Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "nieaktywny"

 

"nieaktywny" English translation

Results: 1-25 of 25

nieaktywny {adjective}

nieaktywny {adj. m} (also: bezczynny)

inactive {adj.}

Myślę, że Rada jest w błędzie uznając nieaktywny czas pracy za okres odpoczynku.

I think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.

Tetranor- iloprost jest farmakologicznie nieaktywny, jak wykazały badania na zwierzętach.

Tetranor-iloprost is pharmacologically inactive as shown in animal experiments.

Aktywny i nieaktywny czas pracy to istotna kwestia dla wielu grup zawodowych szczególnie dla lekarzy.

Active and inactive time while on duty is an important issue for many professions, especially doctors.

Metabolit ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie.

The metabolite ucb L057 is pharmacologically inactive.

Główny metabolit, norfentanyl, jest nieaktywny.

The major metabolite, norfentanyl, is inactive.

nieaktywny {adj. m} (also: wyłączony, nieuruchomiony, zdezaktywowany)

disabled {adj.}

nieaktywny {adj. m} (also: wyłączony, zdezaktywowany)

deactivated {adj.}

aktywny {adjective}

aktywny {adj. m} (also: żywy, czynny, pracowity, ruchliwy)

active {adj.}

U karmiących szczurów oseltamiwir i jego aktywny metabolit są wydzielane do mleka.

In lactating rats, oseltamivir and the active metabolite are excreted in the milk.

Europejski Bank Inwestycyjny powinien być bardziej aktywny w tych kluczowych obszarach.

The European Investment Bank should be even more active in these key areas.

...między sesjami członkowie Rady powinni również prowadzić aktywny dialog.

... active dialogue between the Council members should also be pursued between sessions.

U karmiących samic szczurów oseltamiwir i jego aktywny metabolit są wydzielane do mleka.

In lactating rats, oseltamivir and the active metabolite are excreted in the milk.

Jest to dla następnego pokolenia sygnał, że jego aktywny udział jest bardzo pożądany.

This is a signal to the next generation that their active participation is very welcome.

aktywny {adj. m} (also: żywy, żyjący, żywe, żywa)

alive {adj.}

aktywny {adj. m} (also: praktykujący)

practicing {adj.} [Amer.]

aktywny {adj. m} (also: czynny)

proactive (dynamic) {adj.}

Pytanie, które kieruję do Rady, brzmi następująco: czy jesteście przygotowani na działanie w sposób aktywny?

My question to the Council is: are you prepared to do this in a proactive manner?

Czyż nie powinniśmy wykorzystać naszą strategię "Globalny wymiar Europy” w bardziej aktywny sposób i zdecydowanie wdrożyć jej zalecenia?

Should we not make more proactive use of our Global Europe strategy and forcefully implement the points it contains?

aktywny {adj. m} (also: praktykujący)

practising {adj.} [Brit.]

aktywny {adj. m} (also: włączony, uzdolniony, umożliwiony, uaktywniony)

enabled {adj.}

aktywny {adj. m} (also: aktywowany)

activated {adj.}

Aktywny czynnik IX wraz z aktywnym czynnikiem VIII aktywują czynnik X.

Activated factor IX, in combination with activated factor VIII, activates factor X.

Xigris zawiera aktywny składnik, drotrekoginę alfa (aktywowaną).

Xigris contains the active ingredient drotrecogin alfa (activated).

Jeżeli to wskazane, należy prowadzić leczenie mające na celu zmniejszenie wchłaniania (węgiel aktywny, środki przeczyszczające lub płukanie żołądka).

Therapy aimed at decreasing absorption (activated charcoal, laxative or gastric lavage) should be performed if indicated.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "nieaktywny":

Synonyms (Polish) for "aktywny":

 

Context sentences

Context sentences for "nieaktywny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Preparat Gardasil porównywano z placebo (szczepionka nieaktywna).

Gardasil was compared with placebo (a dummy vaccine).

Preparat Silgard porównywano z placebo (szczepionka nieaktywna).

Silgard was compared with placebo (a dummy vaccine).

Pierwsza, nieaktywna połowa 2007 r. nastąpiła natomiast po wyjątkowo aktywnej pod tym względem końcówce 2006 r.

Also, the first semester of 2007 followed a period of exceptionally high activity at the end of 2006.

Jeśli spełniony jest dowolny z poniższych warunków, wyświetlanie wyników podczas wpisywania hasła jest nieaktywne:

You can enable Google Instant by accessing your search settings under the gear icon on any search results page.

Podobnie jak preparat ZYPREXA, preparat ZYPREXA VELOTAB skuteczniej redukował objawy niż placebo (nieaktywne leczenie).

Like ZYPREXA, ZYPREXA VELOTAB was more effective at improving symptoms than placebo (a dummy treatment).

We wspomnianych badaniach Agenerase porównywano z placebo (leczenie nieaktywne) i inwirazą (inny inhibitor proteazy).

In these studies, Agenerase was compared with placebo (a dummy treatment) and with invirase (another protease inhibitor).

Przez dwa lata pacjenci otrzymywali albo preparat Rebif (w dawce 22 lub 44 mikrogramy), albo placebo (substancję nieaktywną).

Patients received either Rebif (22 or 44 micrograms) or placebo (a dummy treatment) for two years.

W celu aktywowania opcji pytania ochronnego po wykonaniu kroków od 1 do 5 konto musi pozostać nieaktywne przez 24 godziny.

Your account needs to be idle for 24 hours after following steps 1 through 5 in order to activate the security question option.

Zamiast tego dokonano porównania z grupą pacjentów, którzy otrzymywali preparat nieaktywny w ramach innego, niezależnego badania.

The studies looked at the kidney function, the survival and the growth rate of the patients.

Powinowactwo wiązania z SHBG surowicy jest względnie wysokie, dlatego frakcja związana z SHyBG jest uznawana za nieaktywną biologicznie.

The affinity of binding to serum SHBG is relatively high and the SHBG bound fraction is regarded as not contributing to biological activity.

Jeśli link Edytuj lub Zgłoś problem jest nieaktywny albo go brak, oznacza to, że nie masz jeszcze możliwości poinformowania nas o problemach.

If the Edit or Report a problem link is greyed out or doesn't exist, this means that you’re not able to tell us about these issues just yet.

Ograniczając naświetlanie do obszaru dysplazji, uszkadzane są jedynie komórki w tym obszarze, natomiast w pozostałych miejscach ciała lek pozostaje nieaktywny.

By restricting the illumination to the area of dysplasia, only cells in this area are damaged, leaving other areas of the body unaffected.

Firma przedstawiła wyniki dwóch badań klinicznych porównujących działania preparatu MULTAQ i placebo (nieaktywne leczenie) dotyczące utrzymywania prawidłowego rytmu serca.

The company presented the results of two clinical trials comparing the effects of MULTAQ and placebo (a dummy treatment) on the maintenance of normal heart rhythm.

We wszystkich trzech badaniach preparat Invega w dawkach od 3 do 15 mg na dobę porównywano z placebo (leczenie nieaktywne) oraz z olanzapiną (innym lekiem przeciwpsychotycznym).

In all three studies, doses of Invega between 3 and 15 mg a day were compared with placebo (a dummy treatment) and with olanzapine (another antipsychotic medicine).

~~~ ~~~ Jeśli spełniony jest dowolny z poniższych warunków, wyświetlanie wyników podczas wpisywania hasła jest nieaktywne:

If you have Google Chrome, Chrome Instant can show search results as you type in the Chrome address bar (omnibox) to help you get to the information you're searching for even faster.
 

Forum results

"nieaktywny" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the Hindi-English dictionary you will find more translations.