Summary

Our team was informed that the translation for "na wlasnosc" is missing.

Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "na wlasnosc"

Translation

"na wlasnosc" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "na wlasnosc" in English

 

Context sentences

Context sentences for "na wlasnosc" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Obecnie w Kirkuku toczy się dyskusja na temat własności pól naftowych itp.

Because there is a discussion in progress on Kirkuk, on who owns the oil fields, etc.

Należy przeprowadzić dogłębną debatę na temat gruntów rolnych i własności gruntów.

The debate around agricultural land and land ownership should be conducted thoroughly.

Gdybym posiadał Internet na własność to Napster, Monster i Friendster.com

If I owned the Internet, Napster, Monster and Friendster.com would be one big website.

Podkreśliłbym także, co mówi sprawozdanie na temat własności intelektualnej.

I would also underline what the report says about intellectual property.

Nie chciano, by garstka projektantów posiadła na własność ważne elementy stroju.

They didn't want a handful of designers owning the seminal building blocks of our clothing.

Bezsprzecznie w tej Izbie występują rozbieżne opinie na temat praw własności intelektualnej.

There are obviously differences of opinion in this House on intellectual property rights.

Płeć: płeć nie wpływa na własności farmakokinetyczne palonosetronu.

Gender: gender does not affect the pharmacokinetics of palonosetron.

Osoby w podeszłym wieku: wiek nie wpływa na własności farmakokinetyczne palonosetronu.

Elderly: age does not affect the pharmacokinetics of palonosetron.

A do tego potrzeba silnego rządu, ponieważ trudno mieć na względzie prawa własności prywatnej.

And you need a strong government to do that, because you cannot respect private property rights.

Dlatego teraz proponujemy na przykład rozdział własności.

That is why we are now proposing, for instance, unbundling.

Kurde, mółbyś sobie za to kupić pieprzony stadion na własność.

Hell, you could buy your own goddamn stadium with that.

Mamy nasze umysły na własność. I mamy poczucie tego, że każdy z osobna tego doświadcza a nie ktoś siedzący obok.

And we have a sense that it's everyone of us that is experiencing this -- not the person who is sitting next to you.

Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.

which is an earnest of our inheritance, unto the redemption of [God's] own possession, unto the praise of his glory.

Przemoc wobec kobiet w konfliktach zbrojnych w dużym stopniu opiera się na tradycyjnym postrzeganiu kobiet jako własności.

Violence against women in armed conflict is largely based on traditional views of women as property.

Szczególny nacisk należy położyć na poszanowanie i ochronę praw własności intelektualnej oraz patentów.

There ought to be a particular focus placed on the respect for, and protection of, intellectual property rights and patents.

Dzięki temu w razie konieczności przeniesienia własności wpisu na inną osobę będzie ona mogła korzystać z tego samego konta.

That way, if you need to transfer ownership of your listing to someone else, he or she can use the same account.

Przyjrzyjmy się przykładowi Islandii, gdzie zastosowano rozwiązania oparte na własności oraz prawa, które można przekazywać.

Let us look at the example of Iceland, where they have come up with property-based solutions and rights that can be handed down.

Zgadzam się, że partnerstwo wschodnie powinno opierać się na zasadach wspólnej własności, zróżnicowaniu i warunkowości.

I agree that the Eastern Partnership should be governed by the principles of joint ownership, differentiation and conditionality.

Nie chcemy aby prywatne firmy posiadały nasiona na własność. I wiecie jaka jest moja odpowiedź na te zarzuty? ~~~ Tak macie rację.

We don't want companies owning seeds. ~~~ And you know what my response to all of that is? Yes, you're right.

ACTA dotyczy egzekwowania przepisów o własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym i naruszeń praw autorskich na skalę handlową.

ACTA is concerned with the enforcement of IP law at international level and concerns commercial copyright violations.
 

Forum results

"na wlasnosc" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

młyn · młynarka · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-wlasnosc · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

More in the Czech-English dictionary.