Polish-English translation for "martwica"

PL martwica English translation

PL martwica
volume_up
{feminine}

1. medicine

martwica (also: nekroza, obumarcie)
volume_up
necrosis {noun} [med.]
przerwanie ciągłości skóry i uszkodzenie tkanek (martwica) w miejscu wstrzyknięcia *.
skin breakdown and tissue destruction (necrosis) at injection site*
Ostra niewydolność nerek, krwiomocz Zapalenie nerek, białkomocz Martwica cewek nerkowych
Renal failure acute, haematuria Nephritis, proteinuria Renal tubular necrosis
Rzadko: żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, martwica komórek wątroby.
Rare: icterus, cholestatic icterus, liver cell necrosis.

Synonyms (Polish) for "martwica":

martwica
Polish

Context sentences for "martwica" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMartwica toksyczna naskórka, rumień wielopostaciowy, toczeń rumieniowaty przewlekły
Toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme, discoid lupus erythematosis
PolishMartwica kanalików jąder obserwowana była u szczurów, ale nie u myszy i psów.
Testicular tubular atrophy was observed in rats, but not in mice or dogs.
Polishciężkie, czasem zagrażające życiu reakcje skórne (zespół Stevensa- Johnsona, martwica
severe sometimes life-threatening reactions (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal
Polishciężkie, czasem zagrażającyce życiu reakcje skórne (zespół Stevensa- Johnsona, martwica
severe sometimes life-threatening reactions (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal
PolishBardzo rzadko: pokrzywka, zespół Stevensa- Johnsona, martwica toksyczno- rozpływna naskórka.
Very rare: urticaria, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis.
PolishZespół Stevensa- Johnsona *, martwica toksyczno - rozpływna naskórka *, rumień wielopostaciowy *
Stevens Johnson syndrome*, toxic epidermal necrolysis*, erythema multiforme*
PolishMartwica watroby Brak martwicy wątroby Najlepsza odpowiedź podczas ostatniego leczenia
Cirrhosis Noncirrhosis Best Response during Previous Treatment
Polishwysypka skórna. zespół Stevensa- Johnsona. martwica toksyczno- rozpływna naskórka.
Stevens– Johnson Syndrome. toxic epidermal necrolysis.
Polishpęcherzowym, martwica toksyczno - rozpływna naskórka6
sweats, +skin disorder hypertonia, myalgia, arthralgia, back pain, neck pain, pain
PolishBardzo rzadko: martwica toksyczno- rozpływna naskórka, zespół Stevensa- Johnsona, rumień wielopostaciowy
toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme
Polishskórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa- Johnsona lub martwica toksyczno- rozpływna naskórka)
example, the potentially fatal Stevens-Johnson syndrome or toxic epidermal necrolysis)
PolishRogowacenie liszajowate, liszaj płaski Martwica rozpływna naskórka
Lichenoid keratosis, lichen planus Toxic epidermal necrolysis
PolishBardzo rzadko Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona oraz martwica toksyczno- rozpływna naskórka.
Very rare Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis
Polishzespół Stevensa- Johnsona / toksyczno- rozpływna martwica naskórka
Stevens Johnson Syndrome/ toxic epidermal necrolysis
PolishUczulenie na światło, pokrzywka, toksyczna martwica naskórkowa
Photosensitivity, urticaria, toxic epidermal necrolysis
PolishRumień wielopostaciowy, Martwica toksyczno - rozpływna naskórka, Zespół Stevensa- Johnsona, Świąd, Pokrzywka
Erythema multiforme, Toxic epidermal necrolysis, Stevens- Johnson syndrome, Pruritus, Urticaria
PolishRumień wielopostaciowy, Martwica toksyczno - rozpływna naskórka, Zespół Stevensa - Johnsona, Świąd, Pokrzywka
Erythema multiforme, Toxic epidermal necrolysis, Stevens- Johnson syndrome, Pruritus, Urticaria
PolishLeczenie preparatem Bonviva może wiązać się z martwicą kości żuchwy (zapadnięcie się tkanki kostnej żuchwy).
Bonviva treatment may be linked to osteonecrosis of the jaw (collapse of bone tissue in the jaw).
PolishLeczenie preparatem Bondenza może wiązać się z martwicą kości żuchwy (zapadnięcie się tkanki kostnej żuchwy).
Bondenza treatment may be linked to osteonecrosis of the jaw (collapse of bone tissue in the jaw).
PolishBardzo rzadko: ciężkie reakcje anafilaktyczne/ anafilaktoidalne, zapalenie naczyń, w tym zapalenie naczyń z martwicą skóry
severe anaphylactic/ anaphylactoid reactions, vasculitis, including cutaneous necrotizing vasculitis