How to write a letter in English

Polish-English translation for "doskonały"

Did you mean: doskonałe, doskonalić?
 

"doskonały" English translation

Results: 1-42 of 434

doskonale {adverb}

doskonale {adv.} (also: świetnie)

excellent {adv.}

Pragnę zakończyć, gratulując panu posłowi Gauzèsowi doskonale wykonanego zadania.

I would like to end by congratulating Mr Gauzes for an excellent piece of work.

- Panie przewodniczący! Pan Millán Mon przedstawił ważne i doskonałe sprawozdanie.

- Mr President, Mr Millán Mon has presented an important and excellent report.

Nasza współpraca układała się doskonale, zarówno w komisji jak i podczas negocjacji.

Our mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.

To był ogólnie dobry test, który przyniósł Parlamentowi doskonałe rezultaty.

Overall, it has been a good test, which has brought excellent results for Parliament.

Doskonałe sprawozdania komisji wyraźnie ujawniają poważne braki, jakie istnieją.

The committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.

doskonale {adv.} (also: absolutnie, zupełnie, w sam raz)

perfectly {adv.}

To zupełnie zbyteczne, szczególnie gdy istnieją doskonałe alternatywne rozwiązania.

This is completely unnecessary, particularly when there are perfectly good alternatives.

To interesujące ponieważ ten śpiący mechanizm jest doskonale zachowany.

This is interesting because this sleeping machinery, it's perfectly conserved.

(Muzyka: "Sonata w F", KV 13, Wolfgant A. Mozart) Doskonale tu pasuje.

(Music: "Sonata in F," KV 13, by Wolfgang A. Mozart) It fits the room perfectly.

Rumunia doskonale rozumie trudności, ale także indolencję tej mniejszości.

Romania understands perfectly well the difficulties, but also the indolence of this minority.

Pomysły zawarte w sprawozdaniu doskonale się w tę potrzebę wpisują.

The ideas contained in this report are perfectly suitable for this.

doskonale {adv.} (also: dobrze)

fine {adv.}

(RO) Panie Przewodniczący! Pragnę zacząć od gratulacji dla pani poseł Guillaume za doskonale wykonaną pracę.

(RO) Mr President, I want to begin by congratulating Mrs Guillaume for the fine job which she has done.

Doskonale, tylko dlaczego wszyscy muszą przyjeżdżać do Europy?

Fine, but why do they all have to come to Europe?

w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Informacje dotyczące zmian w zakresie wolnych miejsc pracy, aby identyfikować braki pracowników wydają się być doskonałe.

on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, information on changes in job vacancies to identify labour shortages sounds fine.

doskonale {adv.} (also: niezwykle, wybornie, cudownie, wyjątkowo)

exquisitely (perfectly) {adv.}

Rezonans magnetyczny doskonale wykrywa nowotwory jest jednak bardzo drogi.

And MRI is exquisitely sensitive for finding tumors, but it's also very expensive.

doskonałe pod względem topograficznym i są doskonale połączone tworząc wzór rekurencyjny.

They are exquisitely topographic and they are exquisitely interconnected in a recursive pattern.

doskonale {adv.} (also: dokładnie, jaskrawo, barwnie, obrazowo)

vividly {adv.}

Panie przewodniczący! Doskonale pamiętam, że jako chłopiec widziałem w telewizji obrazy potwornej wojny domowej w regionie Biafry w Nigerii.

- Mr President, as a boy I remember vividly seeing on television the pictures of the horrific civil war in the Nigerian region of Biafra.

(DE) Panie przewodniczący! Trzęsienie ziemi w Friaul, które miało miejsce 30 lat temu, spowodowało śmierć ponad 3 000 osób i nadal doskonale je pamiętam.

(DE) Mr President, the earthquake in Friaul 30 years ago killed more than 3 000 people and is something which I still remember very vividly.

doskonale {adv.}

famously {adv.}

doskonale {adv.} (also: nieskazitelnie)

flawlessly {adv.}

doskonale {adv.} (also: czysto, porządnie, starannie, schludnie)

neatly {adv.}

Ludwig Erhard, ojciec niemieckiego cudu gospodarczego, doskonale to podsumował.

Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.

doskonale {interjection}

doskonale {interj.} (also: wspaniale) [unverif.]

splendid (also iron.) {interj.}

Po pierwsze, pragnę pogratulować sprawozdawcy doskonale wykonanej pracy.

First of all, I should like to congratulate the rapporteur on the splendid job he has done.

(NL) Panie przewodniczący! Chciałabym pogratulować pani poseł Estreli doskonale wykonanej pracy.

(NL) Mr President, I should like to congratulate Mrs Estrela warmly on her splendid work.

Chciałbym też podziękować panu ministrowi Kármánowi z prezydencji węgierskiej, który doskonale wykonał swoje zadanie.

I would also like to thank Mr Kármán from the Hungarian Presidency, who has done a splendid job.

w imieniu grupy Verts/ALE. - (DA) Pani przewodnicząca! Chciałabym podziękować sprawozdawczyni za doskonałe sprawozdanie.

on behalf of the Verts/ALE Group. - (DA) Madam President, I should like to thank the rapporteur for her splendid report.

Panie Przewodniczący! Chciałabym serdecznie podziękować pani komisarz za jej wspaniały wkład i doskonałe informacje udzielane nam wszystkim na spotkaniu w Cancún.

on behalf of the EFD Group. - (DA) Mr President, I would like to thank the Commissioner very much for her splendid contribution and the excellent briefings given to all of us in Cancún.

doskonały {adjective}

doskonały {adj. m} (also: znakomity, wyborny, byczy, wyśmienity)

excellent {adj.}

W rzeczywistości daje to doskonały obraz amerykańskiej maszyny demokratycznej.

In fact, it definitely gives an excellent picture of the US democratic machine.

Zieloni stwierdzają zatem z zadowoleniem, że mogą dziś poprzeć ten doskonały dokument.

This is therefore an excellent document that we Greens are able to support today.

Stawianie na edukację to doskonały kierunek, ale łatwo tu o zaniedbanie.

Placing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.

Pomoc naszym MŚP w rozwijaniu ich interesów poza naszymi granicami to doskonały pomysł.

It is an excellent idea to help our SMEs develop their businesses beyond our own borders.

Zapewnia doskonały nadzór dla sklepów detalicznych, szpitali i banków.

It offers excellent surveillance for retail stores, hospitals and banks.

doskonały {adj. m} (also: idealny, wyborny, doskonałe, doskonała)

perfect {adj.}

Jest to kolejny doskonały przykład prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat.

A perfect example, once again, of how profits are privatised and losses nationalised.

Należy przyjąć do wiadomości, że doskonały system emerytalny nie istnieje.

It should be recognised that there is no such thing as a perfect pension system.

Jak powiedziała pani komisarz Wallström, dokument ten nie jest doskonały.

Like any document, it is not perfect, as Commissioner Wallström has said.

Boć zaprawdę bez kłamstwa będą mowy moje, a mąż doskonały w umiejętności jest przed tobą.

For truly my words are not false: One that is perfect in knowledge is with thee.

Jest to doskonały przykład manii bezpieczeństwa, która ma tu miejsce.

This is the perfect example of the mania for security which is going on here.

doskonały {adj. m} (also: wspaniały, piękny, ładny, śliczny)

beautiful {adj.}

Foki to piękne morskie zwierzęta - ja sama uświadomiłam sobie podczas tego procesu, iż mają one doskonały PR - jednak dla niektórych wciąż pozostają jedynie szczurami wodnymi.

Seals are very beautiful marine animals - in fact, I have realised during this process that they have great PR - but to some they are the rats of the sea.

doskonały {adj. m} (also: wspaniały, niezły, odlotowy, odjazdowy)

awesome {adj.} [coll.]

doskonały {adj. m} (also: wytrawny, skończony)

consummate {adj.}

doskonały (strzelec) {adj. m} (also: wyborowy)

prolific (scorer) {adj.}

doskonały {adj. m} (also: wspaniały)

cracking (game, goal, start) {adj.} [Brit.]

doskonały {adj. m} (also: wspaniały, świetny)

splendid {adj.}

To z pewnością doskonały kompromis.

That is surely a splendid compromise.

doskonały {adj. m} (also: wytrwały, nieustępliwy)

tenacious {adj.}

doskonały {adj. m} (also: tip-top)

tiptop {adj.}

doskonały {adj. m} (also: wspaniały)

gradely {adj.} [Brit.]

doskonały (jakość dźwięku) {adj. m}

pitch-perfect (audio quality) {adj.}

doskonały {adj. m} (also: wspaniały)

wicked (great) {adj.} [coll.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "doskonale":

Synonyms (Polish) for "doskonały":

 

Similar translations

Similar translations for "doskonały" in English

 

Context sentences

Context sentences for "doskonały" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Doskonale wiadomo, że Izba apeluje, by koszty te były pokrywane z budżetu Unii.

You know well that this House is appealing for the Union budget to pay for that.

Rozumiem to doskonale, ponieważ kiedy patrzymy za siebie, widzimy wielki bałagan.

I can understand that very well, because when you look back, you see a huge mess.

Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.

Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.

Dramatyczne skutki tak zwanych środków oszczędnościowych są doskonale widoczne.

The dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.

Doskonale zdaję sobie sprawę z historycznego znaczenia Kosowa dla narodu serbskiego.

I am very conscious of Kosovo's historical importance for the Serbian people.

Ukraińskie dążenie do członkostwa w UE i NATO jest również doskonale udokumentowane.

The Ukrainian aspirations to EU and NATO membership are also well documented.

Europol działa doskonale w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości w Europie.

Europol is doing a wonderful job in tackling international crime in Europe.

Doskonale wiemy, że Francja i kraje skandynawskie podjęły pozytywne działania.

We know full well that France and Scandinavia have taken positive measures.

Doskonale rozumiem przyczyny obecnej utraty zaufania ze strony konsumentów.

I can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.

wiceprzewodniczący Komisji. - Po pierwsze, tureckie liry są mi doskonale znane.

Vice-President of the Commission. - First, the Turkish lira is very well known to me.

Pragnę zapewnić cię, Caroline, że doskonale rozumiem problem, o którym mówisz.

My dear British friends, I do understand, Caroline, I can see your problem.

Europejskie kraje osiągają doskonałe wyniki w zakresie projektów badawczych.

European states clearly operate at a very high level in research projects.

Dokument sprawozdawczyni jest doskonale przygotowany, tak jak wszystkie jej dokumenty.

The rapporteur's document is excellently prepared, as are all of her documents.

Doskonale wiemy, że spekulanci poprzez Grecję namierzają strefę euro i naszą walutę.

We all know that, through Greece, speculators are targeting the euro area and the euro.

Przemysł drobiarski i wieprzowiny UE jest bardzo konkurencyjny i doskonale się rozwija.

We have a very competitive and successful poultry and pig industry in the EU.

Doskonale jednak wiemy, że istnieją rozbieżności w podejściu państw członkowskich.

But we know very well that there are divergences in the approaches of the Member States.

W omawianych trzech sprawozdaniach doskonale opisano te niedociągnięcia.

The three reports took account of these shortcomings and also defined them excellently.

Jako ktoś, kto żyje w regionie górskim, doskonale rozumiem, co się tam wydarzyło.

As someone who lives in a mountainous region, I understand very well what happened here.

Funkcjonujący obecnie system nazw domen i rejestracji działa doskonale.

The current system of domain names and registrations works brilliantly.

Sprawozdawca, pan poseł Silva Peneda, sporządził doskonałe sprawozdanie.

The rapporteur, Mr Silva Peneda, has put great effort into this report.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Even more translations in the Hungarian-English dictionary by bab.la.