Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "do widzenia"

 

"do widzenia" English translation

Results: 1-24 of 42

do widzenia {interjection}

do widzenia {interj.}

so long {interj.}

do widzenia {interj.}

good day (as farewell) {interj.}

do widzenia {interj.} (also: żegnaj, cześć, nara, pa!)

bye {interj.}

Do widzenia, synu.

Good bye, son.

Do widzenia więc.

Good bye then.

Do widzenia, Ted

Good-bye, Ted.

Do widzenia.

Thanks. ~~~ Bye.

Do widzenia".

Good bye."

do widzenia! {interjection}

  do widzenia! {interj.} (also: żegnaj!, do usłyszenia!)

goodbye! {interj.}

Ta debata wydawała się w pewien sposób dziwna, bo musieliśmy powiedzieć "do widzenia” i "powodzenia” tak wielu kolegom.

This debate has felt somewhat strange on account of having to say goodbye and good luck to so many colleagues.

Do widzenia, panie Pendergast.

Well, goodbye, Mr Pendergast.

Do widzenia Martinie Lutherze Kingu.

Goodbye, Martin Luther King.

Do widzenia Abrahamie Lincolnie.

Goodbye, Abraham Lincoln.

Do widzenia, pastorze Ford.

Goodbye, Reverend Ford.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "do widzenia":

Synonyms (Polish) for "do widzenia!":

 

Similar translations

Similar translations for "do widzenia" in English

 

Context sentences

Context sentences for "do widzenia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Sprawi ona, że sprawozdawcy będą podchodzili obiektywnie do różnych punktów widzenia.

It would cause rapporteurs to listen objectively to the various points of view expressed.

Wzywam państwa, członkowie Rady, do widzenia Europy taką, jaka ona rzeczywiście jest.

I call on you, Members of the Council, to see Europe as it really is.

Zamiast tego mózg ewoluował żeby widzieć świat jaki był przydatny do widzenia w przeszłości.

Instead, the brain evolved to see the world the way it was useful to see in the past.

torbielowaty obrzęk plamki (obrzęk siatkówki w obrębie oka prowadzący do pogorszenia widzenia)

cystoid macular oedema (swelling of the retina within the eye leading to worsening vision)

(FI) Pani przewodnicząca! Chciałbym wprowadzić do tej debaty punkt widzenia obywatela Północy.

(FI) Madam President, I wish to bring a northern perspective to this debate.

do widzenia niedobór krwinek (np. trombocytopenia, leukopenia).

thrombocytopaenia, leucopaenia) have been infrequently reported with Trudexa.

Możemy używać nowego języka, jeśli chcemy, do zmiany punktu widzenia lub zmiany poglądów.

So we can use this new kind of language, if you like, to alter our perspective or change our views.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany do użycia produkt powinien być użyty natychmiast.

From a microbiological point of view the product should be used immediately.

do widzenia niedobór krwinek (np. trombocytopenia, leukopenia).

Rare reports of pancytopenia including aplastic anaemia have been reported with TNF blocking agents.

Nie powinno się prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych aż do poprawy stanu widzenia.

You should not drive or use machines until your sight is clear again.

Wprawdzieć mi się chlubić nie jest pożyteczno: jednak przyjdę do widzenia i objawienia Pańskiego.

I must needs glory, though it is not expedient; but I will come to visions and revelations of the Lord.

Z punktu widzenia akcesji do UE bardzo ważne jest, aby Serbia i Kosowo rozwiązały najpierw swoje spory.

For accession to the EU, it is very important that Serbia and Kosovo first resolve their disputes.

Amélie Niermeyer jest zwolenniczką teatru dialogowego, który odwołuje się do aktorskiego punktu widzenia.

Amélie Niermeyer is committed to a form of spoken theatre that comes from the actor’s point of view.

Po podaniu do ciała szklistego u pacjentów może dochodzić do przemijającego pogorszenia ostrości widzenia.

Patients may experience temporary visual blurring after receiving Macugen by intravitreal injection.

Mają prawo do jednego widzenia z rodziną w miesiącu.

They are allowed one family visit per month.

Homologacja pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (głosowanie)

Approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the driver (vote)

Jesteśmy ewolucyjnie stworzeni do widzenia.

And we are evolutionarily designed to do vision.

W każdym bądź razie - z czysto prawnego punktu widzenia - włączenie do jednolitej regulacji prawnej nie zmienia sytuacji.

In any event - from a purely legal point of view - integration into a single regulation does not change the situation.

Rok 2009 będzie również ważny z punktu widzenia przygotowań do finansowania polityki UE w przyszłości.

The year 2009 will also be an important year in terms of preparing the ground for the future financing of the Union's policies.

Muszę jednakże być - jak mówimy po fińsku fakkijuristi - nudnym prawnikiem i wprowadzić do debaty punkt widzenia Komisji Prawnej.

But I have to be - in Finnish, a fakkijuristi - a 'dull lawyer', and bring the Legal Affairs Committee's point of view to this debate.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

DNA · dnawy · dni · dnieć · Dniestr · dniówka · dno · DNP · DNS · do · do-widzenia · doba · doberman · dobić · dobiec · dobiegać · dobiegnąć · dobierać · dobijać · dobitka · dobitnie

Have a look at the Hungarian-English dictionary by bab.la.