Polish-English translation for "czyn"


Did you mean: czynić

PL czyn English translation

czyn {m}
EN

PL czyn
play_circle_outline
{masculine}

czyn (also: akcja, akt, uchwała, działanie)
Czyn rzeczywiście wyjątkowy, karygodny czyn prawdziwego politycznego drania!
A real exceptional act, the crime of a real political scoundrel!
Parlament Europejski potępia ten zbrodniczy czyn w najostrzejszych słowach.
The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms.
Oczekujemy również, iż Chiny jednoznacznie potępią ten czyn.
We also expect China to clearly condemn this act.
czyn (also: akcja, działanie, czynność, postępowanie sądowe)
Również w tym miejscu możemy sami zadecydować o obróceniu ambicji w czyn.
Here too, it is up to us to translate this ambition into concrete action.
Jest to jednak jedyny sposób wprowadzenia w czyn wielu pięknych słów.
However, that is the only way to turn our many fine words into real action.
Uważam, że taki czyn wymaga konsekwencji.
I believe such an action really must have consequences.

Context sentences for "czyn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;
Do therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;
PolishZłota, srebra, i miedzi, i żelaza niemasz liczby; wstańże a czyń, a Pan będzie z tobą.
of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number.
PolishRado strzeż się, ponieważ naprawdę chcemy wcielić te pomysły w czyn.
Council, be warned, because we really want to translate these ideas into practice.
PolishNależy zgłosić ten czyn na policję i natychmiast pozbawić tego posła immunitetu.
The offence must be reported to the police and his or her immunity must be removed immediately!
PolishChcieć czegoś - to jedno, a wprowadzić w czyn - to zupełnie co innego.
Wanting something is one thing; putting it into practice is quite another.
PolishLecz Paweł zawołał głosem wielkim, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego: bo jesteśmy sami wszyscy.
But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.
Polish. - "Don't be evil” - nie czyń zła - to dobrze znane motto firmy Google.
in writing. - 'Don't be evil' is the well-known motto of Google.
PolishNie bądź świadkiem lekkomyślnym przeciw bliźniemu swemu, ani czyń łagodnych namów wargami swemi.
Be not a witness against thy neighbor without cause; And deceive not with thy lips.
PolishNie mam wątpliwości, że Google pragnie przestrzegać swojego sławnego motto: "nie czyń zła”.
I have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.
PolishI rzekł mu: Dobrześ odpowiedział; to czyń, a będziesz żył.
And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.
PolishAby było w Panu ufanie twoje; oznajmujęć to dziś, a ty tak czyń.
That thy trust may be in Jehovah, I have made [them] known to thee this day, even to thee.
PolishHillel stanął na jednej nodze i powiedział: „Tego co tobie jest nienawistne nie czyń sąsiadowi.
Hillel stood on one leg and said, "That which is hateful to you, do not do to your neighbor.
PolishPoważnie zastanowimy się, jak wcielić ten zamysł w czyn.
We will seriously consider how we can best put such an idea into practice.
PolishWeźmij go, a pilnie go doglądaj, a nie czyń mu nic złego, ale jakoć rzekę, tak z nim postąp.
Take him, and look well to him, and do him no harm; but do unto him even as he shall say unto thee.
PolishTo jak sądzę jest nowa idea - idea, którą trzeba wcielić w czyn.
This, I believe, is a new idea, an idea that needs to be pursued.
PolishZakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary
Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence
PolishZakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary
Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence
PolishZwracam się do Rady i Komisji z pytaniem: jak prawdopodobne jest wprowadzenie w czyn tego znakomitego pomysłu?
Members of the Council and the Commission, how feasible is this excellent suggestion?
Polish„Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”: etos, który powinno się stosować na całym świecie.
"Do not do to others what you would not have them do to you": an ethos that should now be applied globally.
PolishPo pierwsze, chciałbym Panu podziękować za to, że potępił Pan wczoraj ten czyn.
Mr President, first of all, I want to thank you for issuing the statement of condemnation yesterday.