Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "nadużyć"

 

"nadużyć" English translation

Results: 1-28 of 472

nadużyć {verb}

nadużyć {pf. v.} (also: nadużywać, zamęczać, znęcać się, wykorzystywać)

Prowadzi ona bowiem do głodowych płac, niebezpiecznych warunków, eksploatacji i nadużyć.

It leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.

Mamy jednak świadomość istnienia szarej strefy tworzącej pole do nadużyć.

However, we know that there is a grey zone which leaves room for abuse.

Mam tu na myśli m.in. potrzebę zmiany dyrektywy w sprawie nadużyć na rynkach finansowych.

I refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.

Elastyczność nie może jednak oznaczać nieprzewidywalności i nie może stwarzać okazji do nadużyć.

Flexibility cannot, however, mean unpredictability and cannot create opportunities for abuse.

Jest rzeczą oczywistą, że sprawozdanie to nie powinno stwarzać okazji do nadużyć w sferze danych.

It goes without saying that this report must not provide an opportunity for data abuse.

nadużyć {vb} (also: nieprawidłowo użyć, nadużywać, niewłaściwie spożytkować, nieprawidłowo używać)

Utrzymano stosowanie art. 296 w obowiązującej obecnie formie prawnej, ale wyeliminowano możliwość nadużyć.

Application of Article 296 is retained as per the current legislation, but misuse is prevented.

Jakakolwiek forma otwartości i przejrzystości w sprawie nadużyć funduszy europejskich może przynieść zmiany na lepsze.

Any form of openness and transparency regarding the misuse of EU funds can only be for the good.

Przepisy prawne są niebezpiecznie niejasne i stwarzają okazję do nadużyć, co wpływa na sytuację wyznawców wszystkich wiar w Pakistanie.

The legal provisions are dangerously vague and continue to be open to misuse, which affects people of all faiths in Pakistan.

Ważne jest zapewnienie, by inicjatywa ta była jak najbardziej przyjazna dla obywateli i jak najbardziej czytelna, tak by nie zachęcała do nadużyć.

It is important to ensure that the initiative is as citizen-friendly and straightforward as possible, without encouraging its misuse.

Słusznie pokazujemy naszemu elektoratowi w państwach członkowskich, że monitorujemy sytuację, oraz że nie będzie dochodzić do nadmiernych nadużyć związanych z wykorzystaniem pomocy.

We also have reason to demonstrate to the electorate in our own Member States that we are monitoring this and that the misuse of aid will not be too significant.

nadużyć {vb} (also: nadużywać, przesadzić)

nadużyć {vb} (also: przemęczyć, przeciążyć pracą, przeciążać pracą, nadużywać)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "nadużyć":

 

Similar translations

Similar translations for "nadużyć" in English

 

Context sentences

Context sentences for "nadużyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Trybunał Obrachunkowy wyraźnie stwierdza, że nie chodzi o nadużycia, lecz o braki.

The Court of Auditors explicitly notes that this is not fraud, but shortcomings.

Podniesienie nadużyć podatkowych do rangi polityki rządu: destylacja palinki.

The elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.

Sprawozdanie utrudni nadużycia i doprowadzi do ograniczenia zakłóceń konkurencji.

The report will make abuse more difficult and reduce the distortion of competition.

Rasistowskie wypowiedzi stanowią nadużycie wolności słowa i nie można ich tolerować.

Racist discourse is an abuse of freedom of expression and cannot be tolerated.

Na przykład definicja członków rodziny jest nazbyt szeroka i stwarza pole do nadużyć.

For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.

Uproszczenie wydaje się być ważniejsze niż zwalczanie nadużyć finansowych.

Simplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.

Są to ogromne obrazy pokazujące tortury i nadużycie władzy, w obfitym stylu Botero.

They are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.

Tytoń zawsze szkodzi zdrowiu, lecz alkohol szkodzi tylko wtedy, kiedy się go nadużywa.

Tobacco always damages health but alcohol only does in cases of alcohol abuse.

Gospodarka dla gospodarki prowadzi do nadużyć, wykorzystywania i stronniczych interesów.

The economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.

Prowadzi ona bowiem do głodowych płac, niebezpiecznych warunków, eksploatacji i nadużyć.

It leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.

Mamy stosunkowo wysoką konsumpcję na głowę mieszkańca, ale mniej osób nadużywa alkoholu.

We have a relatively high per capita alcohol consumption but fewer excesses.

Tak nie dzieje się zawsze, ale obawiam się, że nadużycia są częste na Dalekim Wschodzie.

That is not always the case, but I am afraid abuses are rife in the Far East.

Mamy jednak świadomość istnienia szarej strefy tworzącej pole do nadużyć.

However, we know that there is a grey zone which leaves room for abuse.

Mam tu na myśli m.in. potrzebę zmiany dyrektywy w sprawie nadużyć na rynkach finansowych.

I refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.

Nie możemy dopuścić, by nadużycia i niszczenie środowiska trwały nadal.

We must not allow abuse and the destruction of the environment to continue.

Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć finansowych (

Protection of Communities' financial interests - fight against fraud (

na piśmie - Nadużycia w UE godzą prosto w integralność całego systemu.

in writing. - Fraud within the EU strikes at the very integrity of the system.

W miarę jak dziecko rośnie, zaczyna odkrywać, że osoba której ufa, tego zaufania nadużywa.

As the child grows, it begins to discover that the person trusted is violating the trust.

To nie MONUC jest odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju nadużycia władzy.

It is not MONUC which is responsible for all sorts of abuses of power.

Musimy na nowo wzmocnić słabe mechanizmy zwalczania nadużyć finansowych.

We must give new strength to the weak mechanisms for combating fraud.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.