Summary

Our team was informed that the translation for "klirens" is missing.

Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "klirens"

Translation

"klirens" English translation

 

Context sentences

Context sentences for "klirens" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Klirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.

Plasma clearance, volume of distribution and half-life are independent of dose.

Klirens osoczowy telmisartanu po podaniu doustnym jest większy niż 1500 ml/ min.

Total plasma clearance of telmisartan after oral administration is > 1500 ml/ min.

Klirens całkowity i klirens nerkowy wynoszą odpowiednio 157- 176 i 3- 3, 5 ml/ min.

The total body and renal clearance are 157-176 and 3-3.5 ml/ min, respectively.

Równoczesne podawanie gemcytabiny nie wpływało na klirens osoczowy erlotynibu.

Co-administration of gemcitabine had no effect on erlotinib plasma clearance.

Klirens nerkowy stanowi około 30 % klirensu całkowitego preparatu PegIntron.

Renal clearance appears to account for 30 % of total clearance of PegIntron.

Klirens nerkowy stanowi około 30 % klirensu całkowitego preparatu PegIntron.

Renal clearance appears to account for 30 % of total clearance of Peg Intron.

Wiek i płeć (jeżeli korygowano uwzględniając masę ciała) nie wpływały na klirens.

Age and gender (when corrected for body weight) did not 12 affect clearance.

Klirens tenekteplazy nie wykazuje zależności od dawki w przedziale dawek leczniczych.

There is no dose dependence of tenecteplase clearance in the therapeutic dose range.

Klirens całkowity i klirens nerkowy wynoszą odpowiednio 157- 176 i 3, 0- 3, 5 ml/ min.

The total body and renal clearance are 157-176 and 3.0-3.5 ml/ min, respectively.

Z tego względu inhibitory tych izoenzymów mogą zmniejszać klirens wardenafilu.

Therefore, inhibitors of these isoenzymes may reduce vardenafil clearance.

Klirens nerkowy polega na przesączaniu kłębuszkowym i czynnym wydzielaniu cewkowym.

The renal clearance occurs through glomerular filtration and active tubular secretion.

U kobiet stwierdzono o 13, 8 % mniejszy klirens newirapiny niż u mężczyzn.

Female patients showed a 13.8 % lower clearance of nevirapine than did male patients.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, klirens mleczanowy może być ograniczony.

In patients with impaired liver function, lactate clearance may be restricted.

Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/ min.

The plasma clearance of montelukast averages 45 ml/ min in healthy adults.

Zaburzenia czynności nerek Anidulafungina ma nieistotny klirens nerkowy (< 1 %).

Renal insufficiency Anidulafungin has negligible renal clearance (< 1 %).

Klirens ustrojowy perflutrenu był podobny u osób zdrowych i osób z POChP.

The systemic clearance of perflutren was similar in healthy and COPD subjects.

Średni ogólnoustrojowy klirens lamiwudyny wynosi około 0, 3 l/ h/ kg mc.

The mean systemic clearance of lamivudine is approximately 0.3 l/ h/ kg.

Wydalanie Całkowity klirens osoczowy wynosił 2, 25 – 2, 74 ml/ minutę/ kg.

Elimination Total clearance in plasma ranged 2.25 - 2.74 ml/ minute/ kg.

Masa ciała jest najbardziej znaczącym kowariantem wpływającym na klirens efalizumabu.

Weight is the most significant covariate affecting efalizumab clearance.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/ min) (patrz punkt 4. 4).

Severe renal impairment (creatinine clearance < 30 ml/ min) (see section 4.4).
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

klinicznie · kliniczny · kliniec · klinika · kliniki · klinkier · klinować · klinowy · kliper · klips · klirens · kliring · klisza · klitka · klituś-bajduś · klityka · kliwer · kloaka · kloc · kloce · klocek

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.