Professional translators one click away

Polish-English translation for "dziewczynka"

 

"dziewczynka" English translation

Results: 1-26 of 167

dziewczynka {noun}

Jest tym, dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie, gdy jej matka zajmuje się domem.

It's what makes a little girl play the clarinet at home, while her mother does the housework.

Chciałabym być kimś lepszym, niż moi rodzice, małą dziewczynką.

I wish I could be more than my parents ' perfect little girl.

Podeszła do mnie dziewczynka [Chiński] "Starsza siostro Wong" Washburn, Wong, wszystko jedno.

And this little girl comes up to me. ~~~ [Chinese] "Big sister Wong," Washburn, Wong, same difference.

Więc zostań tutaj i graj jak profesjonalistka... a może uciekniesz i zaczniesz płakać, jak mała dziewczynka?

So you can stay here and act like a professional... or are you going to run and cry, like a little girl?

A ona na to: "Wiesz, moje marzenia różnią się od tych, które miałam jako mała dziewczynka.

And she said, "Well, you know, my dreams don't look exactly like I thought they would when I was a little girl.

dziewczynka {f} (also: dziewczyna, dziewucha)

gal {noun} [arch.]

dziewczynka {f} [pej.] (also: dziewuszka)

girlie {noun} [oldfsh.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "dziewczynka":

 

Similar translations

Similar translations for "dziewczynka" in English

 

Context sentences

Context sentences for "dziewczynka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Od razu rzuciło mi się w oczy, jak bardzo dziewczynka i jej babka się kochają.

And what struck me immediately was how in love the two of these people were.

Dziewczynki usuwa się, zanim się narodzą, tam, gdzie brak środków do życia.

Girls get aborted before they're even born when there are scarce resources.

Byłam odmieńcem, zanim byłam kimkolwiek innym - nawet zanim byłam dziewczynką.

And I was "other" before being anything else -- even before being a girl.

Dziewczynka, którą widzieliście, jej ojciec sprzedaje kwiaty przy drodze.

Shukla Bose: Well, that girl that you saw, her father sells flowers on the roadside.

Myślę, że generalnie cały świat został wychowany tak, żeby nie być dziewczynką.

I think the whole world has essentially been brought up not to be a girl.

To jest filmik, który wam pokażę, o dziewczynce, która urodziła się głucha.

Now this is a video that I'm going to show you of a girl who's born deaf.

Jedna z nich pochodziła z Gruzji i opowiadała o dziewczynce imieniem Suliko.

One of them was Georgian in origin, about a girl whose name was Suliko.

Po prostu nie uważali na lekcji, kiedy dziewczynki grzecznie siedziały.

They were just not listening to the class while the girls sat there very nicely.

Początkowo ojciec także zajmował się tym małym chłopcem czy dziewczynką.

At the beginning the father also took care of that young boy or girl.

Opowiadał o niezwykłej trzyletniej dziewczynce australopiteku, Selam.

He was talking about this amazing, three-year-old Australopithecine child, Selam.

Pierwsza z nich dotyczy praw dziewczynek, zwłaszcza dziewczynek z przeszłością migracyjną.

The first of these concerns the rights of girls, especially girls from migrant backgrounds.

Mężczyzn nie ukarano, ale dziewczynka została skazana za cudzołóstwo na mocy prawa szariatu.

Nothing happened to the men, but the girl was sentenced for adultery under Sharia law.

Ofiarami mogą być również mężczyźni - ale są nimi głównie kobiety, również małe dziewczynki.

They can also be men - but victims are mainly female, including small girls.

Tak na marginesie, 80% wszystkich uchodźców i wysiedleńców stanowią kobiety i dziewczynki.

By the way, 80 percent of all refugees and displaced people in the world are women and girls.

Mówi się o 35 milionach dziewczynek, których pozbyto się w ten sposób.

It is said that 35 million girls have been disposed of in this way.

Więc ta dziewczynka zmarła w wieku około 3 lat, 3,3 mln lat temu.

So, this girl died when she was about three, 3,:,3 million years ago.

Na przykład ta dziewczynka jest w ośrodku dokarmiania w Etiopii.

This girl here, for instance, is in a feeding center in Ethiopia.

Osobiście jestem odpowiedzialna za sześć nastoletnich dziewczynek i dwóch nastoletnich chłopców.

I am personally responsible for six teenage girls and two teenage boys.

Gdy była małą dziewczynką została okaleczona wbrew swojej woli.

When she was a young girl, she had been mutilated against her will.

W ciągu kilku miesięcy uczyło się o 2,5 mln więcej dziewczynek.

Within a few months, there were two and a half million more girls in school.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the Turkish-English dictionary.