Summary

Our team was informed that the translation for "dlawica piersiowa" is missing.

How to write a CV in English

Polish-English translation for "dlawica piersiowa"

Translation

"dlawica piersiowa" English translation

 

Context sentences

Context sentences for "dlawica piersiowa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

U osób z dławicą piersiową przyśpieszenie pracy serca wywołuje ból w klatce piersiowej.

This increase in heart rate can cause the chest pain in people who suffer from angina.

Ciężka choroba niedokrwienna serca lub niestabilna dławica piersiowa.

Patients with a creatinine clearance of ≤ 30 ml/ min were not investigated in the clinical trials.

Niezbyt często: zapaść sercowo- oddechowa, dławica piersiowa, bradykardia, nieregularna akcja serca.

Uncommon: cardio-respiratory distress, angina pectoris, bradycardia, heart rate irregular

Dawkę 2, 5 mg stosuje się także w leczeniu pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (rodzaj bólu w zw

The 2.5 mg strength is also used to treat patients with unstable angina (a type of chest pain that ro

Quixidar badano także w dwóch głównych badaniach u pacjentów z dławicą piersiową lub z zawałem aż

The overall rate of thrombotic events in patients treated with Quixidar was significantly less than in du

Bóle głowy Czestoskurcz komorowy, dławica piersiowa, bradykardia

Thrombocytopenia, anaemia Allergic reaction Headache Ventricular tachycardia, angina pectoris, bradycardia

nieregularne uderzenia serca, dławica piersiowa, wolne lub szybkie uderzenia serca

irregular heartbeat, angina, slow or fast heartbeat,

dławica piersiowa, + niedokrwienie mięśnia serca, bradykardia

hypertension, orthostatic hypotension, hypotension

ostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG

acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT

Niestabilna dławica piersiowa, Komorowe zaburzenia rytmu serca

Unstable angina pectoris, Ventricular arrhythmia

Jeżeli u pacjenta występuje niestabilna dławica piersiowa.

if you suffer from unstable angina pectoris.

Ryzyko zaparcia należy rozważyć w szczególności u pacjentów z chorobą wieńcową i dławicą piersiową.

The risk of constipation should especially be considered in patients with coronary heart disease and angina pectoris.

Niezbyt często: kołatanie serca, dławica piersiowa

Uncommon: palpitations, angina pectoris

Preparat Arixtra badano także w dwóch głównych badaniach u pacjentów z dławicą piersiową lub z zawałem mięśnia sercowego.

Arixtra has also been studied in two main studies of patients with unstable angina or myocardial infarction.

Dławica piersiowa Niedokrwienie mięśnia sercowego

Angina Pectoris Myocardial ischemia

Dławica piersiowa Niedokrwien ie mięśnia sercowego

Angina Pectoris Myocardial ischemia

Dławica piersiowa Niedokrwieni e mięśnia sercowego

Angina Pectoris Myocardial ischemia

Dławica piersiowa Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo- komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)

Angina pectoris Cardiac arrhythmia (e. g. bradycardia, atrio-ventricular block, atrial fibrillation and tachycardia)

Dławica piersiowa, zawał serca, kardiomegalia, kardiomiopatia, wysięk osierdziowy, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie ortostatyczne

Angina pectoris, myocardial infarction, cardiomegaly, cardiomyopathy, pericardial effusion, vasodilatation, postural hypotension

W badaniach wzięło udział ogółem 3222 pacjentów z przewlekłą stabilną dławicą piersiową, spośród których, 2168 przyjmowało iwabradynę.

These trials included a total of 3,222 patients with chronic stable angina pectoris, of whom 2,168 received ivabradine.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

diuk · divertimento · divertissement · diwa · dixieland · dizajn · DJ · dla · dlaczego · dlatego · dlawica-piersiowa · dm · DMA · DMI · DML · DMTF · dmuchać · dmuchacz · dmuchawa · dmuchawiec · dmuchawy

More translations in the English-Hindi dictionary.