How to write a letter in English

Polish-English translation for "górski"

 

"górski" English translation

Results: 1-21 of 36

górski {adjective}

górski {adj. m} (also: wysokogórski)

mountain {adj.}

Grzbiet śródoceaniczny to wielki łańcuch górski, długości 65 tys. km, który oplata kulę ziemską.

The mid-ocean ridge is a huge mountain range, 40,000 miles long, snaking around the entire globe.

Komisja odnotowała żądanie określenia opcjonalnych zastrzeżonych terminów takich jak "wiejski” lub "górski”.

The Commission has taken note of the request to define optional reserved terms, such as 'farm' or 'mountain'.

Niemal ćwierć naszej planety to pojedynczy łańcuch górski, a my dotarliśmy tam później niż Armstrong i Aldrin na Księżyc.

Almost a quarter of our planet is a single mountain range and we didn't enter it until after Neil Armstrong and Buzz Aldrin went to the moon.

W odniesieniu do zarezerwowanych określeń "górski”, "wyspiarski” i tak dalej, badamy możliwość wprowadzenia systemu tego rodzaju.

With regard to the reserved terms 'mountain', 'island' and so forth, we are looking into the possibility of introducing these kinds of systems.

Przyroda szczodrze obdarzyła tej kraj, poczynając od pięknego wybrzeża po naturalną Zatokę Kotoru i masyw górski Durmitor, uwzględniony na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Nature has been kind to the country, from the beautiful coastline to the natural Bay of Kotor and the Durmitor mountain massif which is on UNESCO's World Heritage List.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "górski":

 

Similar translations

Similar translations for "górski" in English

 

Context sentences

Context sentences for "górski" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mamy też nadzieję, że Rosja wniesie pozytywny wkład w rozwiązanie konfliktu w Górskim Karabachu.

We also hope that Russia will make a positive contribution to resolving the Nagorno-Karabakh conflict.

Powinniśmy rozmawiać o kwestiach nierozwiązanych konfliktów w Mołdawii, Gruzji i Górskim Karabachu.

We should talk about the questions of the unresolved conflicts in Moldova, Georgia and Nagorno-Karabakh.

W pełni zgadzam się, że są też inne trudne regiony, jak na przykład Górski Karabach, Nachiczewan itd.

I completely agree that there are other difficult places, such as Nagorno-Karabakh, Nachichevan and others.

Pilnie potrzebujemy pokojowego rozwiązania w Górskim Karabachu i na okupowanych obszarach azerbejdżańskich.

We urgently need a peaceful solution in Nagorno-Karabakh and in the occupied Azerbaijani areas.

Najwyższe pasmo górskie stanu - ponad 3 900 metrów.

It's the highest range in the state -- over 13,000 feet.

Jest to szczególnie ważne w przypadku konfliktu w Górskim Karabachu, podczas którego Unia była praktycznie nieobecna.

This is particularly valid for the Nagorno-Karabakh conflict where the Union has been practically absent.

Armenia podejmuje teraz odważne działania w celu rozstrzygnięcia długotrwałego impasu dotyczącego Górskiego Karabachu.

Armenia has now made courageous efforts to resolve this long-standing impasse over Nagorno-Karabakh.

A mamy wspólne sąsiedztwo - o czym niektórzy posłowie wspominali - chodzi o Mołdawię, Górski Karabach, czy wreszcie Gruzję.

And we have a common neighbourhood - some of you have mentioned that, be it Moldova or Nagorno-Karabakh or, of course, Georgia.

To jeden z łańcuchów górskich.

We're coming around a cliff here on the right.

Jaką kolejką górską jedziesz?

What kind of roller coaster are you on?

Pozwólcie, że zacznę od prostego pytania: Pozwólcie, że zacznę od prostego pytania: kto wymyślił rower górski?

It didn't come from there.

DG: Wszystko dzieje się na 65 tys. km łańcucha górskiego.

The vents are emitting a black body radiation -- an IR signature -- and so they're able to find these vents at considerable distances.

W Bułgarii duża liczba producentów mleka działa w regionach górskich i innych regionach o szczególnie trudnych warunkach gospodarowania.

In Bulgaria, there are a large number of dairy farmers in alpine and other areas with specific difficulties.

Wszystkie większe rzeki południowych Indii wypływają z Ghatów Zachodnich, pasma górskiego ciągnącego się wzdłuż zachodniego wybrzeża kraju.

All the major rivers in south India are sourced in the Western Ghats, the chain of hills running along the west coast of India.

Parę dni temu, w dniu 28 lutego, Yorkshire Post opublikował artykuł pod tytułem 'Rolnicy z terenów górskich muszą wymyślać plan przetrwania'.

Only a few days ago, on 28 February, the Yorkshire Post had the headline 'Hill farmers are urged to come up with survival ideas'.

Zdajemy sobie sprawę, że musimy współpracować z Rosją w odniesieniu do tak zwanych zamrożonych konfliktów w Naddniestrzu i Górskim Karabachu.

We realise that we need to cooperate with Russia with regard to the so-called frozen conflicts in Transnistria and Nagorno-Karabakh.

Tak więc jest zarówno fizyczna chmura na niebie, jak i coś, na czego szczyt możesz wejść, zupełnie jakby był to nowy szczyt górski w Londynie.

So both the physical cloud in the sky and something you can go to the top [of], like London's new mountaintop.

Nic nie powstrzyma armeńskich oddziałów przed opuszczeniem przynajmniej tych prowincji Azerbejdżanu, które nie stanowią części Górskiego Karabachu.

There is nothing to prevent the Armenian troops from at least leaving those provinces of Azerbaijan which do not form part of Nagorno-Karabakh.

W tym kontekście pragnę również zwrócić państwa uwagę na ponowny wzrost napięcia pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią w regionie Górskiego Karabachu.

In this context, I would also like to draw attention to the re-escalation of tension between Azerbaijan and Armenia in the region of Nagorno-Karabakh.

Jednakże ta ambitna polityka UE nie może zostać zrealizowana, gdy nad regionem wiszą ciężkie chmury nierozwiązanych konfliktów Gruzji i Górskiego Karabachu.

However, these ambitious EU policies can hardly be achieved when there is a big shadow over the region: the unresolved conflicts in Georgia and Nagorno-Karabakh.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More in the English-Polish dictionary.