Polish-English translation for "m. in."

PL m. in. English translation

m. in. [abbreviation]

PL m. in.
play_circle_outline
[abbreviation]

trending_flat
"między innymi"

m. in. (also: między innymi)
Rezultat tej akcji jest przewidywalny: odsprzedający w krótkim czasie de facto przejmą m.in. polskie elektrownie.
The result of this action is foreseeable: within a short time the sellers will in practice take over inter alia Polish power stations.
Nowe wytyczne, które uwzględniają m.in. aktualizacje potrzebne w TARGET2 wersji 5.0, będą obowiązywać od 21 listopada 2011 r.
The Guideline, which inter alia takes into account the updates needed by the TARGET2 release 5.0, will apply as from 21 November 2011.
m. in. (also: między innymi)
14 osób odniosło m.in. obrażenia oczu.
14 people suffered eye injuries, among others.
W "99" bohaterowie mają uosabiać 99 cech Allaha, m.in. sprawiedliwość, mądrość i miłosierdzie.
." ~~~ The characters are meant to embody the 99 attributes of Allah: justice, wisdom, mercy, among others.
W inscenizacji „Nibelungów“ reżyser wykorzystał tylko fragmenty tekstu Hebbla i wzbogacił go m.in. urywkami z „Eddy“.
In the “Nibelungen”, for example, he used only parts of the Hebbel texts and inserted fragments from the “Edda”, among others.
m. in. (also: między innymi)
Stało się tak m.in. z powodu sporów pana Juszczenki i pani Tymoszenko.
This is because of the dispute between Mrs Tymoshenko and Mr Yushchenko, among other things.
To przedsięwzięcie jest próbą m.in. poszerzenia pola widzenia tej kwestii wśród obywateli.
This exercise attempts among other things to increase the visibility of this topic among citizens.
Demokratyzuje Unię Europejską poprzez m.in. wzmocnienie legislacyjnej roli naszego Parlamentu.
It democratises the European Union, among other things by reinforcing the legislative role of our Parliament.

Similar translations for "m. in." in English

m noun
English

Context sentences for "m. in." in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropol wspomaga działania organów ścigania państw członkowskich UE dotyczące m.in
Europol supports law enforcement activities of EU Member States in areas such as:
PolishPrzed pochopnymi decyzjami i rozwiązaniami ostrzega nas m.in. dramat Serbii i Kosowa.
The drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
PolishNatykamy się na magiczne słowa m.in. w obecnych debatach i w rezolucjach.
We hear the magic words, for example, in our current debates and resolutions.
PolishPrezydencja francuska zmieniła również i innych, m.in. Daniela Cohn-Bendita.
The French Presidency has also changed others, such as Daniel Cohn-Bendit.
PolishUnia Europejska opiera się na zasadach, do których należy m.in. poszanowanie praw człowieka.
The European Union is based on principles that include respect for human rights.
PolishDaryfenacyna jest selektywnym antagonistą receptorów muskarynowych typu 3 (M3SRA) in vitro.
Darifenacin is a selective muscarinic M3 receptor antagonist (M3 SRA) in vitro.
PolishPobito także dziennikarzy, m.in. Bena Stockinga z Associated Press.
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
PolishChodzi tu m.in. o przestępczość zorganizowaną, działalność mafii, a także handel ludźmi.
This includes organised crime, the activities of the mafia and people trafficking, too.
PolishMam tu na myśli m.in. potrzebę zmiany dyrektywy w sprawie nadużyć na rynkach finansowych.
I refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.
Polishzapalenie narządów miednicy mniejszej o niewielkim i umiarkowanym nasileniu (m. in.
Mild to moderate pelvic inflammatory disease (i. e. infections of female upper genital tract,
PolishUnia Europejska stoi przed wielkim wyzwaniem m.in. ze strony Chin, Indii i Brazylii.
The EU is facing a huge challenge, which is coming from the likes of China, India and Brazil.
PolishKriegenburg reżyserował również gościnnie, m.in. w Bazylei, Bonn i w Hanowerze.
Guest productions in Basel, Bonn and Hanover, among other towns.
PolishTo m.in. od nas tu zebranych zależy, jak ważną rolę będzie on odgrywał w przyszłej Europie.
The importance of the role of volunteering in Europe in the future depends partly on us.
PolishM.in. to one są nadaktywne przy schorzeniach takich jak epilepsja.
And these are some of the cells that might be overactive in disorders such as epilepsy.
PolishStało się tak m.in. z powodu sporów pana Juszczenki i pani Tymoszenko.
This is because of the dispute between Mrs Tymoshenko and Mr Yushchenko, among other things.
PolishDorsz jest zatem naturalnym hamulcem zakwitów alg, m. in. w Bałtyku.
Cod naturally controls the spread of algae, notably in the Baltic Sea.
PolishSzereg innych spraw zostało także poruszonych, m.in. sprawa praw człowieka.
A range of other issues were addressed, including human rights.
PolishStaje się to coraz ważniejsze, co zauważył m.in. mój przedmówca pan poseł Sógor.
This is becoming increasingly necessary, as pointed out, for example, by Mr Sógor in the previous speech.
PolishDlatego m.in. jest to wspólne zadanie dla Unii Europejskiej.
This is one of the reasons why it is a common task for the European Union.
PolishWiąże się to m.in. z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
This is partly due to their role in childbearing and bringing up their families.