×Did you mean: nieinteligentny?

Summary

Our team was informed that the translation for "nie inteligentny" is missing.

Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "nie inteligentny"

Translation

"nie inteligentny" English translation

Did you mean: nieinteligentny?
 

Similar translations

Similar translations for "nie inteligentny" in English

 

Context sentences

Context sentences for "nie inteligentny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W inicjatywie "Inteligentny samochód” nie chodzi wyłącznie o rozwiązaniach techniczne.

The "intelligent car" initiative is not merely about technical solutions.

Nie wiem, czy inteligentne samochody będą wymagały wielkiej handlowej promocji i reklamy.

I do not know if the intelligent car will need enormous promotion and advertising.

Wszyscy jesteście już inteligentni, nawet nie robiąc nic w tej chwili.

You're all being intelligent right now, but you're not doing anything.

Nie wnikajmy czy nazwa "inteligentny” jest adekwatna czy nie.

Let us not worry about whether the description 'intelligent' is good or not.

Wczoraj rozmawialiśmy o inteligentnej drodze, nie nazywając tej drogi inteligentną.

Yesterday we were talking about intelligent roads, without actually calling them intelligent roads.

I szansa na to, że któreś z nich nie jest bardziej inteligentne od naszego także jest mało prawdopodobne.

And the chance that some of it isn't more intelligent than ours is also a remote idea.

Czyż to nie znacznie inteligentniejsze podejście, Panie Komisarzu?

Is that not a much smarter approach, Commissioner?

To oczywiste, że inicjatywa "Inteligentny samochód” nie może zostać oddzielona od inicjatywy inteligentnej drogi.

It is clear that the "Intelligent Car” initiative cannot be separated from the intelligent road initiative.

Wierzę, że ludzki organizm jest niezwykle inteligentny i nie powinniśmy próbować mu przeciwdziałać.

I really believe that the human body is very, very smart, and we can't counteract something the body is saying to do.

Zacznijmy od nie-inteligentnego mózgu.

Let's start with a non-intelligent brain.

Wzrost nie może być inteligentny, jeżeli nie jest zrównoważony, ani nie jest inteligentny, jeżeli nie prowadzi do integracji społecznej.

Growth cannot be intelligent if it is not sustainable and it is also not intelligent if it is not inclusive.

Rodzice szybko zrozumieli, że jestem inteligentna, i nie chcieli posyłać mnie do pobliskiej szkoły, która była darmowa.

Now, when I was born, they realized they had a pretty smart kid, and they didn't want me to go to the neighborhood school, which was free.

(SK) Według sprawozdania inicjatywa inteligentnego samochodu nie może być w pełni zrealizowana, jeśli zostanie oddzielona od inicjatyw "bystrych dróg”.

(SK) The report states that the Intelligent Car Initiative cannot be fully accomplished if it is separated from the 'smart roads' initiatives.

Kiedy docieram -- a zabiera mi to minutę, nie jestem tak inteligentny -- kiedy docieram na poziom gatunków zwierząt, to staje się naprawdę interesujące.

When I arrive -- and I take one minute, I am not so intelligent -- when I arrive at the level of animal species, that becomes real interesting.

Parafrazując - przeżywa nie najsilniejszy przedstawiciel gatunku, ani nie ten najbardziej inteligentny, ale ten, który ma największą zdolność przystosowania się do zmian.

To paraphrase: It's not the strongest of the species that survives, nor is it the most intelligent that survives; it is the one that is most adaptable to change.

Inteligentna wycena nie ma wpływu na wypłacany udział w przychodach, ponieważ dotyczy ona kwoty, jaką reklamodawca decyduje się zaoferować za uczestnictwo reklamy w aukcji.

Smart pricing doesn't impact the revenue share you’re paid; it affects the amount that advertisers bid to enter each ad auction.

Więc widzicie, piekarz w tej chwili staje się, w pewien sposób, bogiem swojego ciasta, rozumiecie, jego ciasto pomimo tego, że nie jest inteligentną formą życia, to jednak żyje.

You see, the baker, in this moment, has become, in a sense, sort of, the God of his dough, you know, and his dough, well, while it's not an intelligent life form, is now alive.

Zwłaszcza że o ile wiem, inteligencja występuje równo w całej UE i nie wszyscy inteligentni ludzie pochodzą z Zachodu, a Wschód nie jest pełen idiotów.

Especially because, as far as I am aware, intelligence is spread evenly across the EU and we do not have all the clever people gathered in the West, with only the idiots left in the East.

Więc nawet jeśli ten przedmiot, ten produkt zawiera jakąś technologię, głośniki, mikrofony i inne urządzenia elektryczne, nie jest to bardzo inteligentny przedmiot.

So even if this object, even if this product includes some technology, it includes some speakers, it includes some microphones and some electronic devices, this object is not a very smart object.

Gdyby tego nie zrobili, to należałoby wprowadzić bardziej inteligentne embargo.

If they were unable to do this, then a more intelligent embargo should be introduced.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More translations in the English-Swedish dictionary.