Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Polish-English translation for "naraz"

 

"naraz" English translation

Results: 1-25 of 26

naraz {adverb}

naraz (jednocześnie) {adv.} (also: jednocześnie, natychmiast, od razu, zaraz)

at once {adv.}

Aby zmienić przynależność do kręgów dla wielu kontaktów naraz, użyj edytora kręgów w Google+.

To change the circle memberships for many contacts at once, use the circle editor in Google+.

I jeśli robią to wszystko naraz, to tak jakby już na samym początku gry w pokera szli na całość.

And if they do that all at once, it's like playing poker and going all in right away.

Pani poseł Muñiz De Urquiza! Dla mnie patrzenie we wszystkich kierunkach naraz jest fizycznie niemożliwe.

Mrs Muñiz De Urquiza, it is not physically possible for me to be looking in all directions at once.

Więc, jeżeli możesz zobaczyć ten program w rogu, jeżeli powielisz go, staje się on wszystkimi rzeczami naraz.

that program you're seeing in the corner, if you spread it out, it's all these things all at once.

Okazuje się, że można być w dwóch miejscach naraz.

You can, it turns out, be in two places at once.

naraz (nagle) {adv.} (also: natychmiastowo, momentalnie)

instantly {adv.}

naraz (nagle) {adv.}

all at once {adv.}

I jeśli robią to wszystko naraz, to tak jakby już na samym początku gry w pokera szli na całość.

And if they do that all at once, it's like playing poker and going all in right away.

Więc, jeżeli możesz zobaczyć ten program w rogu, jeżeli powielisz go, staje się on wszystkimi rzeczami naraz.

that program you're seeing in the corner, if you spread it out, it's all these things all at once.

Należy wypić cały odmierzony roztwór naraz.

Drink the mixture all at once.

Zatem chciałabym wyrazić uznanie dla nich i dla faktu, że często wypowiadają się również w imieniu nas wszystkich; nie możemy być obecni naraz we wszystkich miejscach na świecie.

So I want to pay tribute to them and the fact that they often speak on behalf of all of us too; we cannot be everywhere in the world all at once.

To mistrzowskie dzieło kończy się dwukropkiem: „…ale wtedy naraz… wybiły zegary, wybiły 9 listopada, Niemcy, zjednoczona ojczyzna, wybiły o Bramę Brandenburską:”.

This masterpiece ends with a colon: ‘... but then all at once ... the clocks struck the hour, struck November 9th, “Germany, united fatherland”, struck at the Brandenburg Gate:’.

naraz (jednocześnie) {adv.} (also: jednocześnie, równolegle, równocześnie, symultanicznie)

I ponieważ wszystkie wewnętrzne regulatory mojego mózgu były zniszczone, czułem wszystko naraz.

And with all the internal regulators of my brain damaged, I felt everything simultaneously.

Łącząc język oka z językiem umysłu, który opiera się na słowach, liczbach i konceptach, zaczynasz mówić dwoma językami naraz, jeden wzmacnia drugi.

If you combine the language of the eye with the language of the mind, which is about words and numbers and concepts, you start speaking two languages simultaneously, each enhancing the other.

naraz (jednocześnie) {adv.} (also: jednocześnie, zarazem)

Zajęcie się tymi wszystkimi kwestiami naraz to niełatwe zadanie.

Tackling all of the above at the same time is no easy task.

Jedno i drugie naraz w jednakowym stopniu.

I'm excited and I'm scared, both at the same time in equal measures.

Chcemy, aby przewodziła pani Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, w której - jak zauważył wcześniej kolega poseł - może pani zakładać oba kapelusze naraz.

We want you to be at the head of an External Action Service in which you - as a fellow Member said earlier - wear both hats at the same time.

W ten sposób po raz kolejny uprzytomniono nam, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, jeżeli nie udzielimy pomocy takim krajom jak Jemen, które zmagają się z wieloma wyzwaniami naraz.

Thus, we were reminded, once again, that our own security is at risk if we do not help countries like Yemen, who are struggling to meet multiple challenges at the same time.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "naraz":

 

Context sentences

Context sentences for "naraz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Możesz wybrać do przesłania pojedyncze pliki lub wiele plików naraz:

You can select one or more files or Google Docs to download to your computer:

Na listę dokumentów możesz przesłać jeden lub kilka folderów naraz.

You can upload one or more folders to the Documents List at a time.

Być może dlatego kobiety są lepsze w wykonywaniu wielu zadań naraz.

Following off from Helen yesterday, I think this is probably why women are better at multi-tasking.

Nie można zajmować się wszystkimi rzeczami naraz -- albo pracujesz nad drzewami, albo nad imigracją.

Can't love the whole world -- you've got to work on trees, or you've got to work on immigration.

I wypuszcza się tylko po kilka milionów ludzi naraz.

And you let a few million of them out at a time.

Naturalnie nie uważam, abyśmy mogli zaryzykować wszystko naraz; musimy dysponować szeroką gamą technologii.

I certainly do not believe that we can put all our eggs in one basket: we must have a wide range of technologies.

W Dokumentach Google można zalogować się tylko przy użyciu jednego osobistego konta Google (np. konta Gmail) naraz.

You can only sign in to Google Docs with one personal Google Account (for instance, a Gmail account) at a time.

A tu naraz wchodzi NATO i chce się wtrącać.

Then along comes NATO and also wants to be involved.

Można kochać więcej niż jedną osobę naraz.

In short, we're capable of loving more than one person at a time.

Pani przewodnicząca! WPZiB stała się niemal wszystkim naraz, więc podczas takiej debaty można powiedzieć prawie wszystko.

Madam President, the CFSP has become almost everything, so you can say almost everything in a debate like this.

Wszystkie te opowieści krwawiły naraz.

All the stories began to bleed together.

Pewnie chodzi o wiele czynników naraz.

Probably, it's a combination of this.

Myślę, że chodzi o oba naraz.

Well, I don't think it's either.

Celem takiego globalnego podejścia jest rozwiązanie problemu imigracji we wszystkich jej podstawowych wymiarach naraz oraz w wyważony sposób.

The aim of this global approach is to deal with all of the main dimensions of immigration together and in a balanced way.

W przypadku używania klienta POP1 lub IMAP2 (Microsoft Outlook, Apple Mail itp.) wysyłanie wiadomości jest ograniczone do 100 adresatów naraz.

If you use a POP1 or IMAP2 client (Microsoft Outlook or Apple Mail, e.g.), you may only send a message to 100 people at a time.

Romantyczna miłośc skupia energię godową na jednej osobie naraz, oszczędzając czas i energię.

I think romantic love evolved to enable you to focus your mating energy on just one individual at a time, thereby conserving mating time and energy.

Uwaga: w danym arkuszu kalkulacyjnym można stosować tylko jeden filtr naraz. ~~~ Ma to zapobiec zastępowaniu sobie nawzajem danych przez współpracowników.

Note: Only one filter is allowed per spreadsheet in order to prevent collaborators from overwriting each other’s data.

Dwuosobowe szefostwo europejskich działań zewnętrznych musi stale nosić oba kapelusze naraz, zapewniając jedność służby oraz spójność jej działań.

The two-headed head of the European external actions must wear both hats at all times, thus assuring the unity of the service and the coherence of its action.

Nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy z pełnego zakresu zmian, ale było już oczywiste, że analizując dwa lata naraz uzyskamy bardziej kompleksową i dokładną ocenę.

We did not know the full extent of the changes at the time, but it was already obvious that by analysing two years together we would gain a more comprehensive and accurate assessment.

Ludzie mogą być lojalni wobec wielu spraw naraz, społeczności mogą być rozproszone, ale przy zachowaniu innych stałych warunków nasze preferencje powinny iść ku samostanowieniu narodowemu.

People can sustain multiple loyalties, populations can be interspersed, but our prejudice, other things being equal, should be towards national self-determination.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

In the English-Czech dictionary you will find more translations.