Summary

Our team was informed that the translation for "na wlasnosc" is missing.

Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "na wlasnosc"

Translation

"na wlasnosc" English translation

Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "na wlasnosc" in English

 

Context sentences

Context sentences for "na wlasnosc" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Gdybym posiadał Internet na własność to Napster, Monster i Friendster.com

If I owned the Internet, Napster, Monster and Friendster.com would be one big website.

Nie chciano, by garstka projektantów posiadła na własność ważne elementy stroju.

They didn't want a handful of designers owning the seminal building blocks of our clothing.

Płeć: płeć nie wpływa na własności farmakokinetyczne palonosetronu.

Gender: gender does not affect the pharmacokinetics of palonosetron.

Osoby w podeszłym wieku: wiek nie wpływa na własności farmakokinetyczne palonosetronu.

Elderly: age does not affect the pharmacokinetics of palonosetron.

A do tego potrzeba silnego rządu, ponieważ trudno mieć na względzie prawa własności prywatnej.

And you need a strong government to do that, because you cannot respect private property rights.

Kurde, mółbyś sobie za to kupić pieprzony stadion na własność.

Hell, you could buy your own goddamn stadium with that.

Mamy nasze umysły na własność. I mamy poczucie tego, że każdy z osobna tego doświadcza a nie ktoś siedzący obok.

And we have a sense that it's everyone of us that is experiencing this -- not the person who is sitting next to you.

Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.

which is an earnest of our inheritance, unto the redemption of [God's] own possession, unto the praise of his glory.

Dzięki temu w razie konieczności przeniesienia własności wpisu na inną osobę będzie ona mogła korzystać z tego samego konta.

That way, if you need to transfer ownership of your listing to someone else, he or she can use the same account.

Nie chcemy aby prywatne firmy posiadały nasiona na własność. I wiecie jaka jest moja odpowiedź na te zarzuty? ~~~ Tak macie rację.

We don't want companies owning seeds. ~~~ And you know what my response to all of that is? Yes, you're right.

Działanie rakotwórcze/ mutagenne Nie prowadzono długookresowych badań na zwierzętach, oceniających potencjalne własności rakotwórcze kladrybiny.

Carcinogenesis/ mutagenesis Long-term studies in animals to evaluate the carcinogenic potential of cladribine have not been conducted.

Z tego względu rząd holenderski postanowił przejąć rynek hazardowy na własność i pozwolił na działanie tylko państwowego monopolu gier hazardowych.

For this reason, the Dutch government has decided to take ownership of the gambling market and allow only a State monopoly on gambling.

Współpraca nie powinna się ograniczać wyłącznie do dzielenia udziałów rynkowych, dostępu do energii i wody czy też rozdawania patentów na własność intelektualną.

Cooperation should not be limited simply to dividing up market shares and access to energy and water or to distributing patents on intellectual property.

Ogromne posiadłości prywatne w górach i lasach również powinny przejść na własność rządu, a lasy i komisje leśne powinny być zreorganizowane i usprawnione...

Ownership of large private estates in mountains and forests should also pass to the government and the forests and the forestry commissions should be restructured and improved...

Aby zweryfikować własność witryny przez umieszczenie na serwerze pliku HTML:

To verify your site by uploading an HTML file:

Nie sądzę, aby własność publiczna była jednym z elementów prowadzących do zakłóceń na europejskim rynku energii.

I do not think that public ownership is one of the main elements leading to distortions of the European energy market.

Badania na zwierzętach oraz badania in vitro na liniach komórek ludzkich wykazały własności teratogenne i mutagenne kladrybiny.

Animal studies and in vitro studies with human cell lines demonstrated the teratogenicity and mutagenicity of cladribine.

Zatem teoria biologii oparta na doborze naturalnym wymaga określenia relacyjnego: jakie są własności systemów biologicznych.

So a theory of biology based on natural selection requires a relational notion of what are the properties of biological systems.

Amerykańskie marzenie o własności prywatnej okazało się bardzo sprytnym sposobem na całkowity podział rezerwatu.

The American dream of individual land ownership turned out to be a very clever way to divide the reservation until nothing was left.

Zasady handlu zostały rozszerzone na znaczny zakres nowych obszarów: usługi, własność intelektualna, inwestycje i bariery pozataryfowe.

The trade rules were extended to a considerable range of new areas: services, intellectual property, investment, non-tariff barriers.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

młotek · młyn · młynarz · młynek · młynki · młyny · N. · n.e. · n-krotka · na · na-wlasnosc · nabazgrać · nabazgrolić · nabałaganić · nabiał · nabiałowy · nabić · nabierać · nabieranie · nabijać · nabity

More in the English-Swedish dictionary.