×Did you mean: nieliczny, nieleczony?

Summary

Our team was informed that the translation for "nalokson" is missing.

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "nalokson"

Translation

"nalokson" English translation

Did you mean: nieliczny, nieleczony?
 

Context sentences

Context sentences for "nalokson" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Preparat Suboxone zawiera dwie substancje czynne: buprenorfinę i nalokson.

Suboxone contains two active substances, buprenorphine and naloxone.

Każda tabletka podjęzykowa produktu Suboxone zawiera buprenorfinę i nalokson.

Each Suboxone sublingual tablet contains buprenorphine and naloxone.

Nalokson podany domięśniowo działa dłużej niż po podaniu dożylnym.

Intramuscular administration will give a more prolonged effect than intravenous administration.

Suboxone 8 mg/ 2 mg tabletki podjęzykowe buprenorfina / nalokson

Suboxone 8 mg/ 2 mg sublingual tablets buprenorphine / naloxone

Następnie można podać swoisty preparat z grupy antagonistów opioidowych np. nalokson.

These actions can be followed by administration of a specific opioid antagonist such as naloxone.

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na buprenorfinę, nalokson lub

if you are allergic (hypersensitive) to buprenorphine, naloxone or any of the other ingredients of

Następnie należy podać lek z grupy specyficznych antagonistów receptora opioidowego, taki jak nalokson.

These actions can be followed by administration of a specific opioid antagonist such as naloxone.

Nalokson ma półokres eliminacji z osocza, wynoszący 1, 2 h.

Naloxone has a mean half-life from plasma of 1.2 hours.

Nalokson jest antagonistą receptorów μ (mi) – opioidowych.

Naloxone is an antagonist at μ (mu)-opioid receptors.

Po podaniu dożylnym, nalokson ulega szybkiej dystrybucji (półokres dystrybucji ~ 4 minuty).

Following intravenous administration, naloxone is rapidly distributed (distribution half-life ~ 4 minutes).

substancjami czynnymi leku są buprenorfina i nalokson.

The active substance is buprenorphine and naloxone.

Nie wiadomo czy nalokson przenika do mleka u ludzi.

It is unknown whether naloxone is excreted in human breast milk.

Buprenorfina/ nalokson/ Efawirenz a

Buprenorphine/ naloxone/ Efavirenz a

Buprenorfina/ nalokson/ Efawirenz

Buprenorphine/ naloxone/ Efavirenz

Preparatu Suboxone nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na buprenorfinę, nalokson lub też którykolwiek inny składnik preparatu.

Suboxone should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to buprenorphine or naloxone, or to any of the other ingredients.

Najniższa badana dawka odpowiadała narażeniu na buprenorfinę i 5x narażeniu na nalokson po podaniu maksymalnej dawki terapeutycznej u człowieka przeliczonej na mg/ m2 pc.

The lowest dose studied represented exposure multiples of 1x for buprenorphine and 5x for naloxone at the maximum human therapeutic dose calculated on a mg/ m² basis.

Po podaniu doustnym, nalokson jest prawie niewykrywalny w osoczu; po podaniu podjęzykowym produktu Suboxone, stężenia osoczowe naloksonu są małe i szybko się zmniejszają.

Following oral administration, naloxone is barely detectable in plasma; following sublingual administration of Suboxone, plasma naloxone concentrations are low and decline rapidly.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

Search for more words in the English-Romanian dictionary.