How to write a letter in English

Polish-English translation for "czyn"

 

"czyn" English translation

Results: 1-22 of 138

czyn {noun}

czyn {m} (also: gra, działanie, akt, akcja)

act {noun}

Parlament Europejski potępia ten zbrodniczy czyn w najostrzejszych słowach.

The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms.

Czyn rzeczywiście wyjątkowy, karygodny czyn prawdziwego politycznego drania!

A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!

Oczekujemy również, iż Chiny jednoznacznie potępią ten czyn.

We also expect China to clearly condemn this act.

Zdumiewa mnie, że władze ugandyjskiej potraktowały ten przerażający czyn z tak ostentacyjną obojętnością.

I find it astounding that this horrific act has been treated by the Ugandan authorities with marked indifference.

Ten niewytłumaczalny i potworny czyn nie może pozostać niezauważony przez instytucje europejskie.

This is an inexplicable and extremely serious act, which cannot and must not go unnoticed by the European institutions.

czyn {m} (also: czynność, działanie, akcja, postępowanie sądowe)

action {noun}

Również w tym miejscu możemy sami zadecydować o obróceniu ambicji w czyn.

Here too, it is up to us to translate this ambition into concrete action.

Jest to jednak jedyny sposób wprowadzenia w czyn wielu pięknych słów.

However, that is the only way to turn our many fine words into real action.

Nadszedł czas, panie komisarzu, aby wyjaśnić i wprowadzić w czyn uwagi, które pan przedstawił.

The time has now come, Commissioner, to clarify and put into action the comments that you have made.

Konieczne jest wcielenie w czyn rozmów dotyczących inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.

Talk about investments in renewable energy and energy efficiency must be turned into action.

Uważam, że taki czyn wymaga konsekwencji.

I believe such an action really must have consequences.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "czyn":

 

Similar translations

Similar translations for "czyn" in English

 

Context sentences

Context sentences for "czyn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;

Do therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;

Jezus też odpowiadając rzekł im: I ja wam nie powiem, którą mocą to czynię.

And Jesus saith unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.

Albowiem jeźli to, com zburzył, znowu zasię buduję, przestępcą samego siebie czynię.

For if I build up again those things which I destroyed, I prove myself a transgressor.

Czynię tak pomimo tego, że całym sercem zgadzam się z zakazem eksportu rtęci z Europy.

This is despite agreeing very much with the ban on the export of mercury from Europe.

Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.

The resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.

Spróbujmy zatem wprowadzić to zamierzenie w czyn, popierając omawiane rozporządzenie.

Hence, let us try to make this step a reality by supporting the regulation in question.

Złota, srebra, i miedzi, i żelaza niemasz liczby; wstańże a czyń, a Pan będzie z tobą.

of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number.

Ufaj w Panu, a czyń dobrze; mieszkajże na ziemi, a żyw się sprawiedliwie.

Trust in Jehovah, and do good; Dwell in the land, and feed on [his] faithfulness.

Bo nie czynię dobrego, które chcę; ale złe, którego nie chcę, to czynię.

For the good which I would I do not: but the evil which I would not, that I practise.

Czynię sądy i sprawiedliwość: nie podawajże mię tym, którzy mi gwałt czynią.

I have done justice and righteousness: Leave me not to mine oppressors.

Chcieć czegoś - to jedno, a wprowadzić w czyn - to zupełnie co innego.

Wanting something is one thing; putting it into practice is quite another.

A jeźli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest.

But if what I would not, that I do, I consent unto the law that it is good.

Przedstawia państwu wnioski legislacyjne i budżetowe, czego ja nie czynię.

It submits legislative and budgetary proposals to you, I do not do so.

Nie mam wątpliwości, że Google pragnie przestrzegać swojego sławnego motto: "nie czyń zła”.

I have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.

Który czynię światłość, i stwarzam ciemności; sprawuję pokój, i stwarzam złe.

I form the light, and create darkness; I make peace, and create evil.

Patrząc na podręczniki do historii, wiele czytamy o walecznych czynach mężczyzn.

When we look at the history books, we read a lot about men's heroics.

Nie czynię tego tylko z uprzejmości: jest to szczere uznanie dla ciężkiej pracy Parlamentu.

I am not just being courteous: it is sincere recognition of Parliament's hard work.

Rado strzeż się, ponieważ naprawdę chcemy wcielić te pomysły w czyn.

Council, be warned, because we really want to translate these ideas into practice.

Czynię wyjątek, jako że tym razem nie ma zbyt wiele osób na liście.

I am making an exception because there are not many people on the list this time.

Lecz Paweł zawołał głosem wielkim, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego: bo jesteśmy sami wszyscy.

But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the ability to repay, quasi bank, guard plate, threaded hole, magazine

Similar words

czworonożny · czworościan · Czwórprzymierze · czy · czyhać · czyj · czyjkolwiek · czyjś · czyli · czym · czyn · czynel · czynele · czynelista · czynić · czynnie · czynnik · czynniki · czynność · czynności · czynny

Moreover bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.