Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "nawzajem"

 

"nawzajem" English translation

Results: 1-22 of 220

nawzajem {adverb}

nawzajem {adv.} (also: wzajemnie, z wzajemnością)

mutually {adv.}

Te dwa programy wspierają się nawzajem i stanowią bardzo ważny wkład do polityki w tym obszarze.

The two are mutually supportive and make a very important policy contribution.

Prezydent Kibaki musi sobie zdać sprawę, że stabilność polityczna i wolna prasa umacniają się nawzajem.

President Kibaki needs to realise that political stability and a free press are mutually reinforcing.

Jesteśmy od siebie nawzajem zależni, a stopień tej zależności jest ogromny, tak więc teraz oczekujemy prawdziwych umów, które przyniosą efekty.

We are mutually dependent and the level of that dependence is great, so now we are expecting real agreements that will lead to results.

Jeżeli chodzi o handel i energię, to zależności mają raczej charakter wzajemny - innymi słowy jesteśmy dla siebie nawzajem niezastąpionymi partnerami.

When it comes to trade and energy, we are, rather, mutually dependent or, to put it another way, we have each become an indispensible partner for the other.

Przez taką współpracę wzmacniamy się nawzajem; zwyczaj ten prowadzi do lepszej wymiany informacji oraz, w jej wyniku, poprawy ogólnych standardów usług dla naszych obywateli.

This collaboration is mutually reinforcing; the habit of collaboration instils a better exchange of information, and, as an outcome, a better all-round standard of service for our citizens.

nawzajem {adv.} (also: także, też, tak samo, podobnie)

likewise {adv.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "nawzajem":

 

Context sentences

Context sentences for "nawzajem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Poruszali się, ocierali, jeżdżąc sobie ręką nawzajem po ramionach w górę i dół.

And they were moving and grinding and moving their arms up and down each other.

Nie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.

Let us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.

Wciąż musimy przypominać sobie nawzajem o "kamieniu młyńskim” i "głębokości morza”.

We still need to remind one another of the 'millstone' and the 'deepness of the sea'.

W świetle nieudanych negocjacji możemy być skłonni do obarczania się nawzajem winą.

In the light of the failed negotiations, we may be apt to blame each other.

W czasach popularności krótkich dowcipów, ludzie kradli je sobie nawzajem.

So when one-liners were really popular, everybody stole them from one another.

Poznaliśmy nie tylko siebie nawzajem, ale także swoją historię i kulturę.

We got to know not only each other, but also each other's history and culture.

Tych troje ludzi nie znało się nawzajem, ale mają bardzo dużo wspólnego.

But these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.

Te dwa partnerstwa nie są sobie przeciwne; one się nawzajem uzupełniają.

The two partnerships are not in opposition to one another; they are complementary.

Powinniśmy skupić naszą uwagę na uczeniu się od siebie nawzajem i wzajemnym zrozumieniu.

Learning from each other and understanding each other must be a key focus of attention.

Inspirować siebie nawzajem i poszerzyć poszukiwania istoty rzeczy niewidzialnych.

And we can evolve this exploration of the substance of things not seen.

Mężczyzna 14: Powiedzmy, że lubimy się nawzajem Ty pochodzisz z daleka.

14th Man: Let's say that you and me like each other. ~~~ You come from elsewhere.

Jak więc możemy stworzyć rzeczywistość którą nawet rozumiemy nawzajem?

So, how could we possibly create a reality that we can even understand each other?

Lubię teorię Freuda mówiącą, że większość z nich wyklucza się nawzajem.

I like Freud's theory that most of them are cancelling each other out.

Po to jesteśmy na tym świecie - by rozpracowywać rzeczy i kochać siebie nawzajem.

Because that's why we're here, really, I think to figure stuff out and to love each other.

Dlatego tu dziś się znajdujecie i dlatego dzielimy się nawzajem informacjami.

That's why you're here and why you value the information we exchange.

Spojrzeli na siebie nawzajem i uśmiechnęli się, jakby taka właśnie była poprawna odpowiedź.

And they looked at each other and smiled, like that was the right answer.

To nie był dobry przykład poważnego traktowania się nawzajem przez instytucje.

It was a bad example of the institutions taking each other seriously.

Ale możemy się nawzajem dotykać, nawet smakować, jeśli wystarczająco się do siebie zbliżymy.

But we can touch each other, taste each other perhaps, if we get close enough.

Obywatele byliby zobowiązani do donoszenia na siebie nawzajem w sprawach prywatnych.

People would be required to report on each other on privacy matters.

Najważniejsze jest jednak, aby się wysłuchać nawzajem i być otwartym na przeciwne argumenty.

It is vital that we listen to one another and are open to opposing arguments.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

Even more translations in the Hindi-English dictionary by bab.la.