Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "naprawdę"

 

"naprawdę" English translation

Results: 1-31 of 1320

naprawdę {adverb}

naprawdę {adv.} (also: rzeczywiście, doprawdy, istotnie, cholernie)

really {adv.}

Przy braku sprzecznych interesów podejście zintegrowane może tu naprawdę pomóc.

With nothing working against each other, an integrated approach can really help.

Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.

Labelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.

Bowiem naprawdę tylko wtedy demokracja zyska prawdziwą szansę w Azji Środkowej.

It is really only then that democracy will have a genuine chance in Central Asia.

(Śmiech) Nie, naprawdę byli takimi świrami i nie znali się za bardzo na sztuce.

(Laughter) No, they were really big geeks, and they didn't know much about art.

I to jest naprawdę historia o publiczno-prywatnym rozwiązaniu, które zadziałało.

And this is really a story about a public-private solution that has really worked.

naprawdę {adv.} (also: faktycznie, rzeczywiście)

actually {adv.}

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Jest to szansa dla baronessy Ashton, aby pokazała, za czym się naprawdę opowiada.

This is a chance for Baroness Ashton to demonstrate what she is actually made of.

Czasami ludzie w tym miejscu klaszczą, ale tak naprawdę -- w Szwajcarii bardziej.

Sometimes people clap at this point, but that's actually more in Switzerland.

Ostatecznie odkrył, że obraz, o którym myślał, że jest tym, był tak naprawdę tym.

He had discovered after all that the painting he thought was this was actually that.

Nigdy nie zobaczysz takiej reklamy, ponieważ Nike naprawdę chce abyś kupił ich buty.

You'll never see an ad like that because Nike actually wants you to buy their shoes.

naprawdę {adv.} (also: rzeczywiście, prawdziwie)

truly {adv.}

To naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na naszych oczach.

It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.

Tak naprawdę -- często myślisz o odpuszczeniu dużo wcześniej niż Twoje ciało.

But really, truly -- often you think about letting go way before your body does.

Wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę, głosując nad ważnymi, znaczącymi sprawozdaniami.

We have completed a truly enormous programme with some major, significant reports.

Drugie irlandzkie referendum pokazało, co można osiągnąć naprawdę przychylną postawą.

The second Irish referendum shows what can be achieved when we are truly inclusive.

A sposób, w jaki potraktowano ten zamach na Benazir Bhutto jest naprawdę niepokojący.

And the way in which this attack on Benazir Bhutto was dealt with is truly alarming.

naprawdę {adv.} (also: rzeczywiście, szczerze, prawdziwie, autentycznie)

genuinely {adv.}

Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.

We genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.

Uważam, że stanowisko przyjęte przez Parlament Europejski jest naprawdę istotne.

I believe that the position taken by the European Parliament is genuinely important.

Dlatego też naprawdę jestem zadowolony z kompromisu, do którego dążymy.

That is why I accept and genuinely welcome the compromise that is being sought.

Wniosek, który został opracowany pod nadzorem komisarza Piebalgsa, był naprawdę przydatny.

The proposal that came from the house of Piebalgs was genuinely useful.

Udało im się osiągnąć coś, co naprawdę jest bardzo rozsądnym kompromisem.

They have achieved what is a genuinely very reasonable compromise.

naprawdę {adv.} (also: serdecznie, zdecydowanie, całkowicie, szczerze)

heartily {adv.}

naprawdę {adv.} (also: zaprawdę)

in sooth [arch.]

naprawdę {adv.}

in sooth {adv.} [arch.]

naprawdę {adv.} (also: zaprawdę)

in good sooth [arch.]

naprawdę {adv.} (also: poważnie, szczerze, serio)

straight up {adv.} [coll.]

naprawdę {adv.}

parde {adv.} [arch.]

naprawdę {adv.}

perdy {adv.} [arch.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "naprawdę":

 

Similar translations

Similar translations for "naprawdę" in English

 

Context sentences

Context sentences for "naprawdę" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Katastrofa. ~~~ Zginęło 90 procent ptaków. ~~~ Na tych terenach to naprawdę dużo.

It killed like 90 percent of the birds, which, for this place, is a lot of birds.

Tak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.

In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.

To jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.

However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.

Ale wiecie, wiele osób odpadło z badań klinicznych, zbyt wielu tak naprawdę..

But you know, a lot of people dropped out, the trial, there is too much drop out.

Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.

He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.

komisarz - Panie Przewodniczący! Rzeczywiście to była naprawdę bardzo dobra debata.

Member of the Commission. - Mr President, this has indeed been a very good debate.

Współpraca była dość konstruktywna, a osiągnięte rezultaty są naprawdę znaczące.

The cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.

Będę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.

I will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.

Pan przewodniczący Barroso i ja wielokrotnie wyjaśnialiśmy czym naprawdę są UPG.

President Barroso and I explained time and again the real issues behind EPAs.

Naprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby osiągnąć to, co stawiamy sobie za cel.

Again, we are very, very far away in just getting to where we want to get to.

Ale tak naprawdę dziś będziemy mówić o tym jak planujemy pójść o krok dalej.

But what we're going to talk about in this is how we're going to the next level.

Tak naprawdę tylko kilka z nich wystarczyłoby, żeby zmienić kondycję ludzką.

And even just a couple of these would be enough to transform the human condition.

Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.

Indeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.

Wydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.

It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.

Komisja, która twierdzi, że działa w interesie obywateli, naprawdę musi tak działać.

A Commission that claims to act in the best interests of the citizens must do so.

Zasadniczo musimy teraz wspólnie uświadomić sobie, co tak naprawdę już obiecaliśmy.

In basic terms, we now need to jointly realise what we essentially already promised.

Tak naprawdę problem polega na tym, jak długo może trwać proces prywatyzacji.

The real question at issue here is: how long can a privatisation process be ongoing?

Używając pierwszego telefonu, Watson tak naprawdę, połączył się z niebiosami.

Using the very first telephone, Watson was in fact dialed into the heavens.

Naprawdę nowatorska technologia, nowatorskie podejście, ale działało idealnie.

Another exciting thing we did last year was with communications technology.

I tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.

And in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

Search for more words in the Dutch-English dictionary.