How to write a letter in English

Polish-English translation for "martwica"

 

"martwica" English translation

Results: 1-21 of 62

martwica {noun}

martwica {f} [med.] (also: obumarcie, nekroza)

necrosis {noun} [med.]

Rzadziej obserwowano obumieranie skóry i tkanek wokół miejsca wstrzyknięcia (martwica).

Dead skin and tissue around the injection site (necrosis) are reported less frequently.

Ostra niewydolność nerek, krwiomocz Zapalenie nerek, białkomocz Martwica cewek nerkowych

Renal failure acute, haematuria Nephritis, proteinuria Renal tubular necrosis

obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności

death of liver cells (liver necrosis) very rarely leading to life-threatening liver failure

przerwanie ciągłości skóry i uszkodzenie tkanek (martwica) w miejscu wstrzyknięcia *.

skin breakdown and tissue destruction (necrosis) at injection site*

Martwica wątroby (bardzo rzadko postępująca w zagrażającą życiu niewydolność

Liver necrosis (very rarely progressing to life-threatening hepatic failure) (see section 4.4)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "martwica":

 

Similar translations

Similar translations for "martwica" in English

 

Context sentences

Context sentences for "martwica" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Martwica toksyczna naskórka, rumień wielopostaciowy, toczeń rumieniowaty przewlekły

Toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme, discoid lupus erythematosis

ciężkie, czasem zagrażające życiu reakcje skórne (zespół Stevensa- Johnsona, martwica

severe sometimes life-threatening reactions (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal

ciężkie, czasem zagrażającyce życiu reakcje skórne (zespół Stevensa- Johnsona, martwica

severe sometimes life-threatening reactions (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal

Martwica kanalików jąder obserwowana była u szczurów, ale nie u myszy i psów.

Testicular tubular atrophy was observed in rats, but not in mice or dogs.

Bardzo rzadko: pokrzywka, zespół Stevensa- Johnsona, martwica toksyczno- rozpływna naskórka.

Very rare: urticaria, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis.

Zespół Stevensa- Johnsona *, martwica toksyczno - rozpływna naskórka *, rumień wielopostaciowy *

Stevens Johnson syndrome*, toxic epidermal necrolysis*, erythema multiforme*

Martwica watroby Brak martwicy wątroby Najlepsza odpowiedź podczas ostatniego leczenia

Cirrhosis Noncirrhosis Best Response during Previous Treatment

Rogowacenie liszajowate, liszaj płaski Martwica rozpływna naskórka

Lichenoid keratosis, lichen planus Toxic epidermal necrolysis

Bardzo rzadko: martwica toksyczno- rozpływna naskórka, zespół Stevensa- Johnsona, rumień wielopostaciowy

toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme

Uczulenie na światło, pokrzywka, toksyczna martwica naskórkowa

Photosensitivity, urticaria, toxic epidermal necrolysis

skórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa- Johnsona lub martwica toksyczno- rozpływna naskórka)

example, the potentially fatal Stevens-Johnson syndrome or toxic epidermal necrolysis)

wysypka skórna. zespół Stevensa- Johnsona. martwica toksyczno- rozpływna naskórka.

Stevens– Johnson Syndrome. toxic epidermal necrolysis.

pęcherzowym, martwica toksyczno - rozpływna naskórka6

sweats, +skin disorder hypertonia, myalgia, arthralgia, back pain, neck pain, pain

zespół Stevensa- Johnsona / toksyczno- rozpływna martwica naskórka

Stevens Johnson Syndrome/ toxic epidermal necrolysis

Rumień wielopostaciowy, Martwica toksyczno - rozpływna naskórka, Zespół Stevensa- Johnsona, Świąd, Pokrzywka

Erythema multiforme, Toxic epidermal necrolysis, Stevens- Johnson syndrome, Pruritus, Urticaria

Leczenie preparatem Bonviva może wiązać się z martwicą kości żuchwy (zapadnięcie się tkanki kostnej żuchwy).

Bonviva treatment may be linked to osteonecrosis of the jaw (collapse of bone tissue in the jaw).

Leczenie preparatem Bondenza może wiązać się z martwicą kości żuchwy (zapadnięcie się tkanki kostnej żuchwy).

Bondenza treatment may be linked to osteonecrosis of the jaw (collapse of bone tissue in the jaw).

Bardzo rzadko Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona oraz martwica toksyczno- rozpływna naskórka.

Very rare Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis

Rumień wielopostaciowy, Martwica toksyczno - rozpływna naskórka, Zespół Stevensa - Johnsona, Świąd, Pokrzywka

Erythema multiforme, Toxic epidermal necrolysis, Stevens- Johnson syndrome, Pruritus, Urticaria

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje anafilaktyczne/ anafilaktoidalne, zapalenie naczyń, w tym zapalenie naczyń z martwicą skóry

severe anaphylactic/ anaphylactoid reactions, vasculitis, including cutaneous necrotizing vasculitis
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.