Internship offers in many countries

Polish-English translation for "mały"

 

"mały" English translation

Results: 1-38 of 1131

mały {adjective}

mały {adj. m} (also: małe, mała)

little {adj.}

Jednak MŚP nadal mają zbyt mały dostęp do pożyczek i programów finansowania.

Yet the SMEs continue to have too little access to loans and funding programmes.

Ale pamiętam, że kiedy byłem mały, zabijał w domu muchy z mojej wiatrówki.

But when I was little, I remember, he would kill flies in our house with my BB gun.

Wiemy, że mały Skippy ładuje gdzieś tutaj swojego kałasza, przygotowując się do lekcji.

We know that little Skippy is loading his Uzi down here, getting ready for homeroom.

Potem przytwierdzaliśmy mały chip, mały nadajnik do tych śmieci i zaczęliśmy je śledzić.

Then we put a little chip, little tag, onto the trash and then started following it.

Dodam, że podczas prezydencji francuskiej zapisano mały kawałek historii.

Let me add that a little piece of history has been written during the French presidency.

mały {adj. m} (also: młody, drobny, nieznaczny, niewielki)

small {adj.}

To jest system logistyczny, mały fragment systemu, który aktualnie tworzymy.

Here's a logistics system, a small piece of one that we're currently building.

A choć początek twój mały będzie, jednak ostatek twój bardzo się rozmnoży.

And though thy beginning was small, Yet thy latter end would greatly increase.

To jedynie mały przykład możliwości oferowanych przez nowe technologie.

That is just a small example of the opportunities offered by new technology.

Wiem, że to oklepane, ale spójrzcie, spójrzcie jak mały, jak maleńki się stał.

I know it's a cliche, but look, look how small, how tiny it has gotten.

Cóż, czasami, Panie Przewodniczący, potrzebny jest mały aniołek stróż na ramieniu.

Well, sometimes, Mr President, you need a small angel at your shoulder.

mały {adj. m} (also: drobny, malutki, maleńki, małe)

tiny {adj.}

Wiem, że to oklepane, ale spójrzcie, spójrzcie jak mały, jak maleńki się stał.

I know it's a cliche, but look, look how small, how tiny it has gotten.

Mały szczegół dotyczący ekonomii behawioralnej: we Włoszech punkty karne odlicza się wstecz.

Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.

Ten mały "szpikulec", drugi od lewej, jest przodkiem pszenicy.

The tiny spike on the left to the center is actually the forefather of wheat.

Ignorują mały znak przestrzegający przed wchodzeniem do wody.

They don't see the little, tiny sign that says: "Stay out of the water."

Kupiliśmy ten mały, malusieńki bungalow w Santa Monica do wieku prawie 60 lat budowałem wokół niego dom.

We bought this tiny little bungalow in Santa Monica and for like 50 grand I built a house around it.

mały {adj. m} (also: nikły, nikła, mała)

slim (chance, possibility) {adj.}

mały {adj. m} (also: drobny)

petite {adj.}

mały {adj. m} (also: maleńki)

minuscule {adj.}

mały {adj. m} (also: maleńki)

miniscule {adj.}

mały {adj. m} (also: zdrobniały)

diminutive {adj.}

mały {adj. m}

lil (little) {adj.} [coll.] [abbr.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "mały":

 

Similar translations

Similar translations for "mały" in English

 

Context sentences

Context sentences for "mały" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Prosimy o zwiększenie o bardzo mały poziom środków przeznaczonych na płatności.

We are asking for an increase in the very low level of payment appropriations.

W grupie stosującej małą dawke kwasu acetylosalicylowego częstość występowania POB

In the low dose ASA group the incidence of POBs was 15/ 2167 patients (0.69 %) for

A oto ich mała orkiestra współczesna, 12 osób, zmiennie używających swego tytułu.

Or there's a smaller contemporary orchestra, 12 people that remixes its own title.

Dotkniemy Jesse`ego tutaj, poczuje swój kciuk, dotkniemy go tu, poczuje mały palec.

So you touch Jesse here, he feels his thumb; you touch it here, he feels his pinky.

W populacji nie stosującej małej dawki aspiryny, częstość występowania zdarzeń APTC

In the population not using low-dose aspirin, the incidence of APTC events was

Zwykle leczenie należy rozpocząć od małej dawki 0, 25 ml (62, 5 mikrogramów).

In general, treatment should be started at a low dose of 0.25 ml (62.5 micrograms).

pacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych

if your amounts of various types of blood cells and blood components are too low

Zajmie on Białorusi niemało czasu, i na tej drodze pojawi się wiele przeszkód.

It will take time for Belarus and there will be many obstacles along the way.

W tym celu potrzebna jest a nawet niezbędna mała rewizja perspektywy finansowej.

This necessitates, forces even, a mini-revision of the financial perspective.

Wreszcie, mała uwaga naszego kolegi, posła Schulza, który nie jest tu obecny.

Finally, a minor observation for our colleague, Mr Schulz, who is no longer here.

Panie przewodniczący! Byłem jeszcze małym chłopcem, gdy Sowieci najechali mój kraj.

Mr President, when I was still a young boy, my country was invaded by the Soviets.

Kiedy ich był mały poczet, prawie mały poczet, a jeszcze w niej byli przychodniami.

When they were but a few men in number, Yea, very few, and sojourners in it.

Uczestniczyły w nich młode i dorosłe koty różnych ras, lecz nie małe kocięta.

They included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.

A to była mała kałamarnica Humboldta, która mierzyła około 3 stopy długości.

And that was a Humboldt squid, a juvenile Humboldt squid, about three feet long.

Nie wiem, czy pamiętacie 16-megahercowego Macintosha. ~~~ To jest mała szybkość.

I don't know if you remember a Mac that was 16 Megahertz, that's slow speed.

Mała rada - jeśli robią wam zdjęcia do prasy, to nie dotykajcie swoich zębów.

Just a tip, if you're being photographed for press pictures, don't touch your teeth.

Hipoglikemię o małym nasileniu zwykle można leczyć węglowodanami podawanymi doustnie.

Mild episodes of hypoglycaemia usually can be treated with oral carbohydrates.

Ceftriakson przenika przez łożysko i w małych ilościach do mleka kobiecego.

Ceftriaxone crosses the placenta and is excreted in human milk at low concentrations.

Łatwy w obsłudze i niedrogi zestaw nadzoru sklepów detalicznych i małych firm

For easy and affordable surveillance of retail shops and smaller businesses

Jednocześnie może wystąpić nasilenie syntezy lipoprotein o bardzo małej gęstości.

A concomitant increase in very low density lipoprotein synthesis can occur.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: bundle of nerves, advance, bottom line, bottom line, bottom line

Similar words

More translations in the bab.la English-Spanish dictionary.