Internship offers in many countries

Polish-English translation for "nie inteligentny"

Translation

"nie inteligentny" English translation

Did you mean: nieinteligentny?
Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "nie inteligentny" in English

 

Usage examples

Usage examples for "nie inteligentny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W inicjatywie "Inteligentny samochód” nie chodzi wyłącznie o rozwiązaniach techniczne.

The "intelligent car" initiative is not merely about technical solutions.

A więc wzrost: nie tylko wzrost inteligentny i sprawiedliwy, ale też wzrost zrównoważony.

Growth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.

Wszyscy jesteście już inteligentni, nawet nie robiąc nic w tej chwili.

You're all being intelligent right now, but you're not doing anything.

Nie wnikajmy czy nazwa "inteligentny” jest adekwatna czy nie.

Let us not worry about whether the description 'intelligent' is good or not.

I szansa na to, że któreś z nich nie jest bardziej inteligentne od naszego także jest mało prawdopodobne.

And the chance that some of it isn't more intelligent than ours is also a remote idea.

To oczywiste, że inicjatywa "Inteligentny samochód” nie może zostać oddzielona od inicjatywy inteligentnej drogi.

It is clear that the "Intelligent Car” initiative cannot be separated from the intelligent road initiative.

Wierzę, że ludzki organizm jest niezwykle inteligentny i nie powinniśmy próbować mu przeciwdziałać.

I really believe that the human body is very, very smart, and we can't counteract something the body is saying to do.

Zacznijmy od nie-inteligentnego mózgu.

Let's start with a non-intelligent brain.

Wzrost nie może być inteligentny, jeżeli nie jest zrównoważony, ani nie jest inteligentny, jeżeli nie prowadzi do integracji społecznej.

Growth cannot be intelligent if it is not sustainable and it is also not intelligent if it is not inclusive.

Rodzice szybko zrozumieli, że jestem inteligentna, i nie chcieli posyłać mnie do pobliskiej szkoły, która była darmowa.

Now, when I was born, they realized they had a pretty smart kid, and they didn't want me to go to the neighborhood school, which was free.

Nasze drogi zaroją się od tych mobilnych magazynów i nie pomoże żaden "inteligentny” system zarządzania ruchem czy inny podobny trik.

Our roads would become full of these mobile warehouses, and neither 'intelligent' traffic management nor any other hocus-pocus would be of any help.

Kiedy docieram -- a zabiera mi to minutę, nie jestem tak inteligentny -- kiedy docieram na poziom gatunków zwierząt, to staje się naprawdę interesujące.

When I arrive -- and I take one minute, I am not so intelligent -- when I arrive at the level of animal species, that becomes real interesting.

Parafrazując - przeżywa nie najsilniejszy przedstawiciel gatunku, ani nie ten najbardziej inteligentny, ale ten, który ma największą zdolność przystosowania się do zmian.

To paraphrase: It's not the strongest of the species that survives, nor is it the most intelligent that survives; it is the one that is most adaptable to change.

Inteligentna wycena nie ma wpływu na wypłacany udział w przychodach, ponieważ dotyczy ona kwoty, jaką reklamodawca decyduje się zaoferować za uczestnictwo reklamy w aukcji.

Smart pricing doesn't impact the revenue share you’re paid; it affects the amount that advertisers bid to enter each ad auction.

Więc widzicie, piekarz w tej chwili staje się, w pewien sposób, bogiem swojego ciasta, rozumiecie, jego ciasto pomimo tego, że nie jest inteligentną formą życia, to jednak żyje.

You see, the baker, in this moment, has become, in a sense, sort of, the God of his dough, you know, and his dough, well, while it's not an intelligent life form, is now alive.

Więc nawet jeśli ten przedmiot, ten produkt zawiera jakąś technologię, głośniki, mikrofony i inne urządzenia elektryczne, nie jest to bardzo inteligentny przedmiot.

So even if this object, even if this product includes some technology, it includes some speakers, it includes some microphones and some electronic devices, this object is not a very smart object.

Ale z ludzkiego punktu widzenia nie uważamy aligatora za bardzo inteligentnego.

But we don't consider the alligator very intelligent, not like in a human sort of way.

W inicjatywie "Inteligentny samochód” nie chodzi wyłącznie o rozwiązaniach techniczne.

The "intelligent car" initiative is not merely about technical solutions.

A więc wzrost: nie tylko wzrost inteligentny i sprawiedliwy, ale też wzrost zrównoważony.

Growth, not only smart growth and equitable growth, but also sustainable growth.

Ale nie jest to proste. ~~~ Chcecie, by odpowiedzi były inteligentne.

But finding things is tricky, and so you really want intelligence.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the English-French dictionary.