Polish-English translation for "naprawdę"

PL naprawdę English translation

naprawdę {adv.}

PL naprawdę
volume_up
{adverb}

naprawdę (also: właściwie, rzeczywiście, w zasadzie, faktycznie)
Problem polega tak naprawdę na przywróceniu gospodarce kupujących i popytu.
The problem is actually getting buyers and demand back into the economy.
I ostatnia myśl jest taka - tak naprawdę puenta naszych rozważań.
And the last thing is that -- actually, the direction of the conversation.
(Śmiech) Rzeczywiście używamy, i czasem się naprawdę przydaje.
(Laughter) And actually you use it and it's actually useful.
naprawdę (also: rzeczywiście, strasznie, doprawdy, cholernie)
volume_up
really {adv.}
Kismet: Czy naprawdę tak myślisz? ~~~ Czy naprawdę tak myślisz?
Kismet: Do you really think so? Do you really think so? Do you really think so?
To naprawdę prastary system, świetnie funkcjonujący w czasie fizycznego zagrożenia.
We have a system that is really ancient, and really there for physical danger.
I to jest naprawdę historia o publiczno-prywatnym rozwiązaniu, które zadziałało.
And this is really a story about a public-private solution that has really worked.
naprawdę (also: rzeczywiście, prawdziwie)
volume_up
truly {adv.}
Wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę, głosując nad ważnymi, znaczącymi sprawozdaniami.
We have completed a truly enormous programme with some major, significant reports.
Naprawdę konieczne jest zastosowanie rzeczywistych, praktycznych środków.
There is truly a need to take real practical measures.
To jest naprawdę sprawa europejska, i nie czas teraz na narodowy egoizm.
This is a truly European issue and now is not the time for national egoism.
naprawdę (also: autentycznie, rzeczywiście, szczerze, prawdziwie)
Uważam, że stanowisko przyjęte przez Parlament Europejski jest naprawdę istotne.
I believe that the position taken by the European Parliament is genuinely important.
Dlatego też naprawdę jestem zadowolony z kompromisu, do którego dążymy.
That is why I accept and genuinely welcome the compromise that is being sought.
Wniosek, który został opracowany pod nadzorem komisarza Piebalgsa, był naprawdę przydatny.
The proposal that came from the house of Piebalgs was genuinely useful.
naprawdę (also: całkowicie, zdecydowanie, szczerze, serdecznie)
naprawdę (also: zaprawdę)
naprawdę
volume_up
in sooth {adv.} [arch.]
naprawdę (also: zaprawdę)
naprawdę
volume_up
parde {adv.} [arch.]
naprawdę
volume_up
perdy {adv.} [arch.]
naprawdę (also: szczerze, poważnie, serio)
volume_up
straight up {adv.} [coll.]

Context sentences for "naprawdę" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
PolishWspółpraca była dość konstruktywna, a osiągnięte rezultaty są naprawdę znaczące.
The cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.
PolishBędę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.
I will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
PolishTo jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.
However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.
PolishPrzygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.
He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
PolishRzeczywiście to była naprawdę bardzo dobra debata.
Member of the Commission. - Mr President, this has indeed been a very good debate.
PolishPo drugie, pragnę ponownie podkreślić, że środki te naprawdę są tymczasowe.
Secondly, I would like to restate here that these measures are indeed temporary.
PolishKomisja, która twierdzi, że działa w interesie obywateli, naprawdę musi tak działać.
A Commission that claims to act in the best interests of the citizens must do so.
PolishTak naprawdę tylko kilka z nich wystarczyłoby, żeby zmienić kondycję ludzką.
And even just a couple of these would be enough to transform the human condition.
PolishNaprawdę szkoda, że nie udało się osiągnąć porozumienia dotyczącego klonów.
It is a real pity that we were unable to reach agreement in relation to clones.
PolishI tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.
And in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.
PolishNaprawdę bezwzględnie należy zrozumieć, że działając wspólnie mamy większy wpływ.
It is indeed necessary to recognise that we have greater influence if we act together.
PolishTak naprawdę problem polega na tym, jak długo może trwać proces prywatyzacji.
The real question at issue here is: how long can a privatisation process be ongoing?
PolishTak naprawdę South Stream może się okazać o 4 mld USD droższy niż Nabucco.
Indeed, South Stream may prove to be USD 4 billion more expensive than Nabucco.
PolishNaprawdę nowatorska technologia, nowatorskie podejście, ale działało idealnie.
Another exciting thing we did last year was with communications technology.
PolishNaprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby osiągnąć to, co stawiamy sobie za cel.
Again, we are very, very far away in just getting to where we want to get to.
PolishTak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.
Indeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.
PolishWydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.
It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
PolishTak naprawdę rezolucja ta jest tak samo jednostronna jak sam raport Goldstone'a.
As a matter of fact, the resolution is just as one-sided as the Goldstone report itself.
PolishTak naprawdę jest to system naczyń połączonych, nie są to dwa oddzielne tematy.
It is, in fact, a system of interconnected vessels, they are not two separate subjects.