Polish-English translation for "dawny"

PL dawny English translation

dawny {adj. m}

PL dawny
play_circle_outline
{adjective masculine}

dawny (also: były, przedni, poprzedni, wcześniejszy)
Dawny efekt odstraszania jaki miała broń jądrowa w związku z tym przestał się liczyć.
The former deterrent effect of nuclear armament is thus out of the picture.
Pojawił się teraz tutaj również nasz nowy i dawny kolega poseł, pan Martin Kastler.
Our new and former colleague Martin Kastler has now arrived too.
Ponadto metoda ta zostanie rozszerzona na dawny filar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Furthermore, that method will be extended to the former Justice and Home Affairs pillar.
dawny (also: stary, antyczny, sędziwy, starożytna)
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
Hast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Powraca też dawna forma równości małżeńskiej.
We're also returning to an ancient form of marriage equality.
. ~~~ dawnych duchowych wzorców.
This is a marriage between equals, moving forward to a pattern that is highly compatible with the ancient human spirit.
Prezydent Gorbaczow miał rację: UE to dawny Związek Radziecki odziany w zachodnie szaty.
President Gorbachev was right: the EU is the old Soviet Union dressed in Western clothes.
Mieliśmy bowiem ostatnią szansę wprowadzenia zakazu dotyczącego tych chemikaliów w dawny sposób, przed wejściem w życie rozporządzenia REACH.
This was, in fact, the last chance before REACH to ban chemicals in the old-fashioned way.
Zupełnie jakby jakiś hit sprawił, że dawny styl odszedł do lamusa, że dawny styl odszedł do lamusa, a nie mieli radia Złote Przeboje.
It's as if some new hit style had completely wiped out the old-fashioned style before, and with no golden oldies stations.
dawny (also: miniony)
dawny (also: zapomniany)
play_circle_outline
played-out {adj.} (emotions, passions)
dawny (also: miniony)
play_circle_outline
foregone {adj.} [arch.]
dawny (also: stary, stare, stara)
Prezydent Gorbaczow miał rację: UE to dawny Związek Radziecki odziany w zachodnie szaty.
President Gorbachev was right: the EU is the old Soviet Union dressed in Western clothes.
Mieliśmy bowiem ostatnią szansę wprowadzenia zakazu dotyczącego tych chemikaliów w dawny sposób, przed wejściem w życie rozporządzenia REACH.
This was, in fact, the last chance before REACH to ban chemicals in the old-fashioned way.
Zupełnie jakby jakiś hit sprawił, że dawny styl odszedł do lamusa, że dawny styl odszedł do lamusa, a nie mieli radia Złote Przeboje.
It's as if some new hit style had completely wiped out the old-fashioned style before, and with no golden oldies stations.

Context sentences for "dawny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTa linia pokazuje dawny poziom lodowca. ~~~ Widać ją tuż nad czerwonym obrazkiem.
There's a marker line called the trim line above our little red illustration there.
PolishZ tego, co widzimy, konsumpcja powróci na dawny poziom.
As far as we can see, consumption will recover.
PolishLotnisko Tempelhof, dawny poligon przed bramami pruskiej rezydencji, jest już od XIX wieku otoczony ścisłą zabudową.
The Tempelhof Airfield, in past times a drill and parade ground before the gates of the Prussian royal residence, has been surrounded by dense settlement since the 19th century.
PolishPozwala to przedstawiać całość w zależności od bieżących potrzeb politycznych bądź jako dokument całkiem nowy, bądź jako dawny traktat zasadniczo niezmieniony.
This enables the document as a whole to be presented, depending on current political needs, either as an entirely new document, or as the previous treaty with no fundamental changes.