.

Sprawozdanie to, co prawda koncentruje się na problemie, ale moim zdaniem to nie wystarcza.

This report focuses attention on the problem but, in my opinion, it is not enough.

Ale oczywiście, nie jesteśmy odpowiedzialni za konsekwencje tego, co robimy teraz, prawda?

And, of course, we're not responsible for the consequences of what we're doing now, are we?

Ale po tym co zobaczyłem, prawda jest taka: oni wcale nie zniknęli.

But after seeing what I've seen, the truth is, they have not disappeared at all.

To, co jest prawdą dla regionu Wielkich Jezior, jest także prawdą dla innych regionów świata.

What is true for the Great Lakes region is also true for other regions of the world.

I jeśli to prawda... to jedyne co może to znaczyć to, że chciałaś żebym się przyznała.

And if that's true... the only thing it could possibly mean is that you wanted me to confess.

Są nawet tacy, którzy twierdzą, że zwiększane są dodatki dla posłów do PE, co nie jest prawdą.

There are even those who insinuate that MEPs' allowances are increasing, which is not true.

Jeśli jest to prawda, to co się dzieje z pierwotną siłą nabywczą?

And of course, even if that's true, then what about initial buying power?

Co prawda żałuję, że Parlament Europejski jest tylko konsultowany w tej sprawie.

I have to say that I regret that the European Parliament is only being consulted in this matter.

Jest to co prawda dyskusyjne, ale myślę, że liczby te są dobre.

They may still be debatable, but I believe the figures are good.

Były one już co prawda omawiane, ale chciałbym powtórzyć je tutaj jeszcze raz.

They have been mentioned, and I would reiterate them once here.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-branding · co-prawda · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Search for more words in the English-Russian dictionary.