How to write a CV in English

Polish-English translation for "nie mieć"

 

"nie mieć" English translation

Results: 1-21 of 4155

nie mieć {verb}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "nie mieć" in English

 

Context sentences

Context sentences for "nie mieć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

There is no need for a dose adjustment in patients with impaired renal function.

Uważam, że UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie, ani też nie powinna ich mieć.

I believe that the EU does not have competence in this area; nor should it have.

Czasami nie mają nawet wystarczająco jedzenia. ~~~ Żyją poniżej granicy ubóstwa.

Sometimes they don't even have enough food, and they live below the poverty line.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Livensa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Livensa in children and adolescents.

Nie ma dowodów na to, że została upośledzona ochrona krótko - i długoterminowa.

There is no evidence that either short or long term protection has been impacted.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bonviva.

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.

Mówiąc: Bóg go opuścił, gońcież go, a pojmijcie go; boć nie ma, ktoby go wyrwał.

Saying, God hath forsaken him: Pursue and take him; for there is none to deliver.

Kraje o niskich dochodach, jak Kenia nadal nie mają takiego poziomu organizacji.

No -- low-income countries like Kenya still don't have that level of organization.

Nie mamy czasu, żeby zagłębiać się w szczegóły, ale w zasadzie, to też działa.

We don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.

I rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.

And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.

Nie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.

There is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.

Zmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.

The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.

No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.

Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania preparatu Bonviva.

No specific information is available on the treatment of over dosage with Bonviva.

I zauważyłem, że nie ma go dzisiaj tutaj, żeby zmierzyć się z trudnymi pytaniami.

And I noticed, he's not exactly around here today to face any tough questions.

Nie ma szczegółowej dokumentacji projektu, w której można by wszystko znaleźć.

There's no detailed history of the design plans, you can't go look it up anywhere.

W jaki sposób dojść do tego jak coś naprawić, jeśli nie ma się wyraźnego celu?

And how can you figure out how to fix something if you don't have a clear target?

Ale gdy dowiedzą się, o co był oskarżony jej syn, to już nie ma tego współczucia.

Because, when people heard that my son was a victim, I got immediate sympathy.

Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.

Not only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

In the Danish-English dictionary you will find more translations.