×Did you mean: każdy, ktoś, kod, gdyż, kiedyś?

Summary

Our team was informed that the translation for "co to" is missing.

bab.la Language World Cup 2016

NO
VS
SW
Jeg elsker deg Ninakupenda

Vote for your favourite language!

Polish-English translation for "co to"

Translation

"co to" English translation

Did you mean: każdy, ktoś, kod, gdyż, kiedyś?
Request the addition of this translation into the dictionary. We will try our best to include it within the next 24 hours.
If you are looking for translations of a phrase or a sentence, please post your question regarding the translation in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "co to" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co to" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.

I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

Popieram to, co szanowny poseł powiedział o Europejskim Funduszu Społecznym (ESF).

I accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).

To co wy i ja rozumiemy jako rząd nie istnieje w wielu afrykańskich państwach.

What you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.

Jesteśmy zobowiązani działać teraz, aby zrobić to, co możemy za naszego życia.

We have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.

I najważniejsze, nie wiedziałam, co to jest, gdy to po raz pierwszy usłyszałam.

Most important of all, I didn't know what that was the first time I heard it.

To, co dziś robimy stanowi kontynuację pierwotnego rozporządzenia z roku 2002.

The work we are today involved in is a continuation of the initial 2002 Regulation.

Oczywiście to co powiedziano o aspektach regionalnych jest niezwykle istotne.

Of course, what has been said about the regional aspects is extremely important.

Zwróćcie uwagę, to co teraz robimy jest zmuszaniem ludzi do nauki matematyki.

See, the thing we're doing right now is we're forcing people to learn mathematics.

Ale nic, nic nie przygotowało mnie na to co miałam usłyszeć pierwszego lipca 2008r.

But nothing, nothing prepared me for what I was to hear on the first of July 2008.

Dodam, że to, co usłyszałem tu od niektórych posłów jest głęboko niepokojące.

Moreover, what I have heard from some fellow Members here is deeply worrying.

Baronessa Ashton jest w regionie, a to co proponuje pan Füle, jest bardzo rozsądne.

Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.

Mówię wam, tak jak tu siedzicie, że to, co zrobiliście, zaszkodzi waszej reputacji.

I tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.

Będę bardzo niezadowolona, jeśli to, co chcę dziś powiedzieć nie będzie tłumaczone.

I will be very unhappy if there is no interpreting for what I wish to say tonight.

To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.

What has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.

Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.

We have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.

W razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.

If you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.

Zastanawiam się, czy w tym Parlamencie w ogóle wiemy, co to jest realna gospodarka.

I do wonder though whether, in this House, we know what the real economy is.

Kiedyś bardziej niż dziś każdy miał swoją własną koncepcję tego, co to oznaczało.

In the past more so than today everyone had their own idea of what this was.

Na przykład: "Panie komisarzu, co to będzie, gdy zostaną zniesione bariery taryfowe?

For example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: silo, bedroll, the Democratic People's Republic of Korea, devout, foxy

Similar words

cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-branding · co-to · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

Moreover bab.la provides the English-French dictionary for more translations.