Polish-English translation for "nawzajem"

PL nawzajem English translation

nawzajem {adv.}

PL nawzajem
play_circle_outline
{adverb}

nawzajem (also: też, również, także, tak samo)
nawzajem (also: wzajemnie, z wzajemnością)
Te dwa programy wspierają się nawzajem i stanowią bardzo ważny wkład do polityki w tym obszarze.
The two are mutually supportive and make a very important policy contribution.
Prezydent Kibaki musi sobie zdać sprawę, że stabilność polityczna i wolna prasa umacniają się nawzajem.
President Kibaki needs to realise that political stability and a free press are mutually reinforcing.
Jesteśmy od siebie nawzajem zależni, a stopień tej zależności jest ogromny, tak więc teraz oczekujemy prawdziwych umów, które przyniosą efekty.
We are mutually dependent and the level of that dependence is great, so now we are expecting real agreements that will lead to results.

Synonyms (Polish) for "nawzajem":

nawzajem

Context sentences for "nawzajem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPoruszali się, ocierali, jeżdżąc sobie ręką nawzajem po ramionach w górę i dół.
And they were moving and grinding and moving their arms up and down each other.
PolishNie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.
Let us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
PolishWciąż musimy przypominać sobie nawzajem o "kamieniu młyńskim” i "głębokości morza”.
We still need to remind one another of the 'millstone' and the 'deepness of the sea'.
PolishW czasach popularności krótkich dowcipów, ludzie kradli je sobie nawzajem.
So when one-liners were really popular, everybody stole them from one another.
PolishW świetle nieudanych negocjacji możemy być skłonni do obarczania się nawzajem winą.
In the light of the failed negotiations, we may be apt to blame each other.
PolishPoznaliśmy nie tylko siebie nawzajem, ale także swoją historię i kulturę.
We got to know not only each other, but also each other's history and culture.
PolishTe dwa partnerstwa nie są sobie przeciwne; one się nawzajem uzupełniają.
The two partnerships are not in opposition to one another; they are complementary.
PolishInspirować siebie nawzajem i poszerzyć poszukiwania istoty rzeczy niewidzialnych.
And we can evolve this exploration of the substance of things not seen.
PolishMężczyzna 14: Powiedzmy, że lubimy się nawzajem Ty pochodzisz z daleka.
14th Man: Let's say that you and me like each other. ~~~ You come from elsewhere.
PolishPo to jesteśmy na tym świecie - by rozpracowywać rzeczy i kochać siebie nawzajem.
Because that's why we're here, really, I think to figure stuff out and to love each other.
PolishJak więc możemy stworzyć rzeczywistość którą nawet rozumiemy nawzajem?
So, how could we possibly create a reality that we can even understand each other?
PolishNiech posłowie w tej Izbie przypomną sobie nawzajem, że miłość jest najważniejszą wartością.
Let the Members of this House remind each other that the greatest of all is love.
PolishTo nie był dobry przykład poważnego traktowania się nawzajem przez instytucje.
It was a bad example of the institutions taking each other seriously.
PolishAle możemy się nawzajem dotykać, nawet smakować, jeśli wystarczająco się do siebie zbliżymy.
But we can touch each other, taste each other perhaps, if we get close enough.
PolishTych troje ludzi nie znało się nawzajem, ale mają bardzo dużo wspólnego.
But these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.
PolishDlatego tu dziś się znajdujecie i dlatego dzielimy się nawzajem informacjami.
That's why you're here and why you value the information we exchange.
PolishPowinniśmy skupić naszą uwagę na uczeniu się od siebie nawzajem i wzajemnym zrozumieniu.
Learning from each other and understanding each other must be a key focus of attention.
PolishNajważniejsze jest jednak, aby się wysłuchać nawzajem i być otwartym na przeciwne argumenty.
It is vital that we listen to one another and are open to opposing arguments.
PolishNie ma przepisu nakazującego posłom odpowiadać sobie nawzajem.
Mr Ferber, there is no provision for Members to answer one another.
PolishTak w ogóle, nie ma konieczności, aby te opowieści się zgadzały ze sobą nawzajem.
Now, it is not necessary that these stories agree with each other.