Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "nie mieć"

 

"nie mieć" English translation

Results: 1-21 of 8655

nie mieć {verb}

nie mieć {ipf. v.}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "nie mieć" in English

 

Context sentences

Context sentences for "nie mieć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W owym czasie jedliśmy więcej tłuszczów, ale nie mieliśmy problemu z otyłością.

At that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

To prawda, lecz nie ma bardziej kontrolowanego budżetu publicznego niż budżet UE.

That is true, but there is no public budget more controlled than the EU budget.

sprawozdawca. - Nawet po głosowaniu nie ma powodu, by wszczynać debatę na nowo.

rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.

Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.

Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.

I rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.

And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.

Nie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.

There is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.

Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.

We must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.

Zmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.

The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.

Teraz władze francuskie powiedzą, że nie ma i nigdy nie było żadnego problemu.

Now the French will say there is no problem, there never has been any problem.

Nie ma żadnego powodu, byśmy przyjęli rozwiązanie, które uważamy za szkodliwe.

There is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.

Nadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.

There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.

Nie ma dla nich miejsca w dziecięcych rączkach, nawet dla najmniejszej ich ilości.

They do not belong in the hands of children, not even in the smallest amounts.

Ponieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.

As there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.

Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.

Even now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.

Poseł Moraes powiedział, że nie ma sądowej kontroli decyzji organu ds. mediów.

Mr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.

Niemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.

Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.

na piśmie. - (PL) Europa wciąż nie ma skutecznego systemu ochrony praw człowieka.

Europe still does not have an effective system for the protection of human rights.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Korean dictionary you will find more translations.