Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "gratulacje"

 

"gratulacje" English translation

Results: 1-23 of 77

gratulacje {noun}

gratulacje {f pl}

(SK) Chciałabym przekazać swoje serdeczne gratulacje mojemu koledze, panu Adamou.

(SK) I would like to extend my heartfelt congratulations to my fellow Member Mr Adamou.

Po pierwsze, gratulacje z powodu dziesiątej rocznicy unii gospodarczej i walutowej.

First of all, congratulations on the tenth birthday of the Economic and Monetary Union.

Panie przewodniczący! Gratulacje dla sprawozdawcy za doskonałe sprawozdanie.

Mr President, congratulations to the rapporteur for an excellent report.

Pani przewodnicząca! Dodaję moje gratulacje dla sprawozdawczyni za jej pracę.

Madam President, I would add my words of congratulations to the rapporteur for her work.

Uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, zatem raz jeszcze moje gratulacje.

I think this is a step in the right direction, so congratulations again.

gratulacje {f pl}

congrats {pl} [coll.]

gratulacje {f pl}

Huczne gratulacje pod własnym adresem to moim zdaniem wysyłanie negatywnego komunikatu do obywateli.

Noisy self-congratulation would, in my opinion, send a counter-productive message to our fellow citizens.

Gratulacje.

Congratulation.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "gratulacje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hiszpańskiej prezydencji należą się gratulacje za pracę wykonaną w tej sferze.

The Spanish Presidency is to be congratulated on the work it has done in this regard.

(NL) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Usłyszał Pan dziś i gratulacje, i słowa krytyki.

(NL) Madam President, Commissioner, you have received both compliments and criticism today.

(SV) Panie przewodniczący! Prezydencji szwedzkiej należą się gratulacje.

(SV) Mr President, the Swedish Presidency is to be congratulated.

Gratulacje należą się Komisji Petycji za to, że umieściła tę sprawę w dzisiejszym porządku obrad.

The Committee on Petitions should be congratulated for putting this on today's agenda.

Należy również złożyć gratulacje Komisji za uzyskanie zielonego światła dla swojej administracji.

Also, the Commission should be congratulated for getting a green light on its administration.

Składam gratulacje panu Swobodzie z tytułu jego pracy mającej odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu.

I congratulate Mr Swoboda on all his work reflected in this report.

W związku z tym komisarzowi Verheugenowi należą się gratulacje za wysiłki włożone w tę współpracę.

Compliments are due to Commissioner Verheugen on his approach, therefore.

Zobaczyłem tam wspaniałe rzeczy, za które władzom hiszpańskim należą się gratulacje.

I saw some excellent things there and the Spanish authorities deserve to be congratulated on this.

Wynik jest bardzo dobry, składam także gratulacje obydwu stronom.

The result has been very good, so I congratulate both sides.

Osobom odpowiedzialnym za to po każdej ze stron należą się gratulacje.

Those in charge on both sides should be congratulated.

Chciałbym złożyć gratulacje posłance Bairbre de Brún.

I would like to congratulate the rapporteur Bairbre de Brún.

Moje gratulacje kieruję również do pana komisarza Dalliego.

I would also like to congratulate Commissioner Dalli.

To przejaw demokracji i moim zdaniem powinniśmy się z tego cieszyć i złożyć obywatelom Irlandii gratulacje.

This is democratic, and I think we should rejoice and congratulate the Irish people for this.

Gratulacje z tytułu nowego stanowiska. Mam nadzieję, że odniesie pan wiele sukcesów na tym polu.

(SL) Commissioner, I congratulate you on your new post and I hope that you will be successful in this area.

(EL) Pani Przewodnicząca! Pan poseł Provera wykonał doskonałą pracę, i w związku z nią składam mu gratulacje.

(EL) Madam President, Mr Provera has done an excellent job and I congratulate him.

Ponownie składam panu gratulację z tytułu pańskiego sprawozdania.

Once again I congratulate you on your report, sir.

Po pierwsze, panie pośle Rangel, dziękuję za gratulacje.

Firstly, Mr Rangel, thank you for your greetings.

Uważam, że Europejskiemu Bankowi Centralnemu należą się za to gratulacje.

I think the ECB should be congratulated for that.

Chciałbym ponownie złożyć gratulacje sprawozdawcy oraz sprawozdawcom pomocniczym za ich doskonałe sprawozdanie.

I would like, once again, to congratulate the rapporteur and the shadow rapporteurs for their excellent report.

Składam gratulacje sprawozdawcy, jak również tym, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu tego dokumentu.

I congratulate the rapporteur, as well as all those who actively participated in the creation of the document.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

Have a look at the German-English dictionary by bab.la.