Internship offers in many countries

Polish-English translation for "liczby pierwsze"

Translation

"liczby pierwsze" English translation

Did you mean: liczba pierwsza?
Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "liczby pierwsze" in English

 

Context sentences

Context sentences for "liczby pierwsze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Zaleca się regularne kontrolowanie liczby płytek krwi przez pierwsze 8 tygodni leczenia.

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Zaleca się regularne kontrolowanie liczby płytek krwi przez pierwsze 8 tygodni leczenia.

It is recommended that the platelet count is regularly checked during the first 8 weeks of therapy.

Zaleca się regularne kontrolowanie liczby płytek krwi przez pierwsze 8 tygodni leczenia.

It is recommended that the platelet count is regularly monitored during the first 8 weeks of therapy.

Zaleca się regularne kontrolowanie liczby płytek krwi przez pierwsze 8 tygodni leczenia.

It is recommended that the platelet count be monitored regularly during the first 8 weeks of therapy.

Liczby pierwsze, Gauss - jeden z moich ulubionych tematów.

Prime numbers, Gauss, one of my favorites.

Zaleca się regularne kontrolowanie liczby płytek krwi przez pierwsze 8 tygodni leczenia.

The target haemoglobin concentration in two studies was > 13 g/ dl; in the remaining three studies it was 12- 14 g/ dl.

Po pierwsze liczby, a po drugie koncept.

One, the numbers you'll never get to see.

Po pierwsze, wzrost liczby ludności.

First, population growth.

Jej celem jest po pierwsze zwiększenie liczby miejsc pracy i przyśpieszenie rozwoju przemysłowego Unii Europejskiej, po drugie zaś poprawa warunków dla mieszkańców innych krajów świata.

Its purpose is, firstly, to strengthen jobs and industrial development in the European Union and, secondly, to improve conditions for people in other countries of the world.

Po pierwsze, musimy być dokładniejsi w kwestii liczby pojęć lub wytyczenia granic między nimi.

Firstly we need to be more precise on a number of concepts or the demarcation between some of them.

Po pierwsze musimy znaleźć miejsca pracy dla większej liczby osób.

Firstly: we must find jobs for more people.

Po pierwsze, wzrost liczby ludności.

First, population growth.

Po pierwsze - na ograniczenie trudnego do ogarnięcia wzrostu liczby przepisów antyterrorystycznych oraz zapewnienie większej przejrzystości tych przepisów.

Firstly, the burgeoning growth in anti-terrorism laws and the provision of greater transparency in such laws.

(FR) Panie przewodniczący! Po pierwsze, chcę pogratulować Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich rekordowej liczby postępowań zamkniętych w 2008 roku.

(FR) Mr President, first of all, I should like to congratulate the European Ombudsman on the record number of inquiries closed in 2008.

Pierwsze badanie obejmowało prawie 8 000 kobiet w podeszłym wieku z osteoporozą, przy czym obserwowano liczbę złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej w ciągu trzech lat.

The first involved almost 8,000 elderly women with osteoporosis, looking at the number of spine and hip fractures over three years.

Niezależnie od liczby sesji i upływu czasu Google Analytics "pamięta" pierwsze skierowanie. ~~~ Daje to usłudze Analytics rzeczywiste możliwości śledzenia wielosesyjnego.

Regardless of how manysessionsor how much time has passed, Google Analytics "remembers" theoriginal referral.This gives Analytics true multi-sessiontracking capability.

Rozkładamy tą tkankę na części pierwsze, czyli komórki pacjenta, które oddzielamy, hodujemy i zwiększamy ich liczbę, poza ciałem.

To the naked eye they look like a piece of your blouse, or your shirt, but actually these materials are fairly complex and they are designed to degrade once inside the body.

Kraj ten zajmuje drugie miejsce po Chinach w zakresie liczby wykonanych wyroków śmierci przez ukamienowanie, a pierwsze, jeśli weźmiemy pod uwagę wskaźnik na głowę mieszkańca.

The country is second to China as regards application of the death penalty by stoning in terms of the number of executions, and first on a per capita basis.

Na podstawie tego, co mówili koledzy i koleżanki, sądzę, że możemy wyciągnąć trzy ważniejsze, zasadnicze wnioski: po pierwsze, potrzebujemy większej liczby kontroli państwowych.

Following on from what my fellow Members have said, I think there are three more important principal conclusions: firstly, we need more state checks.

Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę wzrost liczby dzieci z autyzmem rzędu 435% w ciągu ostatnich 15 lat, a także wskaźnika ADHD, które obecnie dotyka 3-5% dzieci.

Firstly, we can consider the 435% increase we have seen in the rates of children with autism in the last 15 years and the rates of ADHD, which currently affects 3-5% of children.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

licytacja · licytanci · licytant · licytator · licytować · licytujący · licz · liczba · liczbowy · liczby · liczby-pierwsze · liczebnik · liczebność · liczebny · liczenie · liczi · liczko · liczne · liczni · licznik · liczność

In the English-French dictionary you will find more translations.