Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "co to"

Translation

"co to" English translation

Did you mean: wkładać, każdy, ktoś, kod, gdyż?
Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "co to" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co to" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.

To, co stało się na Węgrzech, jeśli chodzi o program LEADER, jest dość szokujące.

What has happened in Hungary concerning the LEADER programme is quite shocking.

Ale chciałbym powtórzyć to, co powiedział pan komisarz, i użyć slowa "zachęta”.

But I would like to echo what the Commissioner said and use the word 'incentive'.

Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.

I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

To nie jest zapowiedź; to coś, co Komisja już proponowała i uważa za konieczne.

It is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.

Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, tedy to, co jest po części, zniszczeje.

but when that which is perfect is come, that which is in part shall be done away.

Popieram to, co szanowny poseł powiedział o Europejskim Funduszu Społecznym (ESF).

I accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).

To co wy i ja rozumiemy jako rząd nie istnieje w wielu afrykańskich państwach.

What you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.

Jesteśmy zobowiązani działać teraz, aby zrobić to, co możemy za naszego życia.

We have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.

I najważniejsze, nie wiedziałam, co to jest, gdy to po raz pierwszy usłyszałam.

Most important of all, I didn't know what that was the first time I heard it.

To, co dziś robimy stanowi kontynuację pierwotnego rozporządzenia z roku 2002.

The work we are today involved in is a continuation of the initial 2002 Regulation.

Oczywiście to co powiedziano o aspektach regionalnych jest niezwykle istotne.

Of course, what has been said about the regional aspects is extremely important.

Świadek fałszywy zaginie; ale mąż dobry to, co słyszy, statecznie mówić będzie.

A false witness shall perish; But the man that heareth shall speak so as to endure.

Zwróćcie uwagę, to co teraz robimy jest zmuszaniem ludzi do nauki matematyki.

See, the thing we're doing right now is we're forcing people to learn mathematics.

Ale nic, nic nie przygotowało mnie na to co miałam usłyszeć pierwszego lipca 2008r.

But nothing, nothing prepared me for what I was to hear on the first of July 2008.

Dodam, że to, co usłyszałem tu od niektórych posłów jest głęboko niepokojące.

Moreover, what I have heard from some fellow Members here is deeply worrying.

Baronessa Ashton jest w regionie, a to co proponuje pan Füle, jest bardzo rozsądne.

Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
 

Forum results

"co to" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the colour bar, the big banana, look as if one has just stepped out of a bandbox, a blot on someone's escutcheon, to give someone the willies

Similar words

cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-to · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Moreover bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.