How to write a letter in English

Polish-English translation for "drgawka"

 

"drgawka" English translation

Results: 1-22 of 225

drgawka {noun}

drgawka {f} (also: spazm)

spasm {noun}

pogorszenie smaku, zaburzenia czucia (parestezje), drżenie, kurcze lub drgawki, silny ból głowy

reduced taste, altered sensation (paraesthesia), shaking (tremor), spasms/ convulsions (seizures), severe

Bakterie te produkują toksyny (trucizny), które mogą wywoływać sztywność mięśni, bolesne skurcze mięśni, drgawki, a nawet zgon.

The bacteria release a toxin (poison), which can cause muscle stiffness, painful muscle spasms, fits and even death.

Zaburzenia dotyczące układu nerwowego i zmysłów, takie jak: drgawki, drżenie, depresja, senność, uczucie drętwienia, skurcze mięśniowe, zaburzenia myślenia lub nastroju.

Disorders of the nerves and senses such as convulsions, tremor, depression, drowsiness, numbness, muscle spasms, changes in thinking or mood.

Zaburzenia dotyczące układu nerwowego i zmysłów, takie jak: drgawki, drżenie, zawroty głowy, depresja, senność, uczucie drętwienia, skurcze mięśniowe, lęk, zaburzenia myślenia lub nastroju.

Disorders of the nerves and senses such as convulsions, tremor, dizziness, depression, drowsiness, numbness, muscle spasms, anxiety, changes in thinking or mood.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "drgawka":

 

Context sentences

Context sentences for "drgawka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Bardzo rzadko, w związku z reakcjami związanymi z wlewem, obserwowano drgawki.

Very rarely, convulsions have been observed in relation to infusion reactions.

Pacjenci z myasthenia gravis Mogą wystąpić drgawki niepadaczkowe (mio) kloniczne.

Patients with myasthenia gravis Non-epileptic (myo)clonic reactions can occur.

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy, parestezje Niezbyt często: drgawki

Nervous system disorders Common: dizziness, paraesthesia Uncommon: seizures

Parestezja i dyzestezja Niedoczulica Drżenie Drgawki (patrz punkt 4. 4) Zawroty głowy

Par- and Dysaesthesia Hypoaesthesia Tremor Seizures (see section 4.4) Vertigo

zaburzenia mowy, złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS), drgawki typu grand mal

speech disorder, Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), grand mal convulsion

Leki stosowane w napadach drgawek mogą zmniejszać skuteczność działania witaminy D.

Medicines for fits (seizures) may decrease the effectiveness of vitamin D.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność, parestezje/ hipoestezje, drgawki.

Nervous system disorders: dizziness drowsiness, paraesthesia/ hypoesthesia, seizure.

Drgawki z gorączką lub bez gorączki występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.

Convulsions with or without fever, occurring within 3 days of vaccination.

Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.

Convulsions with or without fever, occurring within 3 days of vaccination.

Sporadycznie w badaniach na gryzoniach i na makakach obserwowano drgawki.

Convulsions were observed sporadically in studies in rodents and macaques.

Jeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę (patrz punkt 4. 8).

If seizures occur Ciprofloxacin should be discontinued (see section 4.8).

No i tak zaczęto rozważać używanie elektryczności do wywoływania drgawek.

And so people begin thinking in terms of electricity to produce convulsions.

Omamy Zawroty głowy, senność, bezsenność, nadmierna aktywnośc psychomotoryczna, drgawki

Hallucinations Dizziness, somnolence, insomnia, psychomotor hyperactivity, seizures

Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki).

Epilepsy is a condition where the patients have repeated fits (seizures).

Tak więc, zainteresowali się prowokacją drgawek, kontrolowanych drgawek.

So they got very interested in producing convulsions, measured types of convulsions.

U pacjentów przyjmujących Aranesp raportowano o występowaniu drgawek (ataków i napadów).

Convulsions (fits and seizures) have been reported in patients treated with Aranesp.

u U pacjentów przyjmujących Nespo raportowano o występowaniu drgawek (ataków i napadów).

Convulsions (fits and seizures) have been reported in patients treated with Nespo. du

Podwyższenie dawki do 725 mg na 1 kg m. c. prowadzi do pojawienia się drgawek i śmierci.

Still higher doses (725 mg/ kg) produced, in addition, convulsions and death.

Jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek drgawki lub jeśli pacjent zażywa leki na padaczkę

If you have ever had seizures or if you are taking medicines to treat epilepsy (anti-

Leki zapobiegające występowaniu drgawek (przeciwdrgawkowe): karbamazepina,

Medicines used to treat convulsions/ seizures (anticonvulsants): carbamazepine, phenytoin,
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

drewniany · drewnieć · drewno · drewnopodobny · drewutnia · drezyna · drgać · drgający · drgania · drganie · drgawka · drgnąć · driada · Drina · drink · drinki · drive-through · drób · drobiazg · drobiazgi · drobiazgowo

More in the Polish-English dictionary.