Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "grupa 2"

 

"grupa 2" English translation

Results: 1-21 of 39

grupa 2 {noun}

grupa 2 {f} [IT]

Group 2 {noun} [IT]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "grupa 2" in English

 

Context sentences

Context sentences for "grupa 2" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W pierwszym badaniu Abraxane podawany był w 30- minutowej infuzji w dawce 175 mg/ m2 pc. grupie 43 pacjentów z rakiem piersi z przerzutami.

In one study, Abraxane was administered as a 30-minute infusion at a dose of 175 mg/ m2 to 43 patients with metastatic breast cancer.

W poprawce 2 Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim zaproponowała, aby wielkość tego samofinansowania wynosiła zaledwie 5 %.

In Amendment 2, the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament suggested that this share of selffunding should be just 5%.

W tej grupie, przez ponad 3 lata leczenia produktem OSSEOR ryzyko złamań szyjki kości udowej zmniejszyło się względnie o 36 % w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (tabela 2).

In this group, over 3 years of treatment, OSSEOR reduced the risk of hip fracture by 36 % relative to the placebo group (table 2).

Preparat Ceplene podawano w skojarzeniu z interleukiną- 2 i porównywano z grupą nieleczoną.

Ceplene was given in combination with interleukin-2 and compared with no treatment.

Grupa GN przenosi się do nowego budynku biurowego o powierzchni 50 000 m2 w Ballerup w Danii.

GN moved into a new 50,000 square metre office building in Ballerup, Denmark.

Grupa ALDE odrzuca poprawki 1 i 2, natomiast opowiada się za poprawką 3 autorstwa pana posła Gauzèsa.

The ALDE Group rejects Amendments 1 and 2, but is favour of Mr Gauzès's Amendment 3.

Panie Przewodniczący! W tej poprawce grupa polityczna PPE prosi o usunięcie słowa "strongly” w ustępie numer 2.

(PL) Mr President, in this amendment, the PPE Group would like the word 'strongly' to be removed from paragraph 2.

Takie rozumowanie towarzyszy poprawce nr 2 do sprawozdania pana posła Lewandowskiego, którą przedstawiła moja grupa.

Such is the thinking behind Amendment 2 to Mr Lewandowski's report, which my group has tabled.

18/2 (głosowanie imienne). Grupa zrobiła błąd techniczny.

A technical error was made by the group.

Wyniki były znamiennie lepsze w grupie stosującej orlistat (różnica w BMI wynosiła 0, 86 kg/ m2 pc. na korzyść orlistatu).

The results were significantly superior in the orlistat group (difference in BMI of 0.86 kg/ m2 in favour of orlistat).

W drugim badaniu podawano 300 mg/ m2 pc. w postaci 30- minutowej infuzji grupie 63 pacjentów z rakiem piersi z przerzutami.

The second trial utilised a dose of 300 mg/ m2 as a 30 minute infusion in 63 patients with metastatic breast cancer.

Podobnie grupa ALDE uważa, że zobowiązanie 20 mikrogramów PM2 przed 2020 stanowi niewykonalny kompromis.

All the same, the ALDE Group considers that the target of 20 micrograms of PM2.5before 2020 in the compromise is unfeasible.

We wtorek grupa G8, odpowiedzialna za niemal dwie trzecie łącznej emisji CO2, zatwierdziła cel zmniejszenia emisji o 50%.

On Tuesday the G8, which is the source of nearly two thirds of the world's CO2, approved an emissions-reduction target of 50%.

2/ 18 odpowiedzi na leczenie lub oczekiwanej słabej odpowiedzi na rzecz leczenia inną grupą antybiotyków.

Use of the product should be based on susceptibility testing of isolated bacteria, and/ or other appropriate diagnostic tests.

Naprawdę ubolewam, że grupie PPE nie podoba się ustęp 26, w którym proponowaliśmy minimalny podatek wspólnotowy od emisji CO2.

I certainly regret what the EPP is asking for on paragraph 26, in which we were proposing a minimum Community tax on CO2.

Względne ryzyko u pacjentek stosujących preparat EVISTA w porównaniu z grupą placebo wynosiło 1, 60 (przedział ufności 0, 95; 2, 71).

A relative risk of 1.60 (CI 0.95, 2.71) was observed in EVISTA treated patients compared to placebo.

W grupie pacjentów po niepowodzeniu leczenia lekami alkilującymi, porównywano docetaksel z doksorubicyną podawaną w dawce 75 mg/ m2 pc. co 3 tygodnie.

In alkylating-failure patients, docetaxel was compared to doxorubicin (75 mg/ m² every 3 weeks).

To grupa wysokiego ryzyka. ~~~ Spytaliśmy: "Czy miałeś więcej niż 1 stosunek bez zabezpieczenia w ciągu 2 miesięcy?"

So if we look in this particularly high-risk sample, they're being asked, "Did you have more than one unprotected sexual partner in the last two months?"

Panie przewodniczący! We Włoszech są trzy państwowe kanały telewizji: Rai 1, Rai 2 i Rai 3, jest grupa Mediaset i jeszcze we Włoszech jest LA7...

Mr President, in Italy, there are three state television channels: Rai 1, Rai 2 and Rai 3, there is the Mediaset group and then in Italy there is LA7 ...

(Śmiech) Tworzyliśmy Face 2 Face z sześcioosobową grupą, dwoma drabinami, dwoma pędzlami, wynajętym samochodem, aparatem i 2 000 metrów kwadratowych papierów.

(Laughter) We did Face 2 Face with only six friends, two ladders, two brushes, a rented car, a camera and 20,000 square feet of paper.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

grudzień · grumot · grunge · grunt · gruntować · gruntowanie · gruntownie · gruntowność · gruntowny · grupa · grupa-2 · grupami · grupka · grupkami · grupki · grupować · grupowanie · grupowicz · grupowy · grupy · grusza

In the English-Hungarian dictionary you will find more translations.