Search for the most beautiful word
swath
carphology

VOTE NOW

Polish-English translation for "matematyka"

 

"matematyka" English translation

Results: 1-21 of 124

matematyka {noun}

mathematics {noun}

I ta matematyka jest kluczowa dla najlepszych programów uczenia maszyn, które teraz mamy.

And that mathematics is at the core of the best machine learning programs that we have now.

Są jednak konieczne, są konieczne aby ta matematyka zadziałała.

But they're necessary: they're necessary to make that mathematics work.

Bardzo podobna matematyka, ale była tam całkiem nowa symetria.

Mathematics very similar, but there was a whole new symmetry.

Prawdopodobieństwo i statystyka to matematyka gier i hazardu.

I mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling.

U podstaw internetu leży matematyka. ~~~ Zaczyna się od kodu binarnego.

The Internet starts with mathematics, it starts with binary.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "matematyka":

 

Similar translations

Similar translations for "matematyka" in English

 

Context sentences

Context sentences for "matematyka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Von Neumann oraz jeden logik i jeden matematyk z armii złożyli to wszystko razem.

Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.

I przypuszczam że sprzecznością jest że mówię o nauce nie znając matematyki.

And I suppose it's a contradiction that I talk about science when I don't know math.

Jedynym sposobem znanym matematykom, by modelować tę strukturę, jest szydełkowanie.

And the only way that mathematicians know how to model this structure is with crochet.

Opowieść chciałbym zacząć od Niemiec w roku 1877, od matematyka nazwiskiem Georg Cantor.

I want to start my story in Germany, in 1877, with a mathematician named Georg Cantor.

Wsparcie dla inżynierii, matematyki i nauki -- edukacji w ogóle -- wzrosło niesamowicie.

Support for engineering, math and science -- education in general -- boomed.

Byłem dobry z plastyki i matematyki, a mój ojciec mówił: "John jest dobry w matematyce".

as most of you who are creatives, your parents all told you not to be creative, right?

Zawsze dostawałem łupnia na matematyce za to, że bazgrałem coś schowany za podręcznikiem.

I was endlessly getting busted in math class doodling behind the textbook.

I jeśli nie znasz matematyki, to nie wejdziesz do nowoczesnego świata.

And if you don't have math, you're not going to enter the modern age.

Powiedział: „Dobrze, ale poszło ci świetnie na maturze z matematyki”.

He sort of said, "Well, that's OK, but you've done very well in your math SATs."

Są zapowiedzią pewnych sejsmicznych, lądowych efektów matematyki, którą tworzymy.

They're prophecy for the kind of seismic, terrestrial effects of the math that we're making.

Jeśli dziecko uwielbia samochody, z ich pomocą naucz je matematyki.

Let's figure out how long it takes a racecar to go a certain distance.

Wtedy, i tylko wtedy, wprowadzamy układ współrzędnych Matematyka służy rozmowie.

And then and only then, we throw down that mathematical structure.

Chcielibyśmy, by uczniom zapadło to w pamięć, nawet jeśli nie będą studiować matematyki.

This is what we would love students to retain, even if they don't go into mathematical fields.

Uważam, że liczenie powinno być odbierane jako maszyneria matematyki. ~~~ Nuda.

See, I think of calculating, in a sense, as the machinery of math.

Korzystają z zasobów Akademii Khan i tego oprogramowania przez blisko połowę lekcji matematyki.

They're doing Khan Academy, they're doing that software, for roughly half of their math class.

Szwedzki matematyk, von Koch, zamiast odejmować odcinki postanowił je dodawać.

A Swedish mathematician, von Koch, decided that instead of subtracting lines, he would add them.

To jest bardziej bezpośrednie, pozwala "poczuć" matematykę i przypomina własny dowód Pitagorasa.

And that leaves two open areas that are kind of suspicious ... and bingo.

Można więc uważać, że matematyka została uwolniona od obliczeń.

So I think in terms of the fact that math has been liberated from calculating.

A poważnie, pod spodem jest dużo matematyki, zarówno do kontroli siatki jak poprawnego działania.

It's kind of a puppeteering thing, where I can use as many fingers as I have to draw and make --

Co robią ludzie praktykujący matematykę, lub nauczający innych?

What do we mean when we say we're doing math, or educating people to do math?
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: cookie sheet, sitter, fire eater, bestiary, granules

Similar words

Have a look at the French-English dictionary by bab.la.