Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "dług"

 

"dług" English translation

Results: 1-22 of 609

dług {noun}

dług {m}

debt {noun}

Ataki na dług państwowy tych państw mają na celu osłabienie wspólnej waluty.

The attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.

Niepokoi podzielony sektor bankowy i dług publiczny wynoszący 90 % PKB.

The divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.

Dług Wielkiej Brytanii jest o wiele wyższy niż dług całej strefy euro.

The debt of the United Kingdom is much higher than that of the euro area as a whole.

Dług publiczny w niepokojąco dużej liczbie państw członkowskich jest bardzo wysoki.

An alarming number of Member States have high levels of national debt.

Jest jedno krótkie i proste słowo, które go opisuje; brzmi ono "dług”.

The English language has a very short, simple word to describe it, and that word is debt.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "dług":

 

Similar translations

Similar translations for "dług" in English

 

Context sentences

Context sentences for "dług" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Stosunki UE-Afryka przebyły długą drogę od czasu deklaracji z Kairu w 2000 r.

EU-Africa relations have come a long way since the Cairo Declaration of 2000.

W naszych unijnych instytucjach przeszliśmy już dość długą drogę ku przejrzystości.

We have come quite a long way in our EU institutions when it comes to transparency.

Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.

There is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.

To bardzo długa historia, rozpoczęła się przed 2001 wystawą 'Nagły wypadek.'

It's a long story because it started before 2001 and it was called Emergency.

Przeprowadziłem długą rozmowę telefoniczną z ukraińskim ministrem ds. energii.

I have had a long telephone conversation with the Ukrainian Energy Minister.

Można by im wygłosić długą polityczną przemowę a oni wciąż by nie rozumieli.

You could give them a long political speech they would still not understand.

Obecność Europy w Afryce ma długą historię, tak pozytywną, jak i negatywną.

Europe's presence in Africa has a long history, both positive and negative.

Przeszliśmy długą drogę od momentu, gdy Komisja przedłożyła pierwotny wniosek.

We have come a long way since the Commission tabled its original proposal.

Panie Przewodniczący! Wreszcie zakończyła się długa procedura - to dobra wiadomość.

Mr President, a long procedure has now come to an end, which is good news.

Ale droga, która jeszcze pozostała do przebycia, jest nie tyle długa, co bardzo długa.

The road still to be travelled is, however, not just long, but extremely long.

Droga jest długa i trudna, a założeń nie uda się spełnić z dnia na dzień.

It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.

Obecne procedury krajowych homologacji taboru kolejowego są zbyt długie i kosztowne.

The current procedures for national approvals of rolling stock are too long and costly.

Musiałem podzielić to na wiele paneli wysokie na 10 stóp(ok. ~~~ 3m) i długie na 25(ok.

And so I had to divide it up into multiple panels that are 10 feet tall by 25 feet wide.

Przez lata sprawozdania na temat postępów Turcji były jedną długą listą problemów.

For years, the reports on Turkey's progress have consisted of one long list of problems.

Na przykład w Czechach jest to groch, którego uprawy mają długą tradycję.

In the Czech Republic, for example, it is peas, which have a long-established tradition.

Powiedziała: "Wiesz, przed nami długa droga do demokracji w moim kraju.

She said, "You know, we have a long road to go to finally get democracy in my country.

Dam państwu kilka przykładów, choć mógłbym przedstawić państwu długą listę.

I shall give you a few examples, although I could give you a long list.

Długie i wyczerpujące negocjacje doprowadziły jednak do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Long and exhausting negotiations culminated in publication in the Official Journal.

Wszyscy - poszczególni posłowie, grupy polityczne i instytucje - przeszliśmy długą drogę.

All of us - individual Members, political groups and institutions - have come a long way.

Wchłanianie amlodypiny jest długie, dlatego niekiedy skuteczne może być płukanie żołądka.

Since amlodipine is slowly absorbed, gastric lavage can be useful in some cases.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

More translations in the Japanese-English dictionary.