PL doskonale
volume_up
{adverb}

doskonale (also: świetnie)
Z zadowoleniem przyjmuję to doskonale przygotowane sprawozdanie pana posła Schwaba.
It is to my satisfaction that Mr Schwab prepared such an excellent report.
Doskonałe sprawozdania komisji wyraźnie ujawniają poważne braki, jakie istnieją.
The committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
Gratulacje dla sprawozdawcy za doskonałe sprawozdanie.
Mr President, congratulations to the rapporteur for an excellent report.
doskonale (also: absolutnie, zupełnie, bez zarzutu, w sam raz)
Są tam doskonale zachowane wraki, szczątki organiczne.
Shipwrecks are perfectly preserved. ~~~ All their organics are perfectly preserved.
To zupełnie zbyteczne, szczególnie gdy istnieją doskonałe alternatywne rozwiązania.
This is completely unnecessary, particularly when there are perfectly good alternatives.
Papierosy są doskonale podrobione, idealnie opakowane, idealnie ułożone i idealnie etykietowane.
There is a lot of ingenuity, they are perfectly wrapped, perfectly presented and perfectly labelled.
doskonale (also: dobrze)
volume_up
fine {adv.}
Pragnę zacząć od gratulacji dla pani poseł Guillaume za doskonale wykonaną pracę.
(RO) Mr President, I want to begin by congratulating Mrs Guillaume for the fine job which she has done.
Informacje dotyczące zmian w zakresie wolnych miejsc pracy, aby identyfikować braki pracowników wydają się być doskonałe.
. - Mr President, information on changes in job vacancies to identify labour shortages sounds fine.
Dostępne środki to między innymi oprocentowane depozyty i grzywny, a więc doskonale pasują one do opartej na karach filozofii całego pakietu, której się sprzeciwiam.
The measures available range from interest-bearing deposits to the charging of fines, and so slot perfectly into the punitive philosophy of the package as a whole, with which I disagree.
doskonale (also: wyjątkowo, niezwykle, wybornie, kunsztownie)
volume_up
exquisitely {adv.} (perfectly)
doskonałe pod względem topograficznym i są doskonale połączone tworząc wzór rekurencyjny.
They are exquisitely topographic and they are exquisitely interconnected in a recursive pattern.
doskonale
doskonale (also: płynnie, nieskazitelnie, gładko, bezproblemowo)
doskonale (also: schludnie, porządnie, starannie, czysto)
volume_up
neatly {adv.}
Ludwig Erhard, ojciec niemieckiego cudu gospodarczego, doskonale to podsumował.
Ludwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.
doskonale (also: obrazowo, dokładnie, barwnie, jaskrawo)
Doskonale pamiętam, że jako chłopiec widziałem w telewizji obrazy potwornej wojny domowej w regionie Biafry w Nigerii.
- Mr President, as a boy I remember vividly seeing on television the pictures of the horrific civil war in the Nigerian region of Biafra.
Trzęsienie ziemi w Friaul, które miało miejsce 30 lat temu, spowodowało śmierć ponad 3 000 osób i nadal doskonale je pamiętam.
(DE) Mr President, the earthquake in Friaul 30 years ago killed more than 3 000 people and is something which I still remember very vividly.
doskonale (also: znakomicie, bardzo dobrze)

Context sentences for "doskonale" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishdoskonale coś znać
Polishudać się doskonale
Polishdoskonale się bawić
PolishJest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
PolishDramatyczne skutki tak zwanych środków oszczędnościowych są doskonale widoczne.
The dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.
Polish. - Po pierwsze, tureckie liry są mi doskonale znane.
Vice-President of the Commission. - First, the Turkish lira is very well known to me.
PolishEuropol działa doskonale w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości w Europie.
Europol is doing a wonderful job in tackling international crime in Europe.
PolishDokument sprawozdawczyni jest doskonale przygotowany, tak jak wszystkie jej dokumenty.
The rapporteur's document is excellently prepared, as are all of her documents.
PolishUkraińskie dążenie do członkostwa w UE i NATO jest również doskonale udokumentowane.
The Ukrainian aspirations to EU and NATO membership are also well documented.
PolishDoskonale rozumiem przyczyny obecnej utraty zaufania ze strony konsumentów.
I can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.
PolishPragnę zapewnić cię, Caroline, że doskonale rozumiem problem, o którym mówisz.
My dear British friends, I do understand, Caroline, I can see your problem.
PolishDoskonale wiemy, że Francja i kraje skandynawskie podjęły pozytywne działania.
We know full well that France and Scandinavia have taken positive measures.
PolishDoskonale zdaję sobie sprawę z historycznego znaczenia Kosowa dla narodu serbskiego.
I am very conscious of Kosovo's historical importance for the Serbian people.
PolishJako ktoś, kto żyje w regionie górskim, doskonale rozumiem, co się tam wydarzyło.
As someone who lives in a mountainous region, I understand very well what happened here.
PolishDoskonale jednak wiemy, że istnieją rozbieżności w podejściu państw członkowskich.
But we know very well that there are divergences in the approaches of the Member States.
PolishPrzemysł drobiarski i wieprzowiny UE jest bardzo konkurencyjny i doskonale się rozwija.
We have a very competitive and successful poultry and pig industry in the EU.
PolishEuropejskie kraje osiągają doskonałe wyniki w zakresie projektów badawczych.
European states clearly operate at a very high level in research projects.
PolishDoskonale wiemy, że spekulanci poprzez Grecję namierzają strefę euro i naszą walutę.
We all know that, through Greece, speculators are targeting the euro area and the euro.
Polish. ~~~ Doskonale wiem, dlaczego.
And this woman says, "My brother's never gotten a card, and I know exactly why.
PolishChorwackie władze doskonale zdają sobie sprawę, co jeszcze pozostało do zrobienia.
The Croatian authorities are well aware of what they still need to do.