Search for the most beautiful word
letterheads
amp

VOTE NOW

Polish-English translation for "francuski"

 

"francuski" English translation

Results: 1-21 of 40

francuski {adjective}

francuski {adj. m}

French {adj.}

Mówi się nam, że rząd francuski jest jej przeciwny, bo nie mówi po francusku.

We are told that the French Government opposes her because she does not speak French.

Chciałbym ponadto panią zapytać, czy zmobilizował te środki sam rząd francuski.

I ask you, moreover, whether the French Government itself has mobilised it.

Dziś francuski okręt do transportu helikopterów typu "Mistral” przybył do Skt.

Today, the French Mistral-type helicopter carrier arrived in St Petersburg.

Przy tej okazji błagam rząd francuski o zgodę dla NDTV na kontynuację ich audycji.

On this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.

Francuski prezydent zakończył słowami: "Świat nie może tego akceptować!”.

The French President finished by saying: 'the world cannot accept this!'
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "francuski":

 

Similar translations

Similar translations for "francuski" in English

 

Context sentences

Context sentences for "francuski" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Przykładowo, 30% wody we francuskich sieciach wodociągowych po prostu znika.

For example, 30% of the water in France's distribution networks simply disappears.

I znów, chodzi o ułamek promila francuskiego produktu narodowego brutto.

Again, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.

(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Francuska zdrada dokonała się.

(FR) Mr President, ladies and gentlemen, France's betrayal is complete.

No cóż, problem istniał i rząd francuski ma odpowiednio zmienić prawo.

Well, there was a problem and they are bringing us the law which they are going to change.

Nie można jej również osiągnąć przy pomocy francuskiego czy brytyjskiego "parasola jądrowego".

Nor can this be ensured by France's and Great Britain's 'nuclear umbrellas'.

Obywatele irlandzcy, tak jak wcześniej obywatele francuscy i niderlandzcy, chcą lepszego rozwiązania.

Irish citizens, like those in France and the Netherlands previously, want a better deal.

Znam takie gospodarstwa w Polsce, ale także tu, blisko pod Strasburgiem prowadzą je rolnicy francuscy.

I know such tobacco farms in Poland, but we find them here too, on the outskirts of Strasbourg.

Poeta, który przeleciał Francuską mroczą kobietę filozofa.

The man-poet who banged France's dark lady of philosophy.

Między kolejami powiedzmy francuskimi i niemieckimi a kolejami bułgarskimi i rumuńskimi istnieje przepaść.

A wide gulf exists between the railways of say France and Germany with those of Bulgaria and Romania.

Ponieważ studenci przyrządzili ciasto francuskie, więc to było tym, co ludzie w szkole jedli każdego dnia.

Because the students made puff pastry and that's what the school ate every day.

Ustanowiliśmy intensywniejszą współpracę z kolejną prezydencją (francuską) oraz z innymi instytucjami.

We have established more intensive cooperation with the next Presidency (France) and with other institutions.

Francuska obsesja atomowa sprawia, że wszyscy jesteśmy mniej bezpieczni.

France's nuclear obsession makes us all less safe.

Tunele wykorzystywał francuski ruch oporu, o czym pisał Victor Hugo w "Nędznikach".

The tunnels are famous for having been used by the Resistance, which Victor Hugo wrote about in "Les Miserables."

Nie jestem ludową francuską protekcjonistką. Mówię tylko: Otwórzmy oczy i przestańmy śnić!

I am not a grassroots protectionist Frenchwoman; I am simply saying: let us open our eyes a little and stop dreaming!

Ponadto Czad jest byłą kolonią francuską.

In addition, Chad is a former colony of France.

Na początku okazała się ona skomplikowana, lecz prezydencja francuska przekonała nas, że warto podjąć wysiłek.

It proved to be complicated at the beginning because of its implications, but they convinced us that it was worthwhile.

Jean Robert-Houdin, najwybitniejszy francuski iluzjonista, pierwszy zrozumiał, że magik jest narratorem.

It was Jean Robert-Houdin, France's greatest illusionist, who first recognized the role of the magician as a storyteller.

Podstawowym celem prezydencji francuskiej będzie wzmocnienie Unii Europejskiej i przywrócenie jej zdolności do działania.

The ultimate objective that is before you is to strengthen the European Union and its power to act.

Będę głosować przeciwko tej decyzji z szacunku do rangi poselskiego mandatu, jaki otrzymałem od narodu francuskiego.

I shall vote against this decision out of respect for the dignity of the mandate that I received from the people of France.

Wiecie, francuski to język miłości.

You know, from a romance language.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the Arabic-English dictionary you will find more translations.