Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "gaj"

 

"gaj" English translation

Results: 1-22 of 28

gaj {noun}

gaj {m}

grove {noun}

Jeśli wierzyć greckim danym, wciąż mamy gaje oliwne na Morzu Egejskim.

If the Greek figures are to be believed, we still have olive groves in the Aegean Sea.

Panie przewodniczący! Mam przywilej reprezentować urocze doliny, falujące wzgórza i pełne dzwonków gaje angielskich hrabstw położonych wokół Londynu.

Mr President, it is my privilege to represent the handsome villages, the rolling downs and the bluebell groves of the English Home Counties.

gaj {m} (also: lesiste wzgórze)

holt {noun} [arch.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "gaj":

 

Context sentences

Context sentences for "gaj" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wykorzenię i gaje twoje z pośrodku ciebie, a wygładzę nieprzyjaciół twoich.

and I will pluck up thine Asherim out of the midst of thee; and I will destroy thy cities.

Gdy wspominają synowie ich na ołtarze ich, i na gaje ich pod drzewem zielonem, na pagórkach wysokich.

whilst their children remember their altars and their Asherim by the green trees upon the high hills.

Jest to sugestia, że organizmy, które wywołały wymierania, właściwie działały przeciwko Gai.

This suggests to me that life causing these mass extinctions because it did is inherently anti-Gaian.

To korona Gai, która jest uważana za najstarszą sekwoję.

We're looking at the very top of Gaya, which is thought to be the oldest Redwood.

I pokruszył słupy, a powycinał gaje, i napełnił miejsca ich kościami ludzkiemi.

And he brake in pieces the pillars, and cut down the Asherim, and filled their places with the bones of men.

Olanzapina jest dobrze wchłaniana po podaniu doustnym, osi gaj c st enia maksymalne w osoczu w ci gu 5- 8 godzin.

Olanzapine is well absorbed after oral administration, reaching peak plasma concentrations within 5 to 8 hours.

Bo poburzył ołtarze obce, i wyżyny, i podruzgotał bałwany ich, i wyrąbał gaje ich;

for he took away the foreign altars, and the high places, and brake down the pillars, and hewed down the Asherim,

Albowiem i oni pobudowali sobie wyżyny, i słupy, i gaje na każdym pagórku wysokim, i pod każdem drzewem zielonem.

For they also built them high places, and pillars, and Asherim, on every high hill, and under every green tree;

Moja pracownia była w pobliżu małpiego gaju.

And my studio is very close to the monkey forest.

Gaja liczy sobie od 3000 do 5000 lat. ~~~ Nikt nie wie, ale jej wierzchołek odłamał się i teraz gnije.

Gaya may be 3,000 to 5,000 years old, no one really knows, but its top has broken off and it's been rotting back now.

ż Olanzapina jest dobrze wchł aniana po podaniu doustnym, osią c maksymalne stęenie w osoczu w gają ć cią 5 do 8 godzin.

Olanzapine is well absorbed after oral administration, reaching peak plasma concentrations within 5 to 8 hours.

Nie sadź sobie gaju z żadnego drzewa przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz.

Thou shalt not plant thee an Asherah of any kind of tree beside the altar of Jehovah thy God, which thou shalt make thee.

A nabywszy wielkiego serca na drogach Pańskich, tem więcej znosił wyżyny i gaje bałwochwalcze z ziemi Judzkiej.

And his heart was lifted up in the ways of Jehovah: and furthermore he took away the high places and the Asherim out of Judah.

Dwie osoby wspinają się na Gaję.

There are two people climbing this tree, Gaya, which is thought to be one of the oldest Redwoods.

Zburzył też domy Sodomczyków, które były w domu Pańskim, kędy niewiasty tkały opony do gaju poświęconego.

And he brake down the houses of the sodomites, that were in the house of Jehovah, where the women wove hangings for the Asherah.

Możemy przyjąć hipotezę Gai.

We may take the Gaian view.

Wszakże znalazły się sprawy dobre w tobie, przeto, żeś powycinał gaje święcone z ziemi, a zgotowałeś serce swe, abyś szukał Boga.

Nevertheless there are good things found in thee, in that thou hast put away the Asheroth out of the land, and hast set thy heart to seek God.

Twierdząc, że przemysł samochodowy przeżywa problemy, Yasaki Saltano chce obecnie zwolnić ponad 400 pracowników w Vila Nova de Gaia.

Now, claiming that the car industry is experiencing problems, Yasaki Saltano wants to make more than 400 workers redundant in Vila Nova de Gaia.

Idea Gai, dotyczy tego, że życie czyni świat lepszym dla siebie. ~~~ Czy ktoś, kto jechał drogami Los Angeles w piątek po południu uwierzy w teorię Gai?

This whole Gaia idea, that life makes the world better for itself -- anybody been on a freeway on a Friday afternoon in Los Angeles believing in the Gaia theory?

Ale owszem to im uczyńcie: Ołtarze ich poobalacie, a słupy ich pokruszycie, i gaje ich poświęcone wyrąbicie, a ryte ich bałwany ogniem popalicie:

But thus shall ye deal with them: ye shall break down their altars, and dash in pieces their pillars, and hew down their Asherim, and burn their graven images with fire.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

gadzinowy · gaelicki · gafa · gafy · gag · gagat · gagatek · gągotrować · gągoł · gaik · gaj · gajówka · gajowy · gal · gala · galago · galaktyczny · galaktyka · galaktyki · galalit · galant

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.