Polish-English translation for "epoka"

PL epoka English translation

PL epoka
volume_up
{feminine}

epoka (also: wiek, etap, długość życia, czas życia)
volume_up
age {noun}
Epoka kamienia łupanego nie zakończyła się tylko dlatego, że nie było już żadnych kamieni.
The Stone Age did not end because we no longer had any stones available.
Kolejna zawiłość: to jest epoka oceanów.
Another complexity: this is the age of the oceans.
Przez siedem miesięcy panowała "epoka lodowcowa”.
For seven months, there was an 'ice age'.
epoka
volume_up
epoch {noun}
Epoka ta trwa od pierwszego roku życia do śmierci. ~~~ Epoka ta trwa od pierwszego roku życia do śmierci.
And in this epoch, which extends from late in the first year of life to death; it's actually doing this under behavioral control.
Dzięki tym badaniom wyodrębniliśmy dwie epoki w rozwoju plastyki mózgu.
From these studies we defined two great epochs of the plastic history of the brain.
Tymczasem Europa potrzebuje zmiany, by otworzyć nową kartę i zamknąć pewną epokę, archaiczną i przebrzmiałą erę - erę kapitalizmu finansowego i maksymalnej wydajności.
It is, however, a great change that Europe needs in order to turn the page on an epoch, on an archaic and bygone era, that of financial capitalism and maximum productivity.
epoka (also: przedział, okres, przeciąg, etap)
volume_up
period {noun}
W dziale "Pożądanie" pokazano obrazy Shunsho -- -- również z epoki Edo -- tusz na jedwabiu.
Then, under "Desire," they showed these Shunsho paintings -- also from the Edo period -- ink on silk.
Wchodzimy w epokę zmian na świecie -- a szczególnie w Ameryce skończy się era taniej ropy naftowej.
We are entering an epochal period of change in the world, and -- certainly in America -- the period that will be characterized by the end of the cheap oil era.
Zapewni to istnienie swoistej zawodowej mozaiki tworzonej przez osoby pasujące do opisu homo universale z epoki renesansu.
It will provide a professional mosaic offered by people who can be referred to by the description of homo universale from the Renaissance period.

Context sentences for "epoka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKrótko mówiąc, kończy się epoka taniej ropy naftowej i ogólnie taniej energii.
Put simply, we are leaving the era of cheap oil, and cheap energy in general.
PolishRównież epoka poszukiwania drogi naprzód wydaje się dobiegać w Europie końca.
An era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.
PolishSkończyła się epoka dyktatorskiego i technokratycznego Wschodu.
The days of the dictatorial and technocratic East are over.
PolishTak się składa, że ta epoka zbiegła się z moim dzieciństwem.
And, you see, ~~~ this era coincided with my own childhood.
PolishW Stanach Zjednoczonych również podjęto podobne inicjatywy, a epoka zmierzchu ropy jest teraz w zasięgu wzroku.
In the US too, similar initiatives have been taken, and the post-petrol era is now in sight.
Polishaby postać nie niosła implikacji kulturowych lub związanych z konkretną epoką.
I decided against clothing because I wanted the figure to be without any cultural implications or time-specific elements.
Polish(gra słów: error - pomyłka i era - epoka) Sądzę, że była to wielka pomyłka.
I happen to believe it was a great error.
PolishTa epoka bezwzględnie musi pozostać historią.
That era must absolutely remain in the past.
PolishEpoka wielkiej infrastruktury się skończyła.
So the era of big infrastructure is over.
PolishEpoka paliw kopalnych dobiegła końca.
The era of fossil fuels has run its course.
PolishEpoka łatwych pieniędzy już się skończyła.
PolishWystępowałam nago, aby postać nie niosła implikacji kulturowych lub związanych z konkretną epoką.
So I wanted to create a fictional character or an animal that dwells in these underground spaces, and the simplest way to do it, at the time, was to model myself.
PolishA zatem to nowa epoka, i to istotna, w której pojawiają się zagrożenia, ale również znaczne możliwości w ogromnych nowych obszarach i dziedzinach polityki.
It is also a new era, and this is important, in which there are risks but also immense opportunities in huge new areas and policies.
PolishUważam, że właśnie kończy się pewna epoka -- epoka Busha -- a ostatnie gorączkowe działania prezydenta Busha okazały się szczególnie krwawe i bolesne.
I believe that we are at the end of an era: the Bush era, and that the last throes of President Bush are proving particularly bloody and painful.
PolishJak stwierdzono, nowa epoka zaczyna się dla Stanów Zjednoczonych i mamy nadzieję, że po oczekiwanej w najbliższym okresie ratyfikacji traktatu lizbońskiego również dla Unii Europejskiej.
This is a new era for the United States, as has been said, and we hope for the European Union too after ratification of the Lisbon Treaty, which we expect soon.