Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "kieszeń"

 

"kieszeń" English translation

Results: 1-24 of 40

kieszeń {noun}

pocket {noun}

To, co teraz mieści się w kieszeni, za 25 lat zmieści się w krwince.

What now fits in our pockets would fit in a blood cell in 25 years.

Za moich czasów studenckich zajmowała cały kampus. ~~~ Teraz mieści się w kieszeni.

When I was a student it was across campus, now it's in our pockets.

Wydajne przedsiębiorstwa, które dostarczają zbyt wiele, mają głębiej sięgnąć do kieszeni.

Productive operations that deliver too much are to be asked to dig deeper into their pockets.

Mimo to Stany Zjednoczone i kraje wschodzące również muszą sięgnąć do kieszeni.

Yet the United States and the emerging economies, too, must put their hands in their pockets.

Teraz piksele zamknięte są w kanciastych urządzeniach w naszej kieszeni.

Because pixels are actually, right now, confined in these rectangular devices that fit in our pockets.

kieszeń {f} [IT]

bay {noun} [IT]

kieszeń o pełnej wysokości

full-height drive bay

kieszeń {f} (also: sakiewka, ładownica, woreczek, kapciuch)

pouch {noun}

kieszeń {f} (also: kieszonka, rozcięcie)

placket {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "kieszeń":

 

Similar translations

Similar translations for "kieszeń" in English

 

Context sentences

Context sentences for "kieszeń" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Boeing i Lockheed nie wydają z własnej kieszeni ani dolara na badania i rozwój.

Today, the Boeings and the Lockheeds don't spend a dollar of their own money in R&D.

Jeżeli teraz mamy przekazywać miliardy z kieszeni podatników, zasady muszą być jasne.

If we are now to make billions of taxpayers' money available, the terms must be clear.

Często kara jest tak niska w porównaniu do zysków, że można ją zapłacić prosto z kieszeni.

Often, the fine is so low compared with the profit that it is paid out of the petty cash.

Musimy mieć świadomość, że każde euro, które wydajemy pochodzi z kieszeni podatnika.

We need to be aware that every euro we spend comes from the taxpayer.

Niedopuszczalne jest zmarnowanie ponad 4 miliardów euro z kieszeni europejskich podatników.

Wasting over EUR 4 billion of European taxpayers' money is unacceptable.

Nie możemy trwonić rocznie 200 mln euro z kieszeni podatników.

We cannot squander EUR 200 million of taxpayers' money a year.

Niewykluczone, że największym niebezpieczeństwem dla kieszeni Europejczyków jest właśnie ów cynizm.

It may even be that the greatest danger to Europeans' wallets is this very cynicism.

Nie możemy dalej dopłacać do banków z kieszeni podatnika.

We cannot continue to have the taxpayer bailing out banks.

Ponadto, kiedy supermarkety sprzedają mleko po obniżonej cenie, to rolnicy płacą za to ze swoich kieszeni.

In addition, the supermarket sells milk at a discount, but it is the farmer who loses money.

Pacjent otrzyma zwrot kosztów w wysokości stosowanej w jego kraju, a różnicę musi pokryć z własnej kieszeni.

Patients will be reimbursed the cost in their home country, and the difference must be paid by the patient.

Pieniądze na rozbrojenie tego reaktora trzeba będzie wyjąć z kieszeni ludzi dotkniętych kryzysem gospodarczym.

Money for the decommissioning of the reactor will have to be taken from people hit by the economic crisis.

Pochodzi to z naszych kieszeń. ~~~ Nagradzali nas: "O, to niesamowite."

So the awards were like, "Oh, this is fantastic."

Uważnie przyglądamy się sytuacji, aby mieć pewność, że nikt nie sięga i nie może sięgnąć do kieszeni podatników.

We are watching the situation closely, to make sure that taxpayers are not and cannot be called upon.

na piśmie. - Unia Europejska wydaje co roku w imię wielojęzyczności olbrzymie sumy z kieszeni podatników.

in writing. - The European Union spends colossal sums of taxpayers' money every year in the name of multilingualism.

Zewnętrzna kieszeni została zrobiona ze stopionych wysokozagęszczonych polietylenowych rurek, zamiast zgrzanych płatów.

Outer socket made by using heated high-density polyethylene pipes, rather than using heated sheets.

Czyli prawie ma pan ten swój traktat w kieszeni.

So you have almost got your Treaty.

Na eliminacjach w maju ustanowiłam nowe rekordy. ~~~ Myślałam, że złoto mam w kieszeni.

I set new records at the U.S. Nationals -- the Olympic trials -- that May, and was sure that I was coming home with the gold.

Koncernom, które nie zdążą wprowadzić dostosowań, będą groziły kary, które nie będą mogły przekładać się na kieszeń użytkowników.

Companies which do not manage to adapt in time risk facing fines, which it will not be possible to pass on to consumers.

Czy to sprawiedliwe, że środki z kieszeni podatników trafiają do wielkich korporacji, a nie do małych i rodzinnych przedsiębiorstw?

I think it was a very useful, constructive and open discussion.

Mieściły się w kieszeni.

So, what does the astrolabe inspire?
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la Swahili-English dictionary.