Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "dług"

 

"dług" English translation

Results: 1-22 of 205

dług {noun}

dług {m}

debt {noun}

Ataki na dług państwowy tych państw mają na celu osłabienie wspólnej waluty.

The attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.

Przede wszystkim jestem całkowicie przekonany, że Unia ma do spłacenia honorowy dług.

First of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.

Niepokoi podzielony sektor bankowy i dług publiczny wynoszący 90 % PKB.

The divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.

Dług Wielkiej Brytanii jest o wiele wyższy niż dług całej strefy euro.

The debt of the United Kingdom is much higher than that of the euro area as a whole.

Dług publiczny w niepokojąco dużej liczbie państw członkowskich jest bardzo wysoki.

An alarming number of Member States have high levels of national debt.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "dług":

 

Similar translations

Similar translations for "dług" in English

 

Context sentences

Context sentences for "dług" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

To bardzo długa historia, rozpoczęła się przed 2001 wystawą 'Nagły wypadek.'

It's a long story because it started before 2001 and it was called Emergency.

(Śmiech) Tak, chciałabym mieć długie nogi Sophie Loren i jej legendarny biust.

(Laughter) Yes, I would love to have Sophia Loren's long legs and legendary breasts.

Można by im wygłosić długą polityczną przemowę a oni wciąż by nie rozumieli.

You could give them a long political speech they would still not understand.

Jeśli to są nostalgiczne pocztówki, nasze pożegnanie było naprawdę bardzo długie.

If these were postcards of nostalgia, ours was a very long farewell indeed.

Musiałem podzielić to na wiele paneli wysokie na 10 stóp(ok. ~~~ 3m) i długie na 25(ok.

And so I had to divide it up into multiple panels that are 10 feet tall by 25 feet wide.

Powiedziała: "Wiesz, przed nami długa droga do demokracji w moim kraju.

She said, "You know, we have a long road to go to finally get democracy in my country.

Jak powiedział inny słynny człowiek, Jerry Garcia, "Jakaż dziwna, długa podróż".

As another famous man, Jerry Garcia, said, "What a strange, long trip."

Wchłanianie amlodypiny jest długie, dlatego niekiedy skuteczne może być płukanie żołądka.

Since amlodipine is slowly absorbed, gastric lavage can be useful in some cases.

Czy kiedykolwiek musieliście wypełniać u lekarza te długie formularze?

Have you ever had to fill out those long, legal-size forms in your doctor's office?

„No, to długie życie i mała rodzina, a Trzeci Świat to krótkie życie i duża rodzina".

"Well, that's long life and small family, and Third World is short life and large family."

CIA ma długą historię zarówno niejawnych jak i publicznych wysiłków dyplomatycznych.

And the CIA has had a long history with both covert and public cultural diplomacy efforts.

Nadzieja długa wątli serce; ale żądość wypełniona jest drzewem żywota.

Hope deferred maketh the heart sick; But when the desire cometh, it is a tree of life.

Przeprawianie się przez długie zastrugi -- zamrożone zaspy lodu, które mogą sięgać do pasa.

Crossing miles and miles of sastrugi -- frozen ice snowdrifts that could be hip-deep.

Wziąć długą igłę i osadzić mocno na strzykawce. len Zdjąć osłonę z igły bez dotykania igły.

Take the long needle and place it firmly onto the tip of the syringe.

Wszystko, co mogę powiedzieć, to że Olli Rehn ma niezaprzeczalnie wobec pana wielki dług!

All I can tell you is that Olli Rehn owes you a big one, apparently!

długą igłę (na przykład 0, 8  40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki

a long needle (for example 0.8 x 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for

Ta część instalacji po lewej stronie jest długa na ok. trzy i pół metra.

On the right hand side, that bit there is part of an installation that is about 12 feet long.

Ma długie, delikatne rozgałęzienia i jest nieco podobna do drzewa.

They extend long and delicate branches, and in short, they look like trees.

długą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki z

a long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for

Następuje długa cisza. ~~~ Po czym słyszę: ”Na świecie jest po prostu za dużo kurczaków".

There was a long pause on the line, and he said, "There's just too much chicken in the world."
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the Turkish-English dictionary.