"niezasadny" English translation


Showing results for "zasadny". "niezasadny" is currently not in our dictionary.
PL

"niezasadny" in English

PL zasadny
volume_up
{adjective masculine}

zasadny (also: uzasadniony, usprawiedliwiony)
Byłoby rzeczą bardzo zasadną, abyśmy usłyszeli szczegóły o tych nieprawidłowościach.
We are surely justified in wanting to hear details of these improprieties.
Ich nieobecność jest zasadna, ponieważ mińscy posłowie nie zostali wybrani w wolnych wyborach.
Their absence is justified because MPs in Minsk are not elected freely.
Wydaje się zasadne poparcie dla idei powstania dwóch portali internetowych e-sprawiedliwość.
Support for the idea of creating two e-justice Internet portals seems justified.
zasadny (also: autentyczny, legalny, prawowity, zgodny z prawem)
Według naszych służb prawnych, wybór podstawy prawnej przez Komisję jest zasadny.
According to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Jest to szczególnie zasadne w dzisiejszych uwarunkowaniach formalno-prawnych.
This is especially legitimate in the formal and legal conditions of today.
Obywatele Egiptu doczekali się ziszczenia swych zasadnych oczekiwań.
The people of Egypt are seeing their legitimate expectations met.