Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Polish-English translation for "grupa 3"

 

"grupa 3" English translation

Results: 1-17 of 17

grupa 3 {noun}

grupa 3 {f} [IT]

Group 3 {noun} [IT]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "grupa 3" in English

 

Context sentences

Context sentences for "grupa 3" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mediana wyjściowej liczby limfocytów CD4+ wynosiła 232 kom/ mm3 w obu grupach.

Median baseline CD4+ cell count was 232 cells/mm3 in both groups.

2, 1- 5, 4 miesiąca) w grupie 24- h q3wk i 2, 3 miesiąca (przedział ufności:

2.1-5.4 m) in the 24-h q3wk group and 2.3 months (CI:

Odsetek pacjentek z niedoborem witaminy D wynosił 0, 3 % w grupie witaminy D3 2800 vs. zero w grupie witaminy D3 5600.

The percentage of patients with vitamin D deficiency was 0.3 % in the Vitamin D3 2800 group vs. zero in the Vitamin D3 5600 group.

(FR) Panie przewodniczący, szanowni koledzy! W dniu 3 października grupa Michelin ogłosiła, że rezygnuje z produkcji opon w swojej fabryce w Toul.

(FR) Mr President, colleagues, on 3 October the Michelin group announced that it is to cease tyre production at its Toul plant.

Liczba komórek CD4 zwiększyła się średnio o 207 komórek/ mm3 w grupie otrzymującej produkt Kaletra i o 195 komórek/ mm3 w grupie otrzymującej nelfinawir.

The mean increase from baseline in CD4 cell count was 207 cells/ mm3 in the Kaletra arm and 195 cells/ mm3 in the nelfinavir arm.

Panie przewodniczący! We Włoszech są trzy państwowe kanały telewizji: Rai 1, Rai 2 i Rai 3, jest grupa Mediaset i jeszcze we Włoszech jest LA7...

Mr President, in Italy, there are three state television channels: Rai 1, Rai 2 and Rai 3, there is the Mediaset group and then in Italy there is LA7 ...

Trzecia grupa licząca 110 pacjentów otrzymała 5- FU (bolus) / FA + Avastin (Ramię 3).

A third group of 110 patients received bolus 5-FU/ FA+Avastin (Arm3).

Grupa ALDE odrzuca poprawki 1 i 2, natomiast opowiada się za poprawką 3 autorstwa pana posła Gauzèsa.

The ALDE Group rejects Amendments 1 and 2, but is favour of Mr Gauzès's Amendment 3.

Indynawir AUC: ↔ (W porównaniu ze stosowaniem indynawiru w monoterapii 800 mg 3 x d., historyczna grupa kontrolna) Metadon AUC i Cmin: ↔

Indinavir AUC: ↔ (Relative to Indinavir 800 mg TID historical controls) Methadone AUC and Cmin:

(FR) Panie przewodniczący, szanowni koledzy! W dniu 3 października grupa Michelin ogłosiła, że rezygnuje z produkcji opon w swojej fabryce w Toul.

(FR) Mr President, colleagues, on 3 October the Michelin group announced that it is to cease tyre production at its Toul plant.

na piśmie - Jeśli chodzi o sprawozdanie pani poseł Grelier, to w głosowaniu opowiedziałem się inaczej niż moja grupa w kwestii poprawek 4, 5CP, 6 i 3.

in writing. - With regard to the Grelier report, I voted against my Group on four amendments - Amendment 4, Amendment 5CP, Amendment 6 and Amendment 3.

Panie przewodniczący! We Włoszech są trzy państwowe kanały telewizji: Rai 1, Rai 2 i Rai 3, jest grupa Mediaset i jeszcze we Włoszech jest LA7...

Mr President, in Italy, there are three state television channels: Rai 1, Rai 2 and Rai 3, there is the Mediaset group and then in Italy there is LA7 ...

W badaniach klinicznych z kontrolną grupą placebo, częstość zakażenia u pacjentów leczonych produktem Raptiva wynosiła około 27, 3 %, a u pacjentów leczonych placebo 24 %.

In placebo controlled clinical trials, infection rates in Raptiva-treated patients was approximately 27.3 % versus 24.0 % in placebo-treated patients.

W tej grupie, przez ponad 3 lata leczenia produktem OSSEOR ryzyko złamań szyjki kości udowej zmniejszyło się względnie o 36 % w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (tabela 2).

In this group, over 3 years of treatment, OSSEOR reduced the risk of hip fracture by 36 % relative to the placebo group (table 2).

Podczas leczenia podtrzymującego, częstość występowania zaburzeń sercowo- naczyniowych stopnia 3. i 4. była porównywalna pomiędzy pacjentami leczonymi produktem MabThera i grupą kontrolną.

During maintenance treatment, the incidence of grade 3/ 4 cardiac disorders was comparable between patients treated with MabThera and observation.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

grudzień · grumot · grunge · grunt · gruntować · gruntowanie · gruntownie · gruntowność · gruntowny · grupa · grupa-3 · grupami · grupka · grupkami · grupki · grupować · grupowanie · grupowicz · grupowy · grupy · grusza

More translations in the bab.la English-Arabic dictionary.