Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "m. in."

 

"m. in." English translation

Results: 1-24 of 235

m. in.

m. in. (między innymi) [abbr.] (also: między innymi)

Po okresie studiów Bosse pracował jako asystent reżysera, m.in. u boku Manfreda Kargego i Roberta Wilsona.

This was followed by positions as assistant director under Manfred Karge and Robert Wilson, among others.

W "99" bohaterowie mają uosabiać 99 cech Allaha, m.in. sprawiedliwość, mądrość i miłosierdzie.

"The 99." ~~~ The characters are meant to embody the 99 attributes of Allah: justice, wisdom, mercy, among others.

14 osób odniosło m.in. obrażenia oczu.

14 people suffered eye injuries, among others.

W inscenizacji „Nibelungów“ reżyser wykorzystał tylko fragmenty tekstu Hebbla i wzbogacił go m.in. urywkami z „Eddy“.

In the “Nibelungen”, for example, he used only parts of the Hebbel texts and inserted fragments from the “Edda”, among others.

Panie Prezydencie! Korzystając z okazji dziękuję również za niedawne otwarcie rynku pracy we Francji, m.in. dla Polaków.

Mr President, I would also like to take this opportunity to thank you for the recent opening-up of the job market in France to Poles, among others.

m. in. (między innymi) [abbr.] (also: między innymi)

Chodzi m.in. o strategię Dunaju, strategię dotyczącą Romów czy kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim.

This includes, inter alia, the Danube strategy, a strategy on the Roma and issues relating to the Eastern Partnership.

Rezultat tej akcji jest przewidywalny: odsprzedający w krótkim czasie de facto przejmą m.in. polskie elektrownie.

The result of this action is foreseeable: within a short time the sellers will in practice take over inter alia Polish power stations.

Nowe wytyczne, które uwzględniają m.in. aktualizacje potrzebne w TARGET2 wersji 5.0, będą obowiązywać od 21 listopada 2011 r.

The Guideline, which inter alia takes into account the updates needed by the TARGET2 release 5.0, will apply as from 21 November 2011.

Obejmują one m.in.:

These include inter alia:

To z kolei może przełożyć się na korzyści ekonomiczno-społeczne w postaci m.in. wzrostu atrakcyjności turystycznej nagrodzonych obiektów.

This, in turn, may translate into economic and social benefits, inter alia, by making the sites awarded the label more attractive to tourists.

m. in. (między innymi) [abbr.] (also: między innymi)

Stało się tak m.in. z powodu sporów pana Juszczenki i pani Tymoszenko.

This is because of the dispute between Mrs Tymoshenko and Mr Yushchenko, among other things.

To przedsięwzięcie jest próbą m.in. poszerzenia pola widzenia tej kwestii wśród obywateli.

This exercise attempts among other things to increase the visibility of this topic among citizens.

Demokratyzuje Unię Europejską poprzez m.in. wzmocnienie legislacyjnej roli naszego Parlamentu.

It democratises the European Union, among other things by reinforcing the legislative role of our Parliament.

Oczywiście chcemy również chronić dzieci przed reklamami, które m.in. pobudzają do przemocy czy promują seksizm.

Of course we want to protect children against adverts that incite violence and sexism, among other things.

Poważnym wyzwaniem jest dostępność m.in. surowców, w tym również surowców energetycznych.

The availability of, among other things, raw materials, including raw materials for power generation, is a serious challenge.

m. in. (między innymi) [abbr.]

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "m. in." in English

 

Context sentences

Context sentences for "m. in." in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Takie nowe środki obejmują m.in. opodatkowanie sektora finansowego i emisji CO2.

New means of financing include taxation of the financial sector and CO2 emissions.

Europol wspomaga działania organów ścigania państw członkowskich UE dotyczące m.in.:

Europol supports law enforcement activities of EU Member States in areas such as:

Przed pochopnymi decyzjami i rozwiązaniami ostrzega nas m.in. dramat Serbii i Kosowa.

The drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.

Prezydencja francuska zmieniła również i innych, m.in. Daniela Cohn-Bendita.

The French Presidency has also changed others, such as Daniel Cohn-Bendit.

Natykamy się na magiczne słowa m.in. w obecnych debatach i w rezolucjach.

We hear the magic words, for example, in our current debates and resolutions.

Chodzi tu m.in. o przestępczość zorganizowaną, działalność mafii, a także handel ludźmi.

This includes organised crime, the activities of the mafia and people trafficking, too.

Mam tu na myśli m.in. potrzebę zmiany dyrektywy w sprawie nadużyć na rynkach finansowych.

I refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.

Daryfenacyna jest selektywnym antagonistą receptorów muskarynowych typu 3 (M3SRA) in vitro.

Darifenacin is a selective muscarinic M3 receptor antagonist (M3 SRA) in vitro.

Takie nastroje można również zaobserwować w krajach kandydujących, m. in. w Turcji.

A trend that can also be observed in candidate countries like Turkey.

To m.in. od nas tu zebranych zależy, jak ważną rolę będzie on odgrywał w przyszłej Europie.

The importance of the role of volunteering in Europe in the future depends partly on us.

Redaktor prowadzący dział literacki m.in. w „Frankfurter Rundschau“.

Senior Literary Editor for publications including the “Frankfurter Rundschau”.

Dorsz jest zatem naturalnym hamulcem zakwitów alg, m. in. w Bałtyku.

Cod naturally controls the spread of algae, notably in the Baltic Sea.

Unia Europejska opiera się na zasadach, do których należy m.in. poszanowanie praw człowieka.

The European Union is based on principles that include respect for human rights.

Pobito także dziennikarzy, m.in. Bena Stockinga z Associated Press.

Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.

zapalenie narządów miednicy mniejszej o niewielkim i umiarkowanym nasileniu (m. in.

Mild to moderate pelvic inflammatory disease (i. e. infections of female upper genital tract,

Unia Europejska stoi przed wielkim wyzwaniem m.in. ze strony Chin, Indii i Brazylii.

The EU is facing a huge challenge, which is coming from the likes of China, India and Brazil.

M.in. to one są nadaktywne przy schorzeniach takich jak epilepsja.

And these are some of the cells that might be overactive in disorders such as epilepsy.

To także nasza przyszłość, bo od nich zależy m.in. bezpieczeństwo żywnościowe Europy i świata.

They need help to become better qualified, through vocational training and advice.

Kriegenburg reżyserował również gościnnie, m.in. w Bazylei, Bonn i w Hanowerze.

Guest productions in Basel, Bonn and Hanover, among other towns.

Szereg innych spraw zostało także poruszonych, m.in. sprawa praw człowieka.

A range of other issues were addressed, including human rights.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to lull someone into security, to ride roughshod over someone, to give someone the bum's rush, the three R's, to take the rap

Similar words

Lwów · lwowski · lycra · lygrys · Lynn · Lysithea · lżejszy · lżyć · lżywy · m · m-in · ma · Maastricht · MAC · maca · macać · Macedonia · macedoński · maceracja · macerować · mach

Search for more words in the English-Arabic dictionary.