Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "emerytura"

 

"emerytura" English translation

Results: 1-13 of 13

emerytura {noun}

emerytura {f} (also: renta)

pension {noun}

Być może jego unijna emerytura uzależniona jest od nieatakowania przezeń polityki Unii Europejskiej?

After all, his EU pension might depend on him not attacking EU policies.

Bezpieczna, stabilna i adekwatna emerytura, która jest właśnie taką gwarancją, jakiej chcą obywatele Europy.

A secure, sustainable and adequate pension, which is the guarantee that European citizens want.

Głównym źródłem dochodów osób starszych jest emerytura, która z zasady jest niska, szczególnie w nowych państwach członkowskich.

Older people's main income is their pension, which is low, especially in the new accession states.

(LT) W Europie obserwujemy gwałtowny wzrost liczby osób starszych, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura.

(LT) In Europe, there has been a rapid increase in the number of elderly people whose only source of livelihood is their pension.

To jest właśnie 70 procent giełdy Stanów Zjednoczonych, 70 procent system operacyjnego, wcześniej znanego jako wasza renta, wasza emerytura.

And that's 70 percent of the United States stock market, 70 percent of the operating system formerly known as your pension, your mortgage.
retirement {noun}

Oddzielenie płatności od wielkości produkcji jest niczym wcześniejsza emerytura dla rolników.

Decoupling in many ways is like farmers' early retirement aid.

Np. w Bułgarii średnia emerytura wynosi około 100 euro zatem istnieje potrzeba zapewnienia emerytom lepszego godnego życia.

In Bulgaria, for example, the average retirement pension amounts to around EUR 100, so there is a need to ensure pensioners a better and more dignified life.

Żałuję jednak, że szczycono się w nim strategią Europa 2020 i emeryturą w wieku 64 lat oraz że zawarto w nim zapis, że "rodzina stanowi fundament naszego społeczeństwa”.

Nevertheless, I regret the fact that it boasts about the Europe 2020 strategy and retirement at 64, and that it states that 'the family is a cornerstone of our society'.

Głosowałam również za zachęcaniem i ułatwieniami dla łączenia pracy z emeryturą oraz wprowadzeniem środków, które utrudnią firmom zwalnianie ludzi starszych.

I also voted to encourage and facilitate combining work with retirement and to put in place dissuasive measures so that companies find it harder to make older people redundant.

emerytura {f} (also: składka na fundusz emerytalny, składka emerytalna)

Np. w Bułgarii średnia emerytura wynosi około 100 euro zatem istnieje potrzeba zapewnienia emerytom lepszego godnego życia.

In Bulgaria, for example, the average retirement pension amounts to around EUR 100, so there is a need to ensure pensioners a better and more dignified life.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "emerytura":

 

Similar translations

Similar translations for "emerytura" in English

 

Context sentences

Context sentences for "emerytura" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Podczas gdy ceny rosły, wysokość emerytur pozostawała na niezmienionym poziomie.

The people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.

Europejskie marzenie to jak najszybsza emerytura na Lazurowym Wybrzeżu.

The European dream is to retire to the French Riviera as soon as possible.

Gra także w golfa, co zwykło się robić w Wirginii na emeryturze.

And he also plays golf, like you do in Virginia when you are retired.

Na emeryturze dostanie 44 procent tego, co zarabiał pracując.

He's going to retire on 44 percent of what he earned while he was working.

Odsetek osób na emeryturze rośnie.

The percentage of people who are retired is rising.

Musimy uwzględnić czas trwania zatrudnienia danej osoby i wysokość składek oraz uwzględnić czynniki związane z pragnieniami ludzi na emeryturze.

We need to take into account a person's length of employment and contribution levels, and incorporate factors associated with the desires of retired people.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Chinese dictionary for more translations.