Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "nie mieć"

 

"nie mieć" English translation

Results: 1-21 of 8782

nie mieć {verb}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "nie mieć" in English

 

Context sentences

Context sentences for "nie mieć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W owym czasie jedliśmy więcej tłuszczów, ale nie mieliśmy problemu z otyłością.

At that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.

Na dobrą sprawę nie mamy wyboru: kobiety są potrzebne dla rozwoju gospodarczego.

In fact, we no longer even have a choice: we need women for economic development.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Livensa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Livensa in children and adolescents.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

To prawda, lecz nie ma bardziej kontrolowanego budżetu publicznego niż budżet UE.

That is true, but there is no public budget more controlled than the EU budget.

sprawozdawca. - Nawet po głosowaniu nie ma powodu, by wszczynać debatę na nowo.

rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.

To, o czym mówię, nie ma na celu budzenia kontrowersji: to nie wina Parlamentu.

What I have said is not meant to be controversial: it is not Parliament's fault.

Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.

Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.

I rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.

And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.

Nie mamy czasu, żeby zagłębiać się w szczegóły, ale w zasadzie, to też działa.

We don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.

Nie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.

There is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.

Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.

We must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.

Zmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.

The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.

Nie ma ona, moim zdaniem, takiego charakteru, który podważałby multilateralizm.

It is not, in my opinion, of such a nature that it undermines multilateralism.

Teraz władze francuskie powiedzą, że nie ma i nigdy nie było żadnego problemu.

Now the French will say there is no problem, there never has been any problem.

Nie ma żadnego powodu, byśmy przyjęli rozwiązanie, które uważamy za szkodliwe.

There is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.

Nadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.

There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.

Nie ma dla nich miejsca w dziecięcych rączkach, nawet dla najmniejszej ich ilości.

They do not belong in the hands of children, not even in the smallest amounts.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: fumaric acid, acetic anhydride, phthalic acid, agent, bundle of nerves

Similar words

In the English-French dictionary you will find more translations.