Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "nadużyć"

 

"nadużyć" English translation

Results: 1-28 of 327

nadużyć {verb}

nadużyć {vb} (also: obrażać, wykorzystywać, znęcać się, nadużywać)

Sprawców takich nadużyć należy jak najszybciej pociągać do odpowiedzialności.

The perpetrators of any abuse must be brought to justice as quickly as possible.

Prowadzi ona bowiem do głodowych płac, niebezpiecznych warunków, eksploatacji i nadużyć.

It leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.

Mamy jednak świadomość istnienia szarej strefy tworzącej pole do nadużyć.

However, we know that there is a grey zone which leaves room for abuse.

Mam tu na myśli m.in. potrzebę zmiany dyrektywy w sprawie nadużyć na rynkach finansowych.

I refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.

Elastyczność nie może jednak oznaczać nieprzewidywalności i nie może stwarzać okazji do nadużyć.

Flexibility cannot, however, mean unpredictability and cannot create opportunities for abuse.

nadużyć {vb} (also: nadużywać, niewłaściwie spożytkować, nieprawidłowo użyć, nieprawidłowo używać)

Utrzymano stosowanie art. 296 w obowiązującej obecnie formie prawnej, ale wyeliminowano możliwość nadużyć.

Application of Article 296 is retained as per the current legislation, but misuse is prevented.

Jakakolwiek forma otwartości i przejrzystości w sprawie nadużyć funduszy europejskich może przynieść zmiany na lepsze.

Any form of openness and transparency regarding the misuse of EU funds can only be for the good.

Przepisy prawne są niebezpiecznie niejasne i stwarzają okazję do nadużyć, co wpływa na sytuację wyznawców wszystkich wiar w Pakistanie.

The legal provisions are dangerously vague and continue to be open to misuse, which affects people of all faiths in Pakistan.

Ważne jest zapewnienie, by inicjatywa ta była jak najbardziej przyjazna dla obywateli i jak najbardziej czytelna, tak by nie zachęcała do nadużyć.

It is important to ensure that the initiative is as citizen-friendly and straightforward as possible, without encouraging its misuse.

Słusznie pokazujemy naszemu elektoratowi w państwach członkowskich, że monitorujemy sytuację, oraz że nie będzie dochodzić do nadmiernych nadużyć związanych z wykorzystaniem pomocy.

We also have reason to demonstrate to the electorate in our own Member States that we are monitoring this and that the misuse of aid will not be too significant.

nadużyć {vb}

nadużyć {vb} (also: przemęczać, nadużywać, przemęczyć, przeciążyć pracą)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "nadużyć":

 

Similar translations

Similar translations for "nadużyć" in English

 

Usage examples

Usage examples for "nadużyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

Protection of Communities' financial interests - fight against fraud (debate)

Sprawców takich nadużyć należy jak najszybciej pociągać do odpowiedzialności.

The perpetrators of any abuse must be brought to justice as quickly as possible.

Podniesienie nadużyć podatkowych do rangi polityki rządu: destylacja palinki.

The elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.

Na przykład definicja członków rodziny jest nazbyt szeroka i stwarza pole do nadużyć.

For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.

Są to ogromne obrazy pokazujące tortury i nadużycie władzy, w obfitym stylu Botero.

They are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.

Uproszczenie wydaje się być ważniejsze niż zwalczanie nadużyć finansowych.

Simplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.

Muszą dawać faktyczny wgląd w rzeczywisty zakres nieprawidłowości i nadużyć.

They need to provide a real insight into the actual scope of irregularities and fraud.

Gospodarka dla gospodarki prowadzi do nadużyć, wykorzystywania i stronniczych interesów.

The economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.

Prowadzi ona bowiem do głodowych płac, niebezpiecznych warunków, eksploatacji i nadużyć.

It leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.

Mamy jednak świadomość istnienia szarej strefy tworzącej pole do nadużyć.

However, we know that there is a grey zone which leaves room for abuse.

Mam tu na myśli m.in. potrzebę zmiany dyrektywy w sprawie nadużyć na rynkach finansowych.

I refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.

W miarę jak dziecko rośnie, zaczyna odkrywać, że osoba której ufa, tego zaufania nadużywa.

As the child grows, it begins to discover that the person trusted is violating the trust.

Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć finansowych (

Protection of Communities' financial interests - fight against fraud (

Musimy na nowo wzmocnić słabe mechanizmy zwalczania nadużyć finansowych.

We must give new strength to the weak mechanisms for combating fraud.

Według rzecznika Komisji, podczas ponownego liczenia nie stwierdzono żadnych śladów nadużyć.

According to a Commission spokesman, no signs of fraud were discovered during the recount.

Aby oznaczyć pytanie lub odpowiedź jako nadużycie, kliknij link ,,Zgłoś nadużycie" obok posta.

To mark a question or an answer as abuse, click on the "Report Abuse" link next to that post.

Dla innych, w tym niektórych w tej Izbie, polityka ta wydaje się być jedynie polem do nadużyć.

For other people, including some in this House, it seems merely to be a gateway to fraud.

Zwalczanie nadużyć finansowych w projektach europejskich powinno zostać naszym priorytetem.

Combating fraud in European projects should be a priority for us.

Mówi się nam, że ma to na celu prawne uniknięcie nadużyć lub wyeliminowanie obraźliwego języka.

We are told that this is to avert abuses by the right or stop use of offensive language.

Po pierwsze, Komisja podejmuje próbę określenia zakresu nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

Firstly, the Commission is trying to determine the extent of irregularities and fraud.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Italian dictionary for more translations.