Search for the most beautiful word
despise
all sorts

VOTE NOW

Polish-English translation for "co znaczy"

Translation

"co znaczy" English translation

Did you mean: co oznacza??
Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "co znaczy" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co znaczy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CI, którzy go wspierali, byli z Air Force, co znaczy, że wszystko było tajne.

The people who supported it were the Air Force, which meant that it was all secret.

Tajny język, masoński uścisk dłoni, coś, co znaczy, że jesteś wtajemniczony.

A secret language, a seven-second handshake, a way of knowing that you're in or out.

Co nie znaczy, że powinniśmy ignorować oprogramowanie, czy informację lub obliczenia.

This doesn't mean we should ignore software, or information, or computation."

(SV) W Szwecji mamy doświadczenie, co to znaczy być w poważnych długach.

(SV) In Sweden, we have experienced what it means to be in serious debt.

Odrzucenie proponowanej przez nas poprawki rzuciło światło na to, co to naprawdę znaczy.

The rejection of our proposed amendment has shed light on what this really means.

Co to znaczy potraktować serio zaoferowanie nadziei miliardowi na dnie?

So, what does it mean to get serious about providing hope for the bottom billion?

(Śmiech) To znaczy, co to ma wspólnego z techniką, rozrywką i dizajnem?

(Laughter) I mean, what does this have to do with technology, entertainment and design?

Panie przewodniczący! Po 36 latach członkostwa, co Unia Europejska znaczy dla Brytyjczyka?

Mr President, after 36 years of membership, what has the European Union meant for Britain?

(LV) Pani Przewodnicząca! Jak Pani uważa, co znaczy słowo "oszustwo”?

(LV) Madam President, what do you think the word 'perversion' means?

Nie miałam pojęcia, co znaczy zapełnić 300 metrów kwadratowych powierzchni.

So I had no idea what it meant to fill a 3,000 square-foot gallery.

co oczywiście znaczy, że w przeszłości wszystko było bliżej siebie.

What that means, of course, is that, in the past, things were closer together.

Te polityczne zagrywki są łatwe do wykrycia, co nie znaczy jednak, że będziemy je akceptować.

These political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.

Te zmiany zmuszą nas do przemyślenia co to naprawdę znaczy "być człowiekiem".

The larger context of this is that are two unprecedented revolutions that are going on today.

Jeśli powiększymy ten obraz, będę mógł pokazać wam co to znaczy.

So if I zoom into that picture, I can just show you what it means.

Chciałbym, żebyście usłyszeli, co to wszystko znaczy dla uczniów. ~~~ (Wideo) Dr.

In the process, I want you to just hear from the trainees themselves what it has meant for them.

Chcieliśmy, by właśnie to uosabiał, co znaczy przeżywać niepowodzenia i znów mieć aspiracje.

And this is what we wanted him to capture -- what it means to have setbacks and then aspirations.

To zawsze wydawało mi sie pogłebieniem poczucia tego, co to znaczy być miłosiernym Samarytaninem.

This always seemed to me to be a deepening of the sense of what it means to be a Good Samaritan.

Ponadto chciałbym państwu zadać jedno pytanie: co to znaczy konkurencyjny węgiel?

Moreover, I would like to ask you: what is competitive coal?

K-R-Z-E-S-Ł-O to słowo na to, lecz obraz tego to uniwersalny symbol Wszyscy wiedzą, co to znaczy.

So for example, C-H-A-I-R is the English word for that, but a picture of this is a universal symbol.

Co to znaczy, mieć materialny model, który by tak wyglądał?

What did it mean to actually have a physical model that looked like this?
 

Forum results

"co znaczy" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-znaczy · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

More in the English-French dictionary.