Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "naprawdę"

 

"naprawdę" English translation

Results: 1-31 of 1275

naprawdę {adverb}

naprawdę {adv.} (also: rzeczywiście, doprawdy, istotnie, cholernie)

really {adv.}

Przy braku sprzecznych interesów podejście zintegrowane może tu naprawdę pomóc.

With nothing working against each other, an integrated approach can really help.

Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.

Labelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.

(Śmiech) Nie, naprawdę byli takimi świrami i nie znali się za bardzo na sztuce.

(Laughter) No, they were really big geeks, and they didn't know much about art.

Bowiem naprawdę tylko wtedy demokracja zyska prawdziwą szansę w Azji Środkowej.

It is really only then that democracy will have a genuine chance in Central Asia.

I to jest naprawdę historia o publiczno-prywatnym rozwiązaniu, które zadziałało.

And this is really a story about a public-private solution that has really worked.

naprawdę {adv.} (also: faktycznie, rzeczywiście)

actually {adv.}

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Basil Jones: Ale tak naprawdę to zaczniemy opowiadać o tej ewolucji od hieny.

Basil Jones: But actually we're going to start this evolution with a hyena.

I w dziwny sposób, to jest to co naprawdę lubię w muzyce Johnny'ego Cash'a.

And in a weird way, that's what I actually like about Johnny Cash's music as well.

Czy muszę jeszcze mówić tej Izbie, że te wszystkie dziedziny naprawdę na tym cierpią?

Need I go on telling the House that all these areas are actually suffering?

Moje pytanie pozostaje takie: jaki problem tak naprawdę Rada próbuje tutaj rozwiązać?

My question remains: what problem is the Council actually trying to solve here?

naprawdę {adv.} (also: rzeczywiście, prawdziwie)

truly {adv.}

Tak naprawdę -- często myślisz o odpuszczeniu dużo wcześniej niż Twoje ciało.

But really, truly -- often you think about letting go way before your body does.

To naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na naszych oczach.

It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.

Wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę, głosując nad ważnymi, znaczącymi sprawozdaniami.

We have completed a truly enormous programme with some major, significant reports.

Drugie irlandzkie referendum pokazało, co można osiągnąć naprawdę przychylną postawą.

The second Irish referendum shows what can be achieved when we are truly inclusive.

A sposób, w jaki potraktowano ten zamach na Benazir Bhutto jest naprawdę niepokojący.

And the way in which this attack on Benazir Bhutto was dealt with is truly alarming.

naprawdę {adv.} (also: rzeczywiście, szczerze, prawdziwie, autentycznie)

genuinely {adv.}

Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.

We genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.

Uważam, że stanowisko przyjęte przez Parlament Europejski jest naprawdę istotne.

I believe that the position taken by the European Parliament is genuinely important.

Dlatego też naprawdę jestem zadowolony z kompromisu, do którego dążymy.

That is why I accept and genuinely welcome the compromise that is being sought.

Wniosek, który został opracowany pod nadzorem komisarza Piebalgsa, był naprawdę przydatny.

The proposal that came from the house of Piebalgs was genuinely useful.

Udało im się osiągnąć coś, co naprawdę jest bardzo rozsądnym kompromisem.

They have achieved what is a genuinely very reasonable compromise.

naprawdę {adv.} (also: serdecznie, zdecydowanie, całkowicie, szczerze)

heartily {adv.}

naprawdę {adv.} (also: zaprawdę)

in sooth [arch.]

naprawdę {adv.}

in sooth {adv.} [arch.]

naprawdę {adv.}

perdy {adv.} [arch.]

naprawdę {adv.} (also: zaprawdę)

in good sooth [arch.]

naprawdę {adv.} (also: poważnie, szczerze, serio)

straight up {adv.} [coll.]

naprawdę {adv.}

parde {adv.} [arch.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "naprawdę":

 

Similar translations

Similar translations for "naprawdę" in English

 

Context sentences

Context sentences for "naprawdę" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Tak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.

In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.

To jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.

However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.

Przygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.

He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.

komisarz - Panie Przewodniczący! Rzeczywiście to była naprawdę bardzo dobra debata.

Member of the Commission. - Mr President, this has indeed been a very good debate.

Współpraca była dość konstruktywna, a osiągnięte rezultaty są naprawdę znaczące.

The cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.

Ale wiecie, wiele osób odpadło z badań klinicznych, zbyt wielu tak naprawdę..

But you know, a lot of people dropped out, the trial, there is too much drop out.

Będę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.

I will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.

Pan przewodniczący Barroso i ja wielokrotnie wyjaśnialiśmy czym naprawdę są UPG.

President Barroso and I explained time and again the real issues behind EPAs.

Tak naprawdę tylko kilka z nich wystarczyłoby, żeby zmienić kondycję ludzką.

And even just a couple of these would be enough to transform the human condition.

Naprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby osiągnąć to, co stawiamy sobie za cel.

Again, we are very, very far away in just getting to where we want to get to.

Ale tak naprawdę dziś będziemy mówić o tym jak planujemy pójść o krok dalej.

But what we're going to talk about in this is how we're going to the next level.

Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.

Indeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.

Komisja, która twierdzi, że działa w interesie obywateli, naprawdę musi tak działać.

A Commission that claims to act in the best interests of the citizens must do so.

Tak naprawdę problem polega na tym, jak długo może trwać proces prywatyzacji.

The real question at issue here is: how long can a privatisation process be ongoing?

Wydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.

It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.

Używając pierwszego telefonu, Watson tak naprawdę, połączył się z niebiosami.

Using the very first telephone, Watson was in fact dialed into the heavens.

Naprawdę nowatorska technologia, nowatorskie podejście, ale działało idealnie.

Another exciting thing we did last year was with communications technology.

Naprawdę szkoda, że nie udało się osiągnąć porozumienia dotyczącego klonów.

It is a real pity that we were unable to reach agreement in relation to clones.

I tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.

And in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.

Cape Code ma naprawdę bajeczne drogi - wszyscy w tej sali mają prawo jazdy.

And Cape Cod, there are idyllic roads, and all of us can drive in this room.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the ability to repay, quasi bank, guard plate, threaded hole, magazine

Similar words

Search for more words in the English-Danish dictionary.