Internship offers in many countries

Polish-English translation for "epoka"

 

"epoka" English translation

Results: 1-23 of 62

epoka {noun}

epoka {f} (also: wiek, doba, etap, era)

age {noun}

Epoka kamienia łupanego nie zakończyła się tylko dlatego, że nie było już żadnych kamieni.

The Stone Age did not end because we no longer had any stones available.

Przez siedem miesięcy panowała "epoka lodowcowa”.

For seven months, there was an 'ice age'.

Kolejna zawiłość: to jest epoka oceanów.

Another complexity: this is the age of the oceans.

Epoka lodowcowa lub era ocieplenia po prostu nie mieszczą się w tym momencie w naszej agendzie: "proszę wrócić za parę wieków”.

Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'

Tak wiec na długo przed epoką przemysłową wpływaliśmy na planetę w globalnej skali, przy pomocy bardzo małej ilości technologii.

So, long before the industrial age we've been affecting the planet on a global scale, with just a small amount of technology.

epoka {f} (also: przedział, miesiączka, punkt, kropka)

period {noun}

epoka {f}

epoch {noun}

Epoka ta trwa od pierwszego roku życia do śmierci. ~~~ Epoka ta trwa od pierwszego roku życia do śmierci.

And in this epoch, which extends from late in the first year of life to death; it's actually doing this under behavioral control.

Dzięki tym badaniom wyodrębniliśmy dwie epoki w rozwoju plastyki mózgu.

From these studies we defined two great epochs of the plastic history of the brain.

Wchodzimy w epokę zmian na świecie -- a szczególnie w Ameryce skończy się era taniej ropy naftowej.

We are entering an epochal period of change in the world, and -- certainly in America -- the period that will be characterized by the end of the cheap oil era.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "epoka":

 

Similar translations

Similar translations for "epoka" in English

 

Context sentences

Context sentences for "epoka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Krótko mówiąc, kończy się epoka taniej ropy naftowej i ogólnie taniej energii.

Put simply, we are leaving the era of cheap oil, and cheap energy in general.

Również epoka poszukiwania drogi naprzód wydaje się dobiegać w Europie końca.

An era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.

Jednak każdy moment ludzkiej historii... ...od epoki kamienia aż do ery informacji...

It's a story of nations, of ideologies, of territories, and of conflicts among them.

Chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz: wkraczamy w nową epokę, nowy świat.

However, I want to add the following: we are entering a new era, a new world.

Musimy również zastanowić się, co stanie się w pierwszym dniu epoki "po Kaddafim”.

However, we also need to consider what happens on the first day of the post-Gaddafi era.

Interesujące jest również, co działo się jeszcze przed nastąpieniem epoki przemysłowej.

But the interesting thing is that the other thing also happened in the pre-industrial world.

Dlatego wszystkie epoki należy szanować za rządy prawa i szacunek dla ludzi.

Therefore, at all times there must be respect for the rule of law and respect for human beings.

Prawo autorskie powstało zanim pojawił się Internet i jego rozwiązania odnoszą się do innej epoki.

Copyright existed before the Internet, and refers to a different era.

Przywodzi to na myśl cytat z epoki klasycznej: wiadomość dobrze słyszę, moja sama wiara jest słaba.

That calls to mind a quote from the classics: the message well I hear, my faith alone is weak.

Brutalne represje i groźby tak w kraju, jak i za granicami to instrumenty dawno przebrzmiałej epoki.

Violent oppression and threats inside and outside are tools of an era that is long gone.

Moje zdanie jest następujące: przedmiotowa dyrektywa pochodzi również z innej epoki, sprzed kryzysu.

I am saying what I think: this directive is also from another era, from before the crisis.

Skończyła się epoka dyktatorskiego i technokratycznego Wschodu.

The days of the dictatorial and technocratic East are over.

Tak się składa, że ta epoka zbiegła się z moim dzieciństwem.

And, you see, ~~~ this era coincided with my own childhood.

Dlatego pomyślałem, żeby opowiedzieć o autorze jednej z najcenniejszy rzeczy swojej epoki.

And so I thought I would tell a story about someone who made one of the most precious objects of his era.

W Stanach Zjednoczonych również podjęto podobne inicjatywy, a epoka zmierzchu ropy jest teraz w zasięgu wzroku.

In the US too, similar initiatives have been taken, and the post-petrol era is now in sight.

Bałkany Zachodnie i całe Bałkany nigdy nie były stabilne, z wyjątkiem krótkiej epoki Jugosławii za czasów Tito.

The Western Balkans and the Balkans have never been stable except during the brief era of Tito's Yugoslavia.

Spójrzmy na ten obraz z książki epoki renesansu.

Let's have a look at this nice code that is coming from a Renaissance book.

Jest to niejako widok ducha epoki, współczesnej światowej mitologii pisanej przez ostatnie miesiące.

And it's kind of the zeitgeist view at this level of the world's current mythology over the last couple of months.

Ta epoka bezwzględnie musi pozostać historią.

That era must absolutely remain in the past.

Kiedy media wstępują w nową epokę, poszukujemy mutacji które byłyby trwałe, które mają jakąś siłę przetrwania.

As media head into this new era, we are looking for mutations that are durable, that have some sort of staying power.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

epitaksjalny · epitelizacja · epitet · epizod · epizody · epizodyczny · epizoocja · epizootia · epizootyczny · epoetyna · epoka · epoki · epokowy · epoksydowy · epolet · eponim · epopeja · epos · EPP · EPROM · EPS

In the Arabic-English dictionary you will find more translations.