Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "komunikat"

 

"komunikat" English translation

Results: 1-28 of 65

komunikat {noun}

komunikat {m} (also: komunikacja)

Komisji zapoczątkowała proces przeglądu poprzez komunikat z listopada 2007 roku.

The Commission launched the review process with its communication of November 2007.

Jak już mówiłam na wstępie, zamierzam przedstawić komunikat w sprawie sportu.

As I said in my introduction, I am going to present a communication on sport.

Komisja ogłosiła już komunikat w sprawie dostosowania się do zmian klimatycznych.

The Commission has already announced a Communication on adapting to climate change.

Moim zdaniem komunikat Komisji Europejskiej z 11 listopada to dokument potrzebny.

In my view, the European Commission Communication of 11 November is welcome.

Opracowujemy również komunikat w sprawie finansowania niskoemisyjnych źródeł energii.

We are also drawing up a communication on the financing of low-carbon energy sources.

komunikat {m} (also: meldunek, pośpiech, wysyłka, doniesienie)

dispatch {noun}

komunikat (oficjalny) {m}

communiqué {noun}

Chciałem skończyć z publikacją 50-stronicowych komunikatów Rad Europejskich, których nikt nie czyta, dlatego też zaproponowałem komunikat 8-stronicowy.

I wanted to put an end to European Councils publishing 50-page communiqués that nobody reads, and I therefore proposed an eight-page communiqué.

W rzeczy samej, dopełniając się nawzajem, wspólny komunikat z Nairobi i konferencja w Goma stanowią zachęcający początek - lecz tylko początek - trudnego i długotrwałego procesu.

Indeed, while complementing each other, the Nairobi Joint Communiqué and the Goma Conference represent an encouraging start - but only a start - of a difficult and lengthy process.

Ważnym europejskim osiągnięciem w tym obszarze jest komunikat brugijski z grudnia 2010 roku o ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

The Bruges Communiqué of December 2010 on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020 is an important European achievement in this area.

komunikat {m} (also: zdanie, instrukcja, twierdzenie, rozkaz)

statement {noun}

To był oficjalny komunikat związany z wyborem pana Barroso na przewodniczącego Komisji Europejskiej.

This was the official statement related to the election of Mr Barroso as President of the European Commission.

A 19 maja, po posiedzeniu ASEAN w Singapurze, opublikowano komunikat zawierający pewne pozytywne elementy.

And on 19 May, following the ASEAN meeting in Singapore, a statement was received containing some encouraging elements.

Mam oficjalny komunikat. Zgodnie z art.

I have an official statement.

Jedynymi, w miarę konkretnymi danymi, były komunikaty o zamykaniu kolejnych przestrzeni powietrznych.

The only fairly specific information came from statements about the closure of more areas of air space.

komunikat {m} (also: ogłoszenie, zapowiedź, zawiadomienie, anons)

announcement {noun}

Otóż ten komunikat dotarł o jedno kliknięcie za daleko, a ono znowu o jedno za daleko.

You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.

Z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź pana Špidli, że przygotowywany jest komunikat Komisji.

I welcome Mr Špidla's announcement that the Commission's communication is being drafted.

Czy można by było rozważyć tę kwestię i wydać odpowiedni komunikat o godz. 12.00?

Practically, could that be considered, and could we have a comment back in the announcement at 12 o'clock, please?

Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól

Announcement by the President: see Minutes

Mam jeszcze jeden komunikat.

I have one announcement to make.

komunikat {m} (also: wiadomość, przesłanie)

message {noun}

Plan stanowi również komunikat dla regionu, że jesteśmy przygotowani tam wytrwać.

It also sends out a message to the region that we are prepared to stay the course.

Ponadto jest to szczególnie szkodliwy komunikat do naszych zewnętrznych partnerów.

Furthermore, it is also particularly damaging as a message to our external partners.

Zastanawiam się, jaki komunikat dostrzega w tym budżecie Europejska Partia Ludowa.

What is the message, I wonder, that the European People's Party sees in this budget?

Ten sam komunikat musi jednak dobiegać ze strony greckiego politycznego establishmentu.

However, the same message needs to come from the Greek political establishment.

Podczas pracy w trybie offline w lewym dolnym rogu ekranu jest widoczny komunikat.

When you’re working offline, you’ll see a message in the lower left part of the screen.

komunikat {m} (also: pogotowie, alarm, zawiadomienie, ostrzeżenie)

alert {noun}

Ten komunikat może się pojawiać w witrynach intensywnie korzystających z kodu JavaScript.

You might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.

Szczegóły: Podczas korzystania z funkcji autoryzowanych stron, każda nieautoryzowana witryna wywoła komunikat z alertem na stronie głównej.

Details: When using the authorized sites feature, any sites that you haven't authorized will trigger an alert message on your home page.

komunikat {m} (also: informacja, wiadomość, nowina, powiadomienie)

information {noun}

Zastanawiasz się, co oznacza komunikat o błędzie wyświetlany podczas używania Listy zadań?

You can create as many lists as you need to organize your information.

Jeśli na skutek błędu ten komunikat jest nadal wyświetlany w Twojej sieci, prześlij nam dodatkowe informacje.

If your network continues to experience this message in error, please send us additional information.

Może to być standardowy komunikat ,,Nie znaleziono pliku" lub niestandardowa strona służąca do przekazania użytkownikowi dodatkowych informacji.

This may be a standard "File Not Found" message, or it could be a custom page designed to provide the user with additional information.

Jeśli sprzedawca ma otrzymać numer telefonu kupującego, odpowiedni komunikat jest wyświetlany przed dokonaniem zakupu w obszarze Informacje o płatnościach i prywatność.

If we share your telephone number with a seller, we will display a notification message under Billing Information and Privacy before you submit your purchase.

Pan Iturgaiz powinien zweryfikować swoje informacje, ponieważ w sobotę rząd Wenezueli i rząd Hiszpanii wydały wspólny komunikat w tej sprawie.

Mr Iturgaiz should update his information, because on Saturday, the government of Venezuela and the government of Spain issued a joint communication regarding this matter.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "komunikat":

 

Similar translations

Similar translations for "komunikat" in English

 

Context sentences

Context sentences for "komunikat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Przyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.

I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.

Uważam komunikat Komisji dotyczący tego zagadnienia za niezwykle ważny.

I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.

Komunikat prasowy w tej sprawie ukazał się w serwisie internetowym EBC 15 czerwca 2012 r.

A related press release was published on the ECB’s website on 15 June 2012.

Komunikat jest następujący: albo podatek będzie miał zasięg globalny, albo go nie będzie.

What is being said is that either it is global or it is not going to exist.

W zweryfikowanych wpisach użytkownicy widzą komunikat „Zweryfikowane”.

Verified listings also appear to users with the phrase "Verified by Business Owner."

Przyjęta właśnie przez Parlament wspólna rezolucja to jasny komunikat.

The joint resolution which has just been adopted by Parliament sends out a clear signal.

Komunikat prasowy w tej sprawie pojawi się w serwisie internetowym EBC.

A related press release will be made available on the ECB’s website.

[3] Zob. komunikat prasowy COM IP na temat wyników badania Capgemini.

[3] Reference to COM IP Press Release on results of Capgemini study

[1] Zob. komunikaty Eurostatu 23/2002, 58/2002, 84/2002 i 69/2003.

[1] See Eurostat News Releases 23/2002, 58/2002, 84/2002 and 69/2003.

Komunikat prasowy w tej sprawie i szczegóły operacyjne są dostępne w serwisie internetowym EBC.

A related press release and further operational details are available on the ECB’s website.

Więcej informacji zawiera wspólny komunikat prasowy z 4 maja 2006 r.

http://www.ecb.int/press/pr/date/2006/html/pr060504_1.en.html).

Zanim udzielę głosu pierwszemu mówcy, panu posłowi Karasowi, mam dwa bardzo krótkie komunikaty.

Before giving the floor to the first speaker on the list, Mr Karas, I have two very short notices.

Dlaczego dzisiaj nie ukazał się żaden komunikat z biura komisarza Kyprianou?

Why was there no press release today from a Kyprianou source?

Poniżej zamieszczone są komunikaty prasowe dotyczące tych decyzji.

The press releases referring to that decision are as follows:

Komunikat w sprawie wina stanie się z czasem komunikatem w sprawie własności.

The COM in wine would eventually become a COM in property.

Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

A related press release is available on the ECB’s website.

Wielu naszych młodszych wyborców w całej UE właśnie taki komunikat chce przekazać naszym prezydencjom.

Many of our younger constituents across the EU are telling our presidencies this very thing.

Uważam, że jest to bardzo istotny komunikat i mam nadzieję, że poprą mnie Państwo w tej kwestii.

That is, I think, a very important signal to send out today and I hope that you will support me in this.

Czyli komunikat jest następujący: podatku nie będzie.

What is being said, therefore, is that it is not going to exist.

Nie mamy czasu na kolejne jałowe komunikaty prasowe.

We have no more time for meaningless press releases.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

In the English-Swedish dictionary you will find more translations.