Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "kombinacja"

 

"kombinacja" English translation

Results: 1-24 of 24

kombinacja {noun}

kombinacja {f} (also: zestaw)

combination {noun}

Kombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.

A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.

Douszne – kombinacja kortykosteroidów i środków przeciwzakaźnych, kod ATCvet:

Otologicals – Corticosteroids and anti-infectives in combination ATCvet code:

Ów szczególny kontekst charakteryzuje kombinacja trzech podstawowych cykli.

This specific context is characterised by the combination of three major cycles.

Taka kombinacja środków pomogła w transmisji impulsów polityki pieniężnej.

This combination of measures has supported the transmission of monetary policy.

Kombinacja wszystkich trzech mutacji jest zwykle konieczna do zmniejszenia wrażliwości.

Combination of all three of these is usually required for reduced susceptibility.

kombinacja {f} [sports]

combined {noun} [sports]

Ale co bardzo fajne to to, że kiedy faktycznie połączymy dwie słabsze herbaty, kombinacja, mieszanka, jest mocniejsza niż każda z osobna.

But what's very cool is when we actually combined the two less potent teas together, the combination, the blend, is more potent than either one alone.

kombinacja {f} (also: połączenie, zestaw, menu złożone z dwóch dań do wyboru)

combo {noun} [Amer.] [coll.]
permutation {noun}

Z powyższego obliczono, że liczba permutacji i kombinacji powstających podczas działania mózgu przewyższa liczbę cząstek elementarnych znajdujących się we wszechświecie.

And based on this, people have calculated that the number of permutations and combinations of brain activity exceeds the number of elementary particles in the universe.

kombinacja {f} (also: grupowanie)

grouping {noun}

kombinacja {f} [cloth.] [arch.] (also: luźna sukienka na ramiączkach, szmizjerka, halka)

chemise {noun} [cloth.]

kombinacja {f} [cloth.] [arch.] (also: luźna sukienka na ramiączkach, szmizjerka, halka)

shimmy {noun} [cloth.] [coll.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "kombinacja":

 

Similar translations

Similar translations for "kombinacja" in English

 

Context sentences

Context sentences for "kombinacja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jeśli pracujesz w Internet Explorerze lub Firefoksie, zastąp Alt kombinacją Alt+Shift.

If you’re working in Internet Explorer or Firefox, replace Alt with Alt+Shift.

Ich przyczyną mogą być czynniki fizyczne lub psychologiczne, lub ich kombinacja.

There may be physical or psychological causes, or a mixture of both.

dawkowania zapewniającego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dla tej kombinacji leków.

% (Relative to saquinavir 800 mg SD (soft gel formulation) alone)

Było to w kombinacji z terenem wielkości boiska piłkarskiego.

So that was also in the mix with the site the size of a football pitch.

Ich różne kombinacje dają nieskończone możliwości wszystkiego tego, co twarz jest w stanie zrobić.

And of course, these transcend age, race, culture, gender.

Jeśli pracujesz na Macu, zastąp Alt kombinacją Ctrl+Opcja.

If you’re working on a Mac, replace Alt with Ctrl+Option.

Ale nie każda kombinacja jest możliwa - a działa to tak.

But not every transition is possible. ~~~ And this shows how it works.

Każdy zapach uaktywnia odmienną kombinację czujników, które z kolei uaktywniają inny wykrywacz zapachu w ciele grzybkowatym.

If the connection is strong, the motors will turn on and the fly will initiate a turn.

To kombinacja rosnącej miejskiej populacji, niknącej bioróżnorodności i oczywiście także podnoszenia się poziomu mórz i zmian klimatycznych.

And it's really a conflux of urban population rising, biodiversity plummeting and also, of course, sea levels rising and climate changing.

Ta kombinacja polityki na szczeblu krajowym jest głównie odpowiedzialna za kompromis pomiędzy środkami oszczędnościowymi a wzrostem gospodarczym.

The policy mix at national level is mainly responsible for the trade-off between austerity and growth.

Ludzie polegają na wzroku, więc trudno nam go zrozumieć. ~~~ Użyję kombinacji cyfr i dźwięków by go zilustrować.

Since we are such a visual species, it's hard for us to really understand this, so I'll use a mixture of figures and sounds and hope this can communicate it.

Jeżeli należy na stałe odstawić lek (- i) stosowany (- e) w kombinacji, podawanie produktu Xeloda można wznowić jeśli są spełnione kryteria rozpoczęcia takiego leczenia.

If the other agent(s) have to be discontinued permanently, Xeloda treatment can be resumed when the requirements for restarting Xeloda are met.

Jeżeli należy na stałe odstawić lek (- i) stosowany (- e) w kombinacji, podawanie produktu Xeloda można wznowić, jeśli są spełnione kryteria rozpoczęcia takiego leczenia.

If the other agent(s) have to be discontinued permanently, Xeloda treatment can be resumed when the requirements for restarting Xeloda are met.

Mamy budżet, który na początek zabezpiecza podstawy strategicznego projektu Galileo do 2013 r., a sekret stanowi kombinacja rewizji, elastyczności i ponownego rozdzielenia.

We have a budget that safeguards the foundations of the strategic Galileo project until 2013 in the first instance, and the secret lay in a mix of revision, flexibility and reallocation.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

In the French-English dictionary you will find more translations.