bab.la Language World Cup 2015

BG
VS
SV
Любя Ви Jag älskar dig

Vote for your favourite language!

Polish-English translation for "komunikat"

 

"komunikat" English translation

Results: 1-23 of 271

komunikat {noun}

komunikat {m} (also: komunikacja)

Komisji zapoczątkowała proces przeglądu poprzez komunikat z listopada 2007 roku.

The Commission launched the review process with its communication of November 2007.

Jak już mówiłam na wstępie, zamierzam przedstawić komunikat w sprawie sportu.

As I said in my introduction, I am going to present a communication on sport.

Komisja ogłosiła już komunikat w sprawie dostosowania się do zmian klimatycznych.

The Commission has already announced a Communication on adapting to climate change.

Moim zdaniem komunikat Komisji Europejskiej z 11 listopada to dokument potrzebny.

In my view, the European Commission Communication of 11 November is welcome.

Opracowujemy również komunikat w sprawie finansowania niskoemisyjnych źródeł energii.

We are also drawing up a communication on the financing of low-carbon energy sources.

komunikat {m} (also: meldunek, pośpiech, wysyłka, doniesienie)

dispatch {noun}

komunikat (oficjalny) {m}

communiqué {noun}

Chciałem skończyć z publikacją 50-stronicowych komunikatów Rad Europejskich, których nikt nie czyta, dlatego też zaproponowałem komunikat 8-stronicowy.

I wanted to put an end to European Councils publishing 50-page communiqués that nobody reads, and I therefore proposed an eight-page communiqué.

W rzeczy samej, dopełniając się nawzajem, wspólny komunikat z Nairobi i konferencja w Goma stanowią zachęcający początek - lecz tylko początek - trudnego i długotrwałego procesu.

Indeed, while complementing each other, the Nairobi Joint Communiqué and the Goma Conference represent an encouraging start - but only a start - of a difficult and lengthy process.

Ważnym europejskim osiągnięciem w tym obszarze jest komunikat brugijski z grudnia 2010 roku o ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

The Bruges Communiqué of December 2010 on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020 is an important European achievement in this area.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "komunikat":

 

Similar translations

Similar translations for "komunikat" in English

 

Context sentences

Context sentences for "komunikat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Plan stanowi również komunikat dla regionu, że jesteśmy przygotowani tam wytrwać.

It also sends out a message to the region that we are prepared to stay the course.

Ponadto jest to szczególnie szkodliwy komunikat do naszych zewnętrznych partnerów.

Furthermore, it is also particularly damaging as a message to our external partners.

Zastanawiam się, jaki komunikat dostrzega w tym budżecie Europejska Partia Ludowa.

What is the message, I wonder, that the European People's Party sees in this budget?

Przyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.

I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.

Otóż ten komunikat dotarł o jedno kliknięcie za daleko, a ono znowu o jedno za daleko.

You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.

Podczas pracy w trybie offline w lewym dolnym rogu ekranu jest widoczny komunikat.

When you’re working offline, you’ll see a message in the lower left part of the screen.

Ten sam komunikat musi jednak dobiegać ze strony greckiego politycznego establishmentu.

However, the same message needs to come from the Greek political establishment.

Te pozytywne komunikaty byłyby szczególnie ważne po irlandzkim referendum.

These positive messages would be particularly important following the Irish referendum.

Uważam komunikat Komisji dotyczący tego zagadnienia za niezwykle ważny.

I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.

Ten komunikat może się pojawiać w witrynach intensywnie korzystających z kodu JavaScript.

You might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.

Komunikat prasowy w tej sprawie ukazał się w serwisie internetowym EBC 15 czerwca 2012 r.

A related press release was published on the ECB’s website on 15 June 2012.

Komunikat jest następujący: albo podatek będzie miał zasięg globalny, albo go nie będzie.

What is being said is that either it is global or it is not going to exist.

Był to bardzo wyraźny i zdecydowany komunikat potępiający, skierowany do władz Białorusi.

This was a very clear and strong message of condemnation to the authorities.

W zweryfikowanych wpisach użytkownicy widzą komunikat „Zweryfikowane”.

Verified listings also appear to users with the phrase "Verified by Business Owner."

Przyjęta właśnie przez Parlament wspólna rezolucja to jasny komunikat.

The joint resolution which has just been adopted by Parliament sends out a clear signal.

Zastanawiasz się, co oznacza komunikat o błędzie wyświetlany podczas używania Listy zadań?

You can create as many lists as you need to organize your information.

Odnośnie do naszych priorytetów w zakresie walki z dyskryminacją, mamy dla Rady komunikat.

Regarding our priorities, on anti-discrimination, we send a message to the Council.

Poprzez tę rezolucję Parlament pragnie wysłać dwa niezależne komunikaty.

With this resolution, Parliament is sending out two separate messages.

Uważam, że wysyłamy komunikat zawierający przekaz mocnej i konsekwentnej polityki.

I believe we are sending the message of a firm and consistent policy.

Musimy wysłać wyraźny komunikat, że Europa socjalna żyje i ma się dobrze.

We need to send a clear message that social Europe is alive and well.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: gay, gay, gay, gay, road dog

Similar words

In the English-Polish dictionary you will find more translations.