How to write a CV in English

Polish-English translation for "kombinacja"

 

"kombinacja" English translation

Results: 1-28 of 42

kombinacja {noun}

kombinacja {f} (also: zestaw)

combination {noun}

Kombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.

A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.

Douszne – kombinacja kortykosteroidów i środków przeciwzakaźnych, kod ATCvet:

Otologicals – Corticosteroids and anti-infectives in combination ATCvet code:

Ów szczególny kontekst charakteryzuje kombinacja trzech podstawowych cykli.

This specific context is characterised by the combination of three major cycles.

Taka kombinacja środków pomogła w transmisji impulsów polityki pieniężnej.

This combination of measures has supported the transmission of monetary policy.

Kombinacja wszystkich trzech mutacji jest zwykle konieczna do zmniejszenia wrażliwości.

Combination of all three of these is usually required for reduced susceptibility.

kombinacja {f} [sports]

combined {noun} [sports]

Ale co bardzo fajne to to, że kiedy faktycznie połączymy dwie słabsze herbaty, kombinacja, mieszanka, jest mocniejsza niż każda z osobna.

But what's very cool is when we actually combined the two less potent teas together, the combination, the blend, is more potent than either one alone.

kombinacja {f} (also: połączenie, zestaw, menu złożone z dwóch dań do wyboru)

combo {noun} [Amer.] [coll.]

kombinacja {f} (also: grupowanie)

grouping {noun}
permutation {noun}

Istnieje cały szereg kombinacji, w których odstąpienie Wielkiej Brytanii wywoła chaos i zamieszanie.

Indeed, there are all sorts of permutations where the opt-out will create chaos and confusion.

Z powyższego obliczono, że liczba permutacji i kombinacji powstających podczas działania mózgu przewyższa liczbę cząstek elementarnych znajdujących się we wszechświecie.

And based on this, people have calculated that the number of permutations and combinations of brain activity exceeds the number of elementary particles in the universe.

kombinacja {f} [cloth.] [arch.] (also: luźna sukienka na ramiączkach, szmizjerka, halka)

chemise {noun} [cloth.]

kombinacja {f} [cloth.] [arch.] (also: luźna sukienka na ramiączkach, szmizjerka, halka)

shimmy {noun} [cloth.] [coll.]

kombinacja {f} (also: mieszanka, mieszanina, utwór będący kompilacją kilku innych utworów, mashup)

mashup {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "kombinacja":

 

Similar translations

Similar translations for "kombinacja" in English

 

Context sentences

Context sentences for "kombinacja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jeśli pracujesz w Internet Explorerze lub Firefoksie, zastąp Alt kombinacją Alt+Shift.

If you’re working in Internet Explorer or Firefox, replace Alt with Alt+Shift.

Ich przyczyną mogą być czynniki fizyczne lub psychologiczne, lub ich kombinacja.

There may be physical or psychological causes, or a mixture of both.

dawkowania zapewniającego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dla tej kombinacji leków.

% (Relative to saquinavir 800 mg SD (soft gel formulation) alone)

Było to w kombinacji z terenem wielkości boiska piłkarskiego.

So that was also in the mix with the site the size of a football pitch.

Jeśli pracujesz na Macu, zastąp Alt kombinacją Ctrl+Opcja.

If you’re working on a Mac, replace Alt with Ctrl+Option.

Ale nie każda kombinacja jest możliwa - a działa to tak.

But not every transition is possible. ~~~ And this shows how it works.

Wylesiania uda się uniknąć tylko dzięki kombinacji podejścia regulacyjnego i instrumentów rynkowych.

Avoiding deforestation can be achieved only by a mix of regulatory approach and market-based instruments.

Kiedy byliście u władzy modelem sprawowania władzy było pełne kombinacji wyprzedawanie narodowego majątku.

When you were in power, wheeler-dealing and selling off national assets became models of rule.

Dlatego właśnie nie możemy zapominać o kombinacji źródeł energii.

Therefore, we must not forget about the energy mix.

Zapobieganie oznacza, że powinniśmy wpływać na kombinację polityki fiskalnej i monetarnej na szczeblu krajowym.

Prevention means that we should influence the policy mix at the national level.

Celowo wspomniałem tutaj o całej kombinacji źródeł energii, gdyż uważam, że jest to podstawowy czynnik w tej kwestii.

I deliberately mentioned the whole energy mix since I consider it to be the fundamental factor in this matter.

Niezbędne jest stosowanie kombinacji tych instrumentów.

We need these instruments in one mosaic.

Każdy zapach uaktywnia odmienną kombinację czujników, które z kolei uaktywniają inny wykrywacz zapachu w ciele grzybkowatym.

If the connection is strong, the motors will turn on and the fly will initiate a turn.

Panie i panowie posłowie, jeżeli szanujemy siebie i ludzi, to rozwiązanie może być tylko jedno i bez żadnych kombinacji.

Ladies and gentlemen, if we have any respect for ourselves and for other people, there can be only one solution, with no machinations.

Uważam, że zagwarantowanie konkurencyjności stanowi zasadniczy element politycznej kombinacji w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.

I believe that ensuring competitiveness is a vital element in the tax policy mix of a fully functioning single market.

Moja ostatnia uwaga jest taka, że sama edukacja, czy samo zatrudnienie nie zagwarantują skorzystania z właściwej kombinacji umiejętności.

My last point is that neither education nor employment alone can deliver the right mix of skills.

Osiągnięcie społecznej, gospodarczej i terytorialnej spójności wymaga właściwej polityki oraz kombinacji inwestycji na różnych szczeblach.

Achieving social, economic and territorial cohesion requires appropriate policies and a mix of investments from various levels.

To kombinacja rosnącej miejskiej populacji, niknącej bioróżnorodności i oczywiście także podnoszenia się poziomu mórz i zmian klimatycznych.

And it's really a conflux of urban population rising, biodiversity plummeting and also, of course, sea levels rising and climate changing.

W przyszłej kombinacji źródeł energii bioenergia odegra istotną rolę, promując także zatrudnienie w rolnictwie oraz europejską gospodarkę rolną.

In the energy mix of the future, bio-energy will also have a key role to play in boosting rural employment and the rural economy in Europe.

Ta kombinacja polityki na szczeblu krajowym jest głównie odpowiedzialna za kompromis pomiędzy środkami oszczędnościowymi a wzrostem gospodarczym.

The policy mix at national level is mainly responsible for the trade-off between austerity and growth.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the Swahili-English dictionary you will find more translations.