How to write a letter in English

Polish-English translation for "co to"

Translation

"co to" English translation

Did you mean: wkładać, każdy, ktoś, kod, gdyż?
Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "co to" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co to" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.

Powoli traciłem na wadze, ale jak dla mnie to było to, co kazał mi zrobić lekarz.

I was slowly losing weight, but for me, that was what the doctor told me to do.

Tedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Elijasza ten woła.

And some of them stood there, when they heard it, said, This man calleth Elijah.

Często ludzie mi powtarzają: "Wiesz co, to wspaniałe, ale dalece idealistyczne.

And people often say to me, "You know, this is great, but it's wildly idealistic.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

To, co stało się na Węgrzech, jeśli chodzi o program LEADER, jest dość szokujące.

What has happened in Hungary concerning the LEADER programme is quite shocking.

Ale chciałbym powtórzyć to, co powiedział pan komisarz, i użyć slowa "zachęta”.

But I would like to echo what the Commissioner said and use the word 'incentive'.

Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.

I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.

To nie jest zapowiedź; to coś, co Komisja już proponowała i uważa za konieczne.

It is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.

Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, tedy to, co jest po części, zniszczeje.

but when that which is perfect is come, that which is in part shall be done away.

Wystarczy popatrzeć na to co pewna firma zrobiła z gazowanym sokiem śliwkowym.

All we have to do is look at what one company did with carbonated prune juice.

To co wy i ja rozumiemy jako rząd nie istnieje w wielu afrykańskich państwach.

What you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.

Popieram to, co szanowny poseł powiedział o Europejskim Funduszu Społecznym (ESF).

I accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).

Jesteśmy zobowiązani działać teraz, aby zrobić to, co możemy za naszego życia.

We have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.

I najważniejsze, nie wiedziałam, co to jest, gdy to po raz pierwszy usłyszałam.

Most important of all, I didn't know what that was the first time I heard it.

Więc co to jest, w trójwymiarze? ~~~ Co jest mu pokrewne a co jest jego częścią?

So what is it, three-dimensionally? What are its kindred and component parts?

Dorwę tę kobietę z pralni, która zawsze wydaje się wiedzieć co to znaczy być miłym.

I'll get that lady at the laundromat who always seems to know what being nice is.

Ona, co mogła, to uczyniła; poprzedziła, aby ciało moje pomazała ku pogrzebowi.

She hath done what she could; she hath anointed my body beforehand for the burying.
 

Forum results

"co to" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-to · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Moreover bab.la provides the English-Italian dictionary for more translations.