Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "co to"

Translation

"co to" English translation

Did you mean: wkładać, każdy, ktoś, kod, gdyż?
 

Similar translations

Similar translations for "co to" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co to" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.

Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.

I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

Popieram to, co szanowny poseł powiedział o Europejskim Funduszu Społecznym (ESF).

I accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).

To co wy i ja rozumiemy jako rząd nie istnieje w wielu afrykańskich państwach.

What you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.

Jesteśmy zobowiązani działać teraz, aby zrobić to, co możemy za naszego życia.

We have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.

I najważniejsze, nie wiedziałam, co to jest, gdy to po raz pierwszy usłyszałam.

Most important of all, I didn't know what that was the first time I heard it.

To, co dziś robimy stanowi kontynuację pierwotnego rozporządzenia z roku 2002.

The work we are today involved in is a continuation of the initial 2002 Regulation.

Oczywiście to co powiedziano o aspektach regionalnych jest niezwykle istotne.

Of course, what has been said about the regional aspects is extremely important.

Zwróćcie uwagę, to co teraz robimy jest zmuszaniem ludzi do nauki matematyki.

See, the thing we're doing right now is we're forcing people to learn mathematics.

Ale nic, nic nie przygotowało mnie na to co miałam usłyszeć pierwszego lipca 2008r.

But nothing, nothing prepared me for what I was to hear on the first of July 2008.

Dodam, że to, co usłyszałem tu od niektórych posłów jest głęboko niepokojące.

Moreover, what I have heard from some fellow Members here is deeply worrying.

Baronessa Ashton jest w regionie, a to co proponuje pan Füle, jest bardzo rozsądne.

Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.

Mówię wam, tak jak tu siedzicie, że to, co zrobiliście, zaszkodzi waszej reputacji.

I tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.

Będę bardzo niezadowolona, jeśli to, co chcę dziś powiedzieć nie będzie tłumaczone.

I will be very unhappy if there is no interpreting for what I wish to say tonight.

To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.

What has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.

Powiedzieli mi też, abym się z nią pożegnał, że muszę zrobić to, co do mnie należy.

And they said you have to say bye to her, you have to do what you have to do.

Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.

We have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.

Kto tedy przysięga na ołtarz, przysięga na niego, i na to wszystko, co na nim jest;

He therefore that sweareth by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.

W razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.

If you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
 

Forum results

"co to" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: fumaric acid, acetic anhydride, phthalic acid, agent, bundle of nerves

Similar words

cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-branding · co-to · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Moreover bab.la provides the English-French dictionary for more translations.